Rada Archiwalna

1. Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora UWM w sprawach Archiwum i Muzeum UWM.

2. Do podstawowych zadań Rady Archiwalnej należy:

  • ustalanie kierunków działalności archiwalno-informacyjnej;
  • czuwanie nad prawidłową gospodarką przyznanymi środkami finansowymi oraz mieniem Archiwum i Muzeum UWM;
  • występowanie do Senatu i Rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum UWM.
  • wydawanie stosownych opinii w sprawach zakupów muzealiów do Muzeum Uniwersyteckiego.

3. W skład Rady Archiwalnej wchodzą: czterej samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu wyznaczeni przez Rektora, zastępca kanclerza, kierownik Archiwum UWM i zastępca kierownika Archiwum UWM.

4. W skład bieżącej kadencji Rady wchodzą następujący członkowie: