Komunikat nr 3

Problematyka zawarta w teście

Drodzy uczniowie i Opiekunowie.

Przygotowując się do I etapu szkolnego, w szczególności należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia:

− rodzina, macierzyństwo, ojcostwo;
− formy, zasady i warunki zawarcia małżeństwa;
− przeszkody do zawarcia małżeństwa;
− prawa i obowiązki małżonków;
− prawa i obowiązki dziecka;
− separacja i rozwód;
− obowiązek alimentacyjny;
− przysposobienie;
− pokrewieństwo.

Bibliografia:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59, z późn. zm.
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984. (kan. 1055-1165).

7 X 2018 r.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady