Adres: 10-723 OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2, t/f +48 89 523 39 36
Informacje

- Kim jesteśmy?
- Zarząd
- Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia2007-03-02

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego ODA w Olsztynie" i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem".
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Parafialny Parafii Św. Franciszka z Asyżu w 10-723 Olsztynie ul. Dybowskiego 2.

§2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3


Stowarzyszenie jest jednostką zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4


1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustrojem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a w sprawach religijno-kościelnych zgodnie z nauką dogmatyczno-moralną oraz społeczną Kościoła Katolickiego i przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§5


1. Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji, których działalność odpowiada statutowym celom Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu do związków i organizacji, o których mowa w pkt. 1, decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia.


§6


l. Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci o treści:
Stowarzyszenie Absolwentów
Olsztyńskiego Duszpasterstwa AkademickiegoODA " ul. Dybowskiego 2, 10-723 Olsztyn.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7


Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej aktywności członków.

§ 8


Celami Stowarzyszenia są:

  1. zintegrowanie i ożywienie środowiska absolwentów, aby oni w sposób zorganizowany oraz wspólnotowy mogli sprostać współczesnym wyzwaniom natury religijno-moralnym, kulturowym, narodowo-społecznym, ekonomicznym.
  2. propagowanie wśród absolwentów „ODA" i ich rodzin wartości narodowych, patriotycznych i religijno-moralnych,
  3. utrzymywanie stałej więzi między absolwentami „ODA" oraz duszpasterzami akademickimi,
  4. organizowanie wzajemnej pomocy absolwentów „ODA" i ich rodzin,
  5. propagowanie działań w sferze kultury promujących wartości chrześcijańskie,
  6. wspieranie działalności katolickich wspólnot, placówek wychowawczych i oświatowych oraz stowarzyszeń.
  7. współpraca z ośrodkami akademickimi.

§9


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1 współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
2 organizowanie samokształcenia, spotkań i wypoczynku,
3 pogłębianie życia duchowego,
4 wydawanie oraz propagowanie materiałów informacyjnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§10


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, wspierających.

§11


1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent wyższej uczelni i jego współmałżonek, który brał udział w życiu religijnym i duszpasterskim organizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie Miasta Olsztyna.

Aby zostać członkiem należy:
a) wnieść pisemną deklarację do Zarządu Stowarzyszenia,
b) uiścić wpisowe.


§12


1 Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia.


§13


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i wspomaga materialnie jego działalność.


§14


1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
c) nosić znaczek Stowarzyszenia,
d) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także wysuwać postulaty i wnioski w tym zakresie.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia,
b) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
d) regularne płacenie składek członkowskich.


§15


1.Członek honorowy ma prawo:
a) być zwolnionym ze składek członkowskich
b) udzielać głosu doradczego
c) wysuwać wnioski i postulaty
d) nosić znaczek Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka honorowego należy: godne reprezentowanie Stowarzyszenia.


§16


1. Członek wspierający ma prawo:
a) nosić znaczek Stowarzyszenia,
b) korzystać z uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia
c) wysuwać wnioski i postulaty
d) udzielać głosu doradczego.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) zabieganie o pomoc materialną Stowarzyszenia
b) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.


§17


Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3) skreślenie z listy członków.


§18


Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez władze Stowarzyszenia Wyróżnienia.


§19


W razie naruszenia postanowień Statutu lub innych uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd może stosować następujące środki:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka,
3)wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach adresując na Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§20


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem",
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem",
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją".


§21


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór władz Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia lub zbycia majątku, stanowiącego własność Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o zmianach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia jak również o jego likwidacji,
g) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.


§22


Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
1. Walne Zebranie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata.
3. O Walnym Zebraniu członkowie winni być powiadomieni z 30 dniowym wyprzedzeniem.

§23


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na pisemne żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Zarządu,
c) conajmniej 1/3 liczby członków.
2. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.


§24


1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest w pierwszym terminie obecność conajmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie po upływie 30 minut od terminu pierwszego uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych osób, o ile termin zebrania podany był w zawiadomieniu o jego zwołaniu, z zastrzeżeniem § 22.
4. Głosowania nad uchwałami Walnego Zebrania odbywają się w sposób jawny, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. Tryb głosowania przy wyborze władz Stowarzyszenia, określa każdorazowo Walne Zebranie.


§25


1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 5-8 osób wybieranych raz na 4 lata przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, uzupełnienia składu, o liczbę osób odpowiednią do rozmiaru zmniejszenia, dokonuje Walne Zebranie, zwołane w trybie § 23.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność pięciu członków.


§26


Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. ustalanie regulaminów Stowarzyszenia,
3. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,
6. wnioskowanie o nadanie godności Członka Honorowego,
7. przyznawanie wyróżnień i stosowanie środków dyscyplinujących.

§27


1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 4 lat przez Walne Zebranie i składa się z 3 osób: przewodniczącego i 2 członków.
2. Do zadań Komisji należy:
a) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie realizacji przez Zarząd uchwał podjętych przez Walne Zebranie,
c) informowanie Zarządu i Walnego Zebrania o wynikach kontroli,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem,
e) wnioskowanie w kwestii absolutorium dla Zarządu.
3. W razie zmniejszenia się składu Komisji, uzupełnienia składu, o liczbę osób odpowiednią do rozmiaru zmniejszenia, dokonuje Walne Zebranie, zwołane w trybie § 23.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§28


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) dotacje i darowizny
c) dochody z imprez i wynajmu obiektów,
d) wpływy z działalności reklamowo-promocyjnej.


§29


Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw oraz we wszystkich pozostałych sprawach wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy: Prezesa i dwóch członków Zarządu.


§30


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności minimum 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.


§31


1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z obowiązującym prawem wykonuje odpowiednie czynności likwidacyjne.
2. Uchwała, o której mowa w pkt. l, może wskazać organizację, jednostkę, itp., na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po uregulowaniu zobowiązań.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§32


1. Patronem Stowarzyszenia jest Św. Franciszek z Asyżu.
2. Zarząd zwróci się do Arcybiskupa Warmińskiego z prośbą o ustanowienie audytora kościelnego dla Stowarzyszenia

 

Powyższy statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS 133646 w dniu 10.10.2002 r.