Terminy składania wniosków ZFSS

Sekcja Socjalna przypomina o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS:

Razem ze składanym wnioskiem należy przedstawić do wglądu kserokopię zeznania podatkowego druku PIT za rok ubiegły (pracownika i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) potwierdzony pieczątką Urzędu Skarbowego. Jeżeli pracownik rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem zakładu pracy – wystarczy okazać PIT 40. W przypadku osób rozliczających się z Urzędem Skarbowym w systemie elektronicznym należy dołączyć do wydruku PIT raport modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci mogą otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku uproszczonego, wystawionego przez uprawniony podmiot prowadzący działalność turystyczną, oferujący pełen pakiet usług. Powyższy dokument musi zawierać nazwisko i adres pracownika.

W treści dokumentu musi być podana informacja dotycząca:

  • rodzaju wypoczynku (kolonia, półkolonia, obóz, zimowisko, wczasy rodzinne),
  • miejsca wypoczynku,
  • terminu (minimum 7 dni),
  • kto był uczestnikiem (imię i nazwisko),
  • forma zapłaty (jeśli był przelew bankowy należy dołączyć dowód przelewu).

W przypadku wczasów rodzinnych - rachunek musi zawierać indywidualny koszt wszystkich uczestników wypoczynku.

Wnioski, tabele dofinansowań oraz cenniki za bazę, o których mowa wyżej zamieszczone są na stronie internetowej UWM: bip.uwm.edu.pl/node/797

DRUKI WNIOSKÓW

TABELE DOFINANSOWANIA

Załączniki: