Informacje dla dyrektorów/nauczycieli

Jak zorganizować i przeprowadzić I etap-szkolny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie?

1. Zainteresowani uczniowie w 2 osobowych zespołach (niekoniecznie z tej samej klasy, ale z tej samej szkoły), zgłaszają się do nauczyciela wychowania do życia w rodzinie lub dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję i zobowiązuje jej członków do zapoznania się z regulaminem, programem i harmonogramem olimpiady.

3. Komisja Szkolna wypełnia zgłoszenie – Kartę uczestnictwa szkoły ( załącznik nr 2) umieszczoną na stronie olimpiady.

4. Wypełnioną Kartę komisja (przewodniczący) przesyła na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów są umieszczone w zakładce ” Komitety Okręgowe”.

5. 7-go listopada szkoła otrzyma test od przewodniczącego Komitetu Okręgowego.

6. Jeśli tak by się nie stało należy to zgłosić Komitetowi Okręgowemu.

7. Komisja Szkolna przygotowuje salę, zapewniając odpowiednie warunki opisane w Regulaminie.

8. Komisja powiadamia uczniów, którzy się zgłosili, o miejscu i godzinie I etapu olimpiady.

9. 8-go listopada w godz.10-12 zespoły 2-osobowe razem rozwiązują test przez 45 minut.

10. 8-9 listopada członkowie  Szkolnej Komisji oceniają poprawność testów według otrzymanego klucza odpowiedzi.

11. Protokół z przebiegu I etapu olimpiady (załącznik nr 4) wraz z testem najwyżej ocenionej pary Szkolna Komisja przesyła do Komitetu Okręgowego.

12. Za właściwy, zgodny z regulaminem przebieg olimpiady, w tym zachowanie tajemnicy testu, do czasu rozpoczęcia olimpiady odpowiada Szkolna Komisja.

Życzymy powodzenia

Koordynator i Komitet Główny Olimpiady

[Nie znaleziono pliku]

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
poniżej umieszczamy przykład aktu powołania Komisji Szkolnej. Jeśli macie Państwo życzenie to można go wykorzystać.

Pozdrawiam

Grażyna Przasnyska
Przewodnicząca Komitetu Głównego

Akt powołania Komisji przez Dyrektora /rtf (162 pobrania)

Poniżej zamieszczone pismo zostało przesłane do dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników w Polsce drogą e-mailową 04.09.2017 r.

Informacje dla dyrektorów szkół (201 pobrań)