Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN T4

OGŁOSZENIE
U
niwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż następującego pojazdu:

 

L.p.

Nazwa

Typ

Rok produkcji

Wartość brutto /zł/

1

Samochód Ciężarowy

VOLKSWAGEN T4

2001

3 807,00

 

 

 

 

Wyżej wymieniony pojazd można obejrzeć  w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w dniach 02.06.2020 - 15.06.2020 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 661 250 842.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” przyjmowane będą do dnia 16.06.2020r do godziny 1000 w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 52. pokój 5

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. Telefon Kontaktowy
  3. Nazwę pojazdu lub maszyny której dotyczy oferta, rok produkcji.
  4. Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
  5. Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  6. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty w kasie uczelni ul. Oczapowskiego 2 lub przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie: nr.rachunku Bank Handlowy w Warszawie S.A. 48 1030 1218 0000 0000 9113 2001. W przypadku złożenia identycznych ofert cenowych komisja przetargowa dokona wyboru oferty. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów i maszyn wystawionych w przetargu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11 00 w dniu 16.06.2020r.

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.