Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej UWM w Olsztynie

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach projektu NCN Opus: "Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego". Do obowiązków doktoranta-stypendysty należeć będzie udział w analizie wyników eksperymentów Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Spektroskopii Dielektrycznej dla cieczy jonowych i nanocieczy (cieczy jonowych zawierających nanoobiekty typu: nanocząstki) w warunkach swobodnych i pod wpływem ograniczeń geometrycznych.

 Warunki wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych;
 • znajomość podstaw fizyki materii skondensowanej;
 • preferowana znajomość podstaw własności magnetycznych materii skondensowanej i/lub metod eksperymentalnych opartych na Magnetycznym Rezonansie Jądrowym;
 • podstawowa umiejętność programowania (na poziomie implementacji funkcji analitycznej w środowisku typu MATLAB lub ORIGIN);
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z wykazem ocen lub kopią indeksu);
 • CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody);
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”;
 • dane kontaktowe do osoby mogącej przedstawić opinię o działalności naukowej kandydata;
 • pisemna zgoda promotora/opiekuna pracy doktorskiej;

Proszę o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informacje

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną (format PDF) na adres: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl do dnia 18.03.2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2018.
 • Wiadomość e-mail ze zgłoszeniem kandydatury na stanowisko proszę zatytułować Rekrutacja NCN.
 • Przewidywany początek zatrudnienia: 1.04.2018.
 • Okres zatrudnienia: 33 miesiące.
 • Wysokość stypendium: około 1600 PLN miesięcznie. Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W razie potrzeby rozmowa może zostać przeprowadzona korzystając z komunikatora skype.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z prof. Danuta Kruk: e-mail: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl, tel: 89 524 60 11