Katedra Mykologii

ul. M. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
tel./fax (089)5234295, e-mail: zakmikol@uwm.edu.plcandidaaspergillus_candiduscandida_guillermondiicandida_albicansdubl
dr hab. Anna Biedunkiewicz
adiunkt
alibi@uwm.edu.pl


Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

1995 - mgr biologii, specjalność nauczycielska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie,

Tytuł pracy magisterskiej: „Mikrosporogeneza u Cucurbita pepo L.”

Promotor: dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM

 

2001 - dr nauk biologicznych, w zakresie biologii, specjalność mykologia,

Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,

Tytuł rozprawy: „Dynamika mikoflory układu oddechowego człowieka”.

Promotor: prof. dr hab. Maria Dynowska

 

2016 – dr hab. nauk biologicznych

Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie; Tytuł pracy habilitacyjnej: Możliwości wykorzystania mikrogrzybów do oceny sanitarno-epidemiologicznej wód na tle różnorodności i fenologii gatunków potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka.

 

Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe:

 • mykologia medyczna i hydromykologia,
 • mikrogrzyby jako stały lub czasowy komponent ontosfery człowieka i zwierząt,
 • naturalne i antropogenicznie zmienione rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka,
 • zróżnicowanie taksonomiczne i ekofizjologiczne mikrogrzybów izolowanych
  z różnych rodzajów wód,
 • poszukiwanie wektorów przenoszenia grzybów potencjalnie chorobotwórczych
  ze środowiska wodnego do innych części biosfery, włącznie z ontosferą człowieka
  i zwierząt,
 • mikrogrzyby o właściwościach bioindykacyjnych i ich wykorzystanie.

 

Osiągnięcia naukowe:

 • opracowanie taksonomii i fenologii grzybów, pochodzących z układu oddechowego, pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ze wskazaniem gatunków rzadko notowanych w materiałach klinicznych,
 • prześledzenie i scharakteryzowanie udziału taksonomicznego oraz roli mikrogrzybów potencjalnie chorobotwórczych w różnych ekosystemach wodnych (jeziora Polski północnej, rzeki, stawy, fontanny) oraz w wodach użytkowych,
 • ustalenie składu gatunkowego grzybów oraz poznanie i udokumentowanie ich wpływu na procesy oczyszczania ścieków w makrofitowych oczyszczalniach roślinnych,
 • udokumentowanie występowania w wodach słodkich Polski nowych gatunków grzybów: Candida kruisii i Dipodascus armillariae,
 • opracowanie procedury izolacji i identyfikacji mikrogrzybów pochodzących z wód użytkowych.

 

Dorobek naukowy: [pdf]

Po doktoracie - 98 opracowań:

 • 18 publikacji naukowych z listy Journal Citation Reports,
 • 22 publikacji naukowych z listy B MNiSW,
 • 12 rozdziałów w monografiach w języku polskim i angielskim,
 • 4 rozdziały w książkach dydaktycznych/ materiałach szkoleniowych,
 • 42 komunikatów naukowych,
 • 67 referatów wygłoszonych na 46. konferencjach i sympozjach naukowych.

 

Przed doktoratem – 16 opracowań:

 • 7 publikacji naukowych z listy B MNiSW
 • 9 komunikatów naukowych
 • 14 referatów wygłoszonych na 13. konferencjach i sympozjach naukowych


Strona główna


projekt i realizacja D. Kubiak