ks. dr Wojsław Czupryński

E-mail:czuwoj@wp.pl
Telefon:600 752 452
Adres do korespondencji:
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/51
Konsultacje:
Piątek, t. 1, godz.10.00-12.00 (pok. 18)
Środa, t. 2, godz. 13.30-15.30 (pok. 18)
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:
Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Dydaktyka religii 3
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty animacji kulturalnej
 • Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie
 • Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie
Ważniejsze publikacje:
 • Mała grupa w procesie formacji i urzeczywistnia się Kościoła w myśli ks. Franciszka Blachnickiego, w: Edukacja i formacja religijna współczesnej młodzieży. Problemy i wyzwania, red. P. Duksa, Olsztyn 2008, s. 34-45;
 • Mistagogia, „Wieczernik” 2008, nr 157, Poznań, s. 4-10.
 • Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego, Olsztyn 2011, ss. 250.
 • Sociocultural sources of contemporary youth behavior. Suggestions for child rearing practice, w: Improvement of pupils disciplining skills, A . Bielinowicz, Olsztyn 2011, 73-81.
 • Katechumenat rodzinny w myśli ks. Franciszka Blachnickiego jako odpowiedź na wyzwania współczesności, „Studia Redemptorystowskie”, 2011, s. 7-36.
 • Dowartościowanie formacyjnej funkcji Słowa Bożego w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Katechetyczne”, t. 8 (2012), s. 267-276.
 • Katecheza rodzinna w Kościele Domowym, w: „Studia Warmińskie” 49(2012), s. 165-180.
 • Parafia w dziele „nowej ewangelizacji”, Studia Elbląskie, 13 (2012), s. 245-260.
 • Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – liturgia miejscem urzeczywistniania i budowania Kościoła, w: „Zeszyty Teologiczne (Folia Theologica)” 20-21 (2011-2012), nr 48-49, s. 49-65.
 • Parafia wspólnotą wspólnot, w: „Zeszyty Teologiczne (Folia Theologica)” 20-21 (2011-2012), nr 48-49, s. 118-128.
 • Chrześcijańskie wychowanie w rodzinie wobec współczesnych wyzwań kulturowych, w: Dom – Rodzina – Małżeństwo,
  red. J. Pawlik, Olsztyn 2013, 55-70.
 • Katechumenat wczoraj i dziś, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Kalinowskiej, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 83-100
 • Nawrócenie pastoralne ku formacji katechumenalnej według ks. Franciszka Blachnickiego, w: W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Mikołaja Więcka,
  red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2013, s. 21-39.
 • Katecheza drogą do wiary dojrzałej, w: Jak przepowiadać dziś? Głoszenie Słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, red. W. Czupryński, Olsztyn 2014, s. 23-34.
 • Jak przepowiadać dziś? Głoszenie Słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, red. W. Czupryński, Olsztyn 2014.
 • Od akcji duszpasterskich do stałej formacji uczniów Jezusa, w: Rok Wiary inspiracją refleksji katechetycznej, Warszawa 2014.
 • Ewangelizacyjno-katechumenalny model przygotowania do sakramentu bierzmowania, w: Języki lustrami kultury, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, s. 173-182.
 • Małżeństwo i rodzina w krajobrazie mediów elektronicznych, w: „Favor matrimonii”? Teoria i praktyka, red. L. Świto, M. Tomkiewicz, Olsztyn 2014, s. 153-164.