ks. dr Marek Karczewski- publikacje

I. Monografie:
- L'altro segno (Ap 12,3). La figura del drago in Ap 12,3-17 e le sue implicazioni teologico-bibliche, Roma 1999.

 

II. Prace zbiorowe:
"Wy jesteście naszym listem" (2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003.
"Przyjmijcie ją w Panu" (Rz 16,2). Kobieta w życiu Kościoła, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2004.

 

III. Artykuły:
- Ap 12 - między oryginalnością a historią idei, Studia Elbląskie  II (2000), s. 219-236.
- Midrasz apokaliptyczny (Ap 12,10-12), Studia Elbląskie III (2001), s. 211-216.
- Dynamika symbolu w Ap 12,3-4a, Studia Elbląskie IV (2002), s. 203-224.
- Pokój jako dar Boga i zadanie człowieka, w: Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludziom, red. J. Kumala, Licheń 2003, s. 9-23.

- „Aniołowi Kościoła ...napisz”. Koncepcja identyfikacji Anioła Kościoła w Ap 2-3 z urzędem biskupa i jej weryfikacja egzgegetyczno-teologiczna, w: „Wy jesteście naszym listem” (2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003, s. 79-93.
- Adela Yarbro Collins - egzgeta i teolog, w: "Przyjmijcie ją w Panu" (Rz 16,2). Kobieta w życiu Kościoła, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2004, 49-53.
- Chrystus Zmartwychwstały jako pasterz w Ap 7,17, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, W. Nowak, A. Kopiczko, M. Wojciechowski, Olsztyn 2004, s. 31-38.
- Teologiczna wizja szatana w Ap 12,3-17, Studia Warmińskie XLI/XLII (2004/2005), 233-246.

- "Gdybym mówił językami...". Pierwotny kontekst teologiczny Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13), Studia Elbląskie VII (2006), 117-124.

- "Wszystko mieli wspólne"(Dz 2,44b). Pierwsi chrześcijanie wobec dóbr materialnych", Forum Teologiczne VII (2006), 15-28.
- "Prorocy chrześcijańscy w Dziejach Apostolskich", w: "Bóg jest miłością (1J 4,16). Studia dla Ks. Prof. J. Kudasiewicza, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, 175-195.

- "...aby ją rzeka uniosła" (Ap 12,15b). Znaczenie motywu rzeki w Ap 12,15, w: Pro animarum salute. Księga Pamiątkowa z okazji urodzin Ks. Prof. T. Rogalewskiego, red, E. Wiszowaty, Olsztyn 2007, s. 19-27.

- "Błogosławieni cisi...". Ps 36,11 LXX jako tło teologiczne Mt 5,5,  Studia Elbląskie VIII (2007) s. 91-102.

 

IV. Recenzje:
- J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, Studia Biblica 4, Kielce 2002, Studia Elbląskie V (2003), s. 341-342.

- D. Kotecki, Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Ap, Studia i Rozprawy Biblijne 26, Warszawa 2006, s. 539, Studia Elbląskie VIII (2007), s. 323-325.

- K. Bardski, Oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegoryczna interpretacji Biblii, Warszawskie Studia Teologiczne-Rozprawy Naukowe 3, Warszawa 2007,  s. 298,  Studia Elbląskie VIIII (2007), s. 319-321

 

V. Sprawozdania:

 

- Studia teologiczne dla świeckich w Elblągu - spojrzenie ku przyszłości, w: "Wy jesteście naszym listem...(2 Kor 3,2). Urząd i charyzmat biskupa, red. M. Karczewski, M. Żmudziński, Elbląg 2003, s. 27-30.

 

VI. W druku:

 

- Recenzja: [Jan Willem van Henten, "Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12-13", w: The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics in the Book of Revelation, red. David L. Barr, Society of Biblical Literature Symposium Series 39, Atlanta 2006, ss. 181-203], Collectanea Theologica 2007.

- Któż jest podobny do Bestii ...? (Ap 13,4).            Struktury władzy między historią i proroctwem w Ap 13, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2008, stron 12.

- Kapłaństwo w Ap 1,4-8, Christianitas antiqua 2007, stron 16.

"Oddzielanie jako działanie Boga Stwórcy w Rdz 1,1-2,4a", Forum Teologiczne 2008, stron 12.

- Prorok Agabos w Dziejach Apostolskich -  Biblijne Sympozjum Międzyuczelniane   - 14 maja 2008, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, stron 27.

- Wytrwałość chrześcijan w Liście do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-6), Stowarzyszenie Biblistów Polskich Księga Pamiątkowa 2008, stron 16.