Rada Archiwalna

Zmień rozmiar tekstu

1. Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora UWM w sprawach Archiwum i Muzeum UWM.

2. Do podstawowych zadań Rady Archiwalnej należy:

 • ustalanie kierunków działalności archiwalno-informacyjnej;
 • czuwanie nad prawidłową gospodarką przyznanymi środkami finansowymi oraz mieniem Archiwum i Muzeum UWM;
 • występowanie do Senatu i Rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum UWM.
 • wydawanie stosownych opinii w sprawach zakupów muzealiów do Muzeum Uniwersyteckiego.

3. W skład Rady Archiwalnej wchodzą: czterej samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu wyznaczeni przez Rektora, zastępca kanclerza, kierownik Archiwum UWM i zastępca kierownika Archiwum UWM.

4. W skład bieżącej kadencji Rady wchodzą następujący członkowie:

 • ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko - przewodniczący Rady Archiwalnej (Wydział Humanistyczny);
 • prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. zw. (Wydział Humanistyczny);
 • dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM (Wydział Humanistyczny);
 • prof. dr hab. Piotr Majer (Wydział Prawa i Administracji);
 • mgr inż. Dariusz Raubo - zastępca kanclerza UWM;
 • mgr Danuta Kasparek - kierownik Archiwum i Muzeum UWM;
 • mgr Anna Wójcicka - zastępca kierownika Archiwum i Muzeum UWM.