Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS

 • wniosek o przyznanie skierowania uprawniającego do korzystania z zakładowych obiektów (zał. Nr 13) – do 30 kwietnia;
 • terminy turnusów
  - wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci (zał. Nr 14)  - do 15 czerwca,
  - wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy turystyczne - pracownicy (zał. Nr 15), emeryci, renciści (zał. Nr 16) – do 15 listopada.

Razem ze składanym wnioskiem należy przedstawić do wglądu kserokopię zeznania podatkowego druku PIT za rok ubiegły (pracownika i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) potwierdzony pieczątką Urzędu Skarbowego. Jeżeli pracownik rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem zakładu pracy – wystarczy okazać PIT 40. W przypadku osób rozliczających się z Urzędem Skarbowym w systemie elektronicznym należy dołączyć do wydruku PIT raport modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci mogą otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku uproszczonego, wystawionego przez uprawniony podmiot prowadzący działalność turystyczną, oferujący pełen pakiet usług (tj. nocleg z całodziennym wyżywieniem). Powyższy dokument musi być wystawiony na nazwisko i adres pracownika.

W treści dokumentu musi być zawarta informacja dotycząca:

 • rodzaju wypoczynku (kolonia, obóz, zimowisko, wczasy rodzinne),
 • miejsca wypoczynku,
 • terminu (minimum 7 dni),
 • kto był uczestnikiem (imię i nazwisko),
 • forma zapłaty (jeśli był przelew bankowy należy dołączyć dowód  przelewu).

W przypadku wczasów rodzinnych - rachunek musi zawierać indywidualny koszt wszystkich uczestników wypoczynku.

Wnioski, tabele dofinansowań oraz cenniki za bazę, o których mowa wyżej zamieszczone są na stronie internetowej UWM: bip.uwm.edu.pl/node/797