Produkcja rolnicza i ogrodnicza
„Produkcja rolnicza i ogrodnicza”Kierownik: dr hab. inż. Anna Bieniek tel.: 089 523 43 28, kom. 665297873
Sekretarz: dr inż. Bogumił Markuszewski bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl tel.:694740945, 089 524 51 37,

2 semestry, całkowity koszt 2900 zł!!!

Studia podyplomowe rozpoczną się w każdej chwili (nie tylko w lutym i październiku) po zadeklarowaniu minimalnej wymaganej grupy uczestników.

Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zainteresowanym osobom spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych, niezbędnych w uzyskaniu finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie z działań: „POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW” oraz „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.


Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zasady kwalifikacji


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów
Zgłoszenia wraz z koniecznymi dokumentami proszę kierować na adres sekretariatu studiów:

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Katedra Ogrodnictwa
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
tel. 89 523 34 50, kom. 694740945

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje rolnicze.

Wysokość czesnego

Czesne: 2900 (łącznie za 2 semestry); Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1450 zł ewentualnie w 4 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 750 zł b) II rata w kwocie 700 zł c) III rata w kwocie 750 zł d) IV rata w kwocie 700 zł. Czesne będzie można wpłacać na konto, które zostanie utworzone wraz z uruchomieniem studiów z dopiskiem - Studia podyplomowe "Produkcja rolnicza i ogrodnicza". Dowód opłat należy dostarczać do sekretarza studiów w formie elektronicznej lub papierowej.

Załącznik 1c do Uchwały Nr 509
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nazwa studiów podyplomowych: ,,Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Wymiar kształcenia (sem.): 2
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 45,5
Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się Punkty ECTS
Wykłady(godz.) Ćwiczenia (godz.) Zajęcia teoretyczne(godz.) Zajęcia praktyczne(godz.)
Semestr I
1 Agrometeorologia 5 5 5 5 Zaliczenie z oceną 1,5
2 Organizacja produkcji rolniczej i zarządzanie w agrobiznesie 5 5 5 5 Zaliczenie z oceną 2,0
3 Mikrobiologia w rolnictwie i ogrodnictwie 5 5 5 5 Zaliczenie z oceną 3,0
4 Ochrona roślin 5 10 5 10 Zaliczenie z oceną 3,0
5 Trwałe użytki zielone 5 5 5 5 Zaliczenie z oceną 1,5
6 Technologie upraw roślin rolniczych 10 10 10 10 Egzamin 4,0
7 Produkcja zwierzęca 10 10 10 10 Egzamin 4,0
8 Gleboznawstwo z elementami geologii 5 5 5 5 Zaliczenie z oceną 3,0
9 Rośliny przyprawowe i zielarskie 5 10 5 10 Zaliczenie z oceną 2,5
Razem godzin w semestrze 55 65 55 65
Semestr II
10 Technologia upraw sadowniczych 10 15 10 15 Zaliczenie z oceną 4,5
11 Rozmnażanie roślin 10 15 10 15 Zaliczenie z oceną 4,0
12 Technologia upraw roślin warzywnych 10 15 10 15 Egzamin 4,5
13 Rośliny ozdobne 10 15 10 15 Egzamin 4,0
14 Zagospodarowanie surowców roślinnych 10 10 10 10 Zaliczenie z oceną 3,0
15 Zajęcia terenowe - 25 - 25 Zaliczenie z oceną 1,0
Razem godzin w semestrze 50 85 50 85 Łączna liczba punktów ECTS 44,5
Łączna liczba godzin 255 255
2015 administrator serwisu 514-983-782