Oferta kształcenia - Studia podyplomowe

 

Oferta studiów podyplomowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

89 523 33 79

 Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

 89 523 32 85; 606 646 058

 

Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Terapie biologiczne

89 523 33 71; 523 38 53

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji89 523 42 62

Wycena nieruchomości

89 523 38 01

Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych

89 523 38 41; 665 192 189

 

Wydział Humanistyczny
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Analiza trendów

89 524 63 98

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

89 527 36 12

Etyka

89 524 63 98

Historia

89 524 64 75

Interakcje społeczne

89 524 63 98

Nowe media w edukacji i w kulturze

89 524 63 58; 511 488 351

Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym89 524 63 98, 797 907 243

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

89 523 48 28

Gospodarowanie odpadami

501 586 391; 512 206 305

Integrowana produkcja i ochrona roślin

89 523 37 81; 523 45 46

Hortiterapia

 508 109 060

Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska

89 523 43 86

Odnawialne źródła energii

89 523 48 80

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

89 523 34 50

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

89 524 56 52

Rolnictwo ekologiczne

89 523 32 66; 523 48 27

Rośliny i surowce zielarskie

604 849 954

Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej

89 523 35 29

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

508 109 060; 604 849 954

 

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Data science w praktyce

664 315 525

Zaawansowane technologie informatyczne

89 524 60 92

Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie

664 315 525

  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. M. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Higiena pasz

89 523 36 18

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10 -719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt i kontrola wewnętrzna

89 523 47 36

Coaching menedżerski

89 523 44 63; 604 469 001

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

89 523 47 36

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista

89 523 34 83

Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży

89 523 34 98

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

89 523 33 92, 523 38 81

Menedżer jakości

600 377 017

Rachunkowość

89 523 47 36

Rachunkowość przedsiębiorstw

89 523 47 36

Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej

89 523 39 63

Zarządzanie biznesem

89 523 49 28

Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

89 523 39 63

Zarządzanie logistyką

89 523 36 69; 723 703 786

Zarządzanie i marketing w oświacie

 89 523 34 83, 602 369 788, 510 249 057

Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji

89 523 34 83

Zarządzanie zasobami ludzkimi

89 524 51 65; 524 51 65

Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

89 523 34 98

 

Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

89 524 62 88, 501 103 682

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

89 524 62 70, 665 293 999

Emisja głosu i retoryka funkcyjna

89 524 62 61

Kształcenie pedagogiczne

89 524 62 61

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

89 524 62 69

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej

89 524 62 38

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

89 524 62 48

Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

89 524 63 66, 89 527 08 01

Socjoterapia

89 524 62 27

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

89 524 62 64

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

89 524 63 18

Zintegrowana wczesna edukacja

89 524 62 29; 501 372 879

 

Wydział Nauk Technicznych
ul. Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt energetyczny budynków i instalacji

89 523 36 03, 89 523 37 49, 506 337 777

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

89 523 36 03, 506 337 777

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

89 523 36 03

Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe

89 524 51 01

 

Wydział Nauki o Żywności
plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

89 523 44 72, 89 523 49 44

Żywienie człowieka i dietetyka

89 523 32 70, 89 523 36 73

 

Wydział Nauk o Środowisku
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Ichtiologia i akwakultura

89 523 47 90

 

Wydział Prawa i Administracji
ul. Warszawska 98, 10-057 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja

89 524 64 31

Administracja elektroniczna

89 524 64 26; 784 952 286

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

89 524 64 30

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

89 524 64 93

Prawo pracy

89 524 64 93

Prawo zamówień publicznych

89 524 64 31

 

Wydział Sztuki
ul. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

89 524 62 15

Impresariat artystyczny89 524 56 72
Rytmika i taniec89 524 56 72

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

89 524 62 15

Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury

89 524 56 72

Wydział Teologii
ul. Kard. Hozjusza, 11-041 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Doskonalenie specjalistyczne z teologii

89 523 91 20

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
ul. T. Kościuszki 23, 10-300 Ełk

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja i zarządzanie w administracji87 621 07 07
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe87 621 07 07
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques87 621 07 07
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych87 621 07 07
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego87 621 07 07
 Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty87 621 07 07
Tworzenie materiałów  e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

87 621 07 07

 Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

87 621 07 07

 Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce

87 621 07 07