WAŻNE INFORMACJE!


UWAGA!

W przypadku niedopełnienia wymagań formalnych i merytorycznych, przez co rozumie się nieprzesłanie w wyznaczonym terminie poprawnej formy Abstraktu, recenzji Abstraktu lub potwierdzenia dokonaniu opłaty konferencyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy Uczestników, bez zwrotu opłaty konferencyjnej.


Szanowni Uczestnicy

Jeśli są Państwo pewni, iż nie wezmą Państwo udziału w Konferencji w nowym terminie (24-25 września 2020), prosimy o taką deklarację do 15 kwietnia 2020 na adres e-mail: 49mskn@gmail.com.

Dokonano zmiany w Regulaminie Konferencji (podpunkt 1.2a).


Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, jesteśmy zmuszeni przenieść termin realizacji 49 MSKN z dnia 23-24 kwietnia 2020 na dzień 24-25 września 2020. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się ustabilizuje.

Zaznaczamy, że otrzymane od Państwa materiały w postaci abstraktów i artykułów zostaną w ciągu najbliższych miesięcy zredagowane i opublikowane jeszcze przed Konferencją.


UWAGA!

Osoby, które zapłaciły za udział w konferencji z własnego konta, a chcą aby faktura została wystawiona na określoną uczelnię (w celu zwrotu kosztów), muszą niezwłocznie przysłać organizatorom ww. konferencji dokument zawierający prośbę o wystawienie takiej faktury na adres Uczelni, która będzie finalnie płatnikiem. Nowe przepisy zabraniają nam wystawienia faktury bez takiego potwierdzenia.

Skan dokumentu zawierający wszystkie dane uczestnika, nazwę naszej konferencji i datę wraz z pieczątką Uczelni prosimy przesłać  na e-mail: nkbibz2000@gmail.com