Rośliny i surowce zielarskie
„Rośliny i surowce zielarskie”Kierownik studiów: dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska,
e-mail: majkowska-gadomska@uwm.edu.pl, tel.: (89) 523-43-12, 604 849 954
Sekretarz studiów: dr Karol Wysocki, e-mail karol.wysocki@uwm.edu.pl, tel.: (89) 523 34 50, 523 43 95

Cel: Głównym celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób pracujących w różnych sektorach ogrodnictwa i rolnictwa, w głównej mierze zajmujących się uprawą, pielęgnacją, zagospodarowaniem roślin oraz surowców leczniczych, dietetycznych i kosmetycznych a także pozyskiwaniem ich ze stanowisk naturalnych.
Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe różnych kierunków studiów (na poziomie licencjat, studia inżynierskie, magisterskie).
W programie dydaktycznym pracownicy naukowo-dydaktyczni realizować będą zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dotyczące: technologii uprawy roślin zielarskich, możliwości pozyskiwania ziół ze stanowisk naturalnych, ochrony tego rodzaju roślin oraz marketingu wyrobów zielarskich. Chcemy także przybliżyć słuchaczom wiedzę z zakresu technologii przetwarzania i przechowywania ziół oraz zapoznać ich ze standaryzacją i oceną jakości surowców leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych.
Opis kwalifikacji absolwenta:
Studia podyplomowe pozwalają na poszerzenie i doskonalenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w rolnictwie i ogrodnictwie, zajmujących się uprawą, zbieraniem i przetwarzanie roślin, a także surowców zielarskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska, technologii uprawy roślin leczniczych, dietetycznych, przyprawowych i kosmetycznych, ich chorób, szkodników oraz zna podstawowe zasady ich ochrony. Potrafi również założyć plantację oraz pozyskiwać tego typu rośliny ze stanowisk naturalnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania roślin i ich części użytkowych.
Miejsce i czas trwania studiów:
Czas trwania studiów: 2 semestry (259 godzin dydaktycznych, w tym 133 godziny wykładów i 126 godzin ćwiczeń) – zajęcia będą realizowane się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu.
Zajęcia przewidziane w programie studiów będą prowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, natomiast ćwiczenia praktyczne i terenowe odbędą się na terenie Ogrodu Dydaktyczno–Doświadczalnego w Kortowe (kolekcja roślin ozdobnych, warzywnych, przyprawowych, sadowniczych i szklarnie) oraz w Arboretum Leśnym w Kudypach.
Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z IRK),
• kwestionariusz osobowy (zgodnie z IRK),
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• jedna fotografia 37/52 mm podpisana na odwrocie,
• potwierdzona kserokopia dowodu osobistego.
Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres:
Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie,
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21, pokój 2. tel. 89 523 34 50
Czesne:
4000 zł (łącznie za 2 semestry); Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach + 30 zł świadectwo (płatne na zakończenie studiów podyplomowych na konto). Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach, ewentualnie w 4 ratach w terminach.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach studiów podyplomowych z zakresu: Rośliny i surowce zielarskie

 

Nazwa przedmiotu

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia

(godz.)

Farmakognozja

6

2

Zioła, rośliny dietetyczne i kosmetyczne

10

16

Uprawa roślin  ozdobnych o walorach leczniczych                               i kosmetycznych

6

6

Szkodniki roślin  leczniczych  i przyprawowych

3

7

Lecznicze  i kosmetyczne rośliny warzywne różnych  stref klimatycznych

6

6

Choroby roślin  leczniczych i przyprawowych

4

6

Owocodajne rośliny   dziko rosnące w fitoterapii

6

9

Nowoczesne metody i techniki w analizie roślin

4

4

Fitochemia roślin leczniczych  i trujących

11

4

Chemia kosmetyków, suplementów diety i leków ziołowych

8

4

Toksyny i toksykologia roślin  i grzybów

4

8

Ochrona roślin zielarskich

8

2

Mechanizacja upraw zielarskich

15

-

Agrobiznes

13

2

Zioła w żywieniu zwierząt

5

5

Towaroznawstwo surowców leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych

4

6

Technologie uprawy  roślin leczniczych, przyprawowych               i kosmetycznych

7

17

Grzyby jadalne i lecznicze

2

6

Podstawy receptury zielarskiej i kosmetycznej

5

5

Technologie przetwarzania i przechowywania  roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych

3

8

Marketing wyrobów zielarskich

3

3

2015 administrator serwisu 514-983-782