prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski, prof. zw.  
Studia

1973, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolniczy, promotor - dr Aleksander Nożyński.

Doktorat

1978, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, promotor - prof. dr hab. Jerzy Chodań.

Habilitacja

1986, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, dr hab. nauk rolniczych.

Tytuł naukowy

profesor nauk rolniczych - 11 maja 1993. doktor honoris causa AR w Szczecinie - 10 czerwca 2005.

Zajmowane stanowiska

Zajmowane stanowiska:
• 1987-1991 - docent,
• 1991-1997 - profesor nadzwyczajny,
• od 01.08.1997 - profesor zwyczajny.

Dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska; agronomia.

Specjalności

biochemia gleby, mikrobiologia środowiskowa.

Promocje doktorskie

1991, Józef Markiewicz; 1996, Jadwiga Wyszkowska; 1996, Teresa Niewolak; 2001, Ewa Jastrzębska; 2003, Letycja Monika Karuzo-Wankiewicz; 2003, Anna Dorota Hłasko-Nasalska; 2003, Ewa Kraśniewska; 2008, Małgorzata Baćmaga; 2013, Karol Wieczorek; 2015, Aneta Lipińska.

Funkcje w uczelni

1987-1990: członek uczelnianej Komisji ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.1993-1996: członek senackirj Komisji ds. studiów i studentów.1996-1999: członek senackiej Komisji ds. studiów.1996-1997: prodziekan. 01.06.1997-1999; 1999-2002; 2002-2005: dziekan.1988-2009: kierownik Katedry Mikrobiologii.1993-1996, 1996-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012: członek Senatu.1996-1999: zastępca przewodniczącego senackiej Komisji ds. kadr.2005-2008: przewodniczący senackiej komisji ds. kadr.2008-2012: członek senackiej Komisji ds, kadr.2008-2012: przewodniczący senackiej Komisji ds. rozwoju i budżetu uczelni.2009-2012: członek Rady Patronackiej UWM.2009-2012: przewodniczący Kapituły Medalu Benemerenti Universitati Nostrae, 2012-2016: członek senackiej Komisji ds. kadr, 2006-2016 kierownik grupy problemowej nr 13, pt. "Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu".

Funkcje poza uczelnią

2002-2005: przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Rolniczych uczelni polskich.

Działalność w Komitecie Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN:
1991-2015: członek,
2000-2002: przewodniczący Sekcji Mikrobiologia,
2003-2006: przewodniczący Sekcji Mikrobiologia,
2003-2006: z-ca przewodniczącego Komitetu,
2007-2011: przewodniczący Komitetu.
2011-2015: członek komitetu/członek Sekcji Mikrobiologia.

2005-2009: przewodniczący Komisji Akredytacyjnej kierunku rolnictwo uczelni rolniczych.
2007-2012: przewodniczacy Rady Redakcyjnej Polish Journal of Soil Science.
od 2012 r. członek Rady Redakcyjnej Polish Journal of Soil Science.
1999-2016: członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Gleboznawczych.
1999-2005: członek Komitetu Redakcyjnego EJPAU, Series Environmental Development.
od 2003-: członek Rady Redakcyjnej Folia Universitatis Agriculturae Stetiensis.
od 2009 r. redaktor Journal of Elementology:
od 2009 r.: członek Rady Programowej Polish Journal of Agronomy.
1999-2016: członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
2009-2010: członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk o Środowisku Rolniczym PAN.
2011-2015: członek Zespołu specjalistycznego MNiSW ds. oceny wniosków o finansowanie zakupu aparatury oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom naukowym.
2015-2017: członek Zespołu specjalistycznego MNiSW do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz struktury informatycznej nauki.
2011: członek Zespołu Ekspertów NCN (preludium 1, sonata 1, opus 1).
2012: członek Zespołu Ekspertów NCN (preludium 2, sonata 2).
2012: członek Zespołu Ekspertów NCN (opus 3).
2013: członek Zespołu Ekspertów NCN (preludium 5, sonata 5).
2012-2016: członek Rady Naukowej IUNG-PIB.
2014: członek Zespołu Ekspertów NCN (preludium 6, sonata 6).
2015: członek Zespołu Ekspertów NCN (opus 8).
2015-2018: członek Komitetu Nauk Agronomicznych PAN.
2017-2021: członek Rady Naukowej IUNG PIB w Puławach.

2017-2021: członek Komisja d.s. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej  IUNG-PIB.

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.  
Studia

1991, Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Rolniczy, promotor - prof. Jan Kucharski.

Doktorat

1996, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, promotor - prof. dr hab. Jan Kucharski.

Habilitacja

2002, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr hab. nauk rolniczych.

Tytuł naukowy

profesor nauk rolniczych - 17 maja 2006.

Zajmowane stanowiska

2004 - 2008  -   profesor nadzwyczajny,      od 01.03.2008 -  profesor zwyczajny.

Dyscypliny

Ochrona i kształtowanie środowiska; agronomia.

Specjalności

biochemia gleby, mikrobiologia środowiskowa.

Promocje doktorskie

2004, Magdalena Zaborowska; 2006, Edyta Boros; 2007, Waldemar Lajszner;  2011, Mirosław Kucharski; 2011, Agata Borowik; 2014, Monika Tomkiel; 2018 Grażyna Kaczyńska.

Funkcje w uczelni

Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej: 2005-2008.     Członek Senackiej Komisji ds. Kadr: 2005-2008.     Prodziekan: 2005-2008.     Prorektor:  2008-2012. Przewodnicząca Rady Fundacji "Żak": 2008-2012.

Funkcje poza uczelnią

Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN: 2007-2015 (członek).      Komitet Badań Naukowych, Zespół P06S (członek w 29 i 30 konkursie).     Komitet Red. "American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture (członek od 2008).     Pol. Tow. Inż. Ekolog.- wiceprzewodnicząca Kom. Rew. Zarządu Głównego (2004-2008 ). Zastępca przewodniczącego Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN (2011-2015), Przewodnicząca Sekcji Mikrobiologia w Komitecie Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN (2011-2015). Członek Zespou Ekspertów NCN 2013 (opus 5).  Członek Zespołu Ekspertów NCN 2014 (opus 6). Członek Zespołu Ekspertów NCN 2014 (opus 7). Członek Komitetu Naukowego Journal of Elementology (od 2014 r.). Redaktor tematyczny Soil Science Annual (od 2015 r.).

dr hab. Małgorzata Baćmaga  
Studia

2004, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Doktorat

2008, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - promotor - prof. dr hab. Jan Kucharski.

Habilitacja

25 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska.

Specjalności

biochemia gleby, mikrobiologia środowiskowa.

dr hab. Agata Borowik  
Studia

2007, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, kierunek wychowanie techniczne, specjalność: ergonomia i projektowanie form użytkowych. 2008. Kurs.Technika PCR i jej zastosowania.  DNA Gdańsk. 2008. Kurs. Genotypowanie - technika PCR II. DNA Gdańsk.

Doktorat

2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska.

Habilitacja

28 marca 2019, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska.

Specjalności

biochemia gleby, mikrobiologia środowiskowa.

dr inż. Edyta Boros-Lajszner  
Studia

2002, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor prof. dr hab. Jan Kucharski.

Doktorat

2006, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, "promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska.

Dyscypliny

kształtowanie środowiska.

Specjalności

mikrobiologia gleby.

dr inż. Magdalena Zaborowska  
Studia

2001, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.

Doktorat

2004, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska.

Dyscypliny

kształtowanie środowiska.

Specjalności

mikrobiologia gleby.

dr inż. Monika Tomkiel  
Studia

2009. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunki: ochrona środowiska - promotor prof. dr hab. Jan Kucharski; rolnictwo - promotor prof. dr hab. Aleksander Lewczuk.

Doktorat

2014. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska.

Dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska.

Specjalności

mikrobiologia środowiskowa.

dr inż. Aneta Lipińska  
Studia

2010. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek: ochrona środowiska, promotor – prof. dr hab. Jan Kucharski.

Doktorat

2015. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor – prof. dr hab. Jan Kucharski.

Dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska.

Specjalności

mikrobiologia środowiskowa.

mgr inż. Rafał Strachel  
Studia

2013. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek: ochrona środowiska, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska.