Udział w konferencjach

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”, 27 luty 2009 r., UKSW Warszawa.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, 31 maj 2012 r., UWM Olsztyn (temat wystąpienia: ,,Nielegalny rynek dzieł sztuki”).
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, 22-23 kwietnia 2013 r., Gdańsk-Gdynia UG (temat wystąpienia: ,,Karnoprawna ochrona autentyczności zabytków. Aktualny stan prawny i propozycje de lege ferenda”).
 4. IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, Pacółtowo, 6-8 maja 2014 r. (temat wystąpienia: ,,Parabanki. Charakterystyka zjawiska z perspektywy kryminologii” [współautor P. Chorbot]).
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy”, 27 listopada 2014 r., UWM Olsztyn (temat wystąpienia: ,,Karnoprawna ochrona zabytkowych cmentarzy”).
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Autorytet: mieć czy być?”, 24 lutego 2015 r., Stalowa Wola (temat wystąpienia: ,,Potrzeba ochrony zabytków a konieczność finansowania ich ochrony”).
 7. III ogólnopolskie seminarium prawa kanonicznego pt. „Prawo o nauczaniu w Kościele”, 26 lutego 2015 r., UWM Olsztyn.
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Dziecko – świadek wyjątkowy”, UJ Kraków, 27-29 marca 2015 r. (temat wystąpienia: ,,Przesłuchanie małoletniego świadka w sprawach o czyn z art. 207 § 1 kk. Uwagi po analizie wniosków prokuratora o przesłuchanie świadka w trybie art. 185 a i 185 b kpk rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie” [współautor E. Kałędek]).
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce”, 15 kwietnia 2015 r., UWM Olsztyn.
 10. IV ogólnopolska konferencja prawa małżeńskiego i rodzinnego pt. ,,Wychowanie moralne i religijne”, 6-7 maja 2015 r., UWM Olsztyn.
 11. Studencko-doktorancka konferencja naukowa ,,Czy semiofory mają cenę? Dziedzictwo ruchome między rynkiem a ochroną”, 12 maja 2015 r., UW  Warszawa (temat wystąpienia: ,,Karnoprawna ochrona obrotu zabytkami stanowiącymi podwodne dziedzictwo kultury”).
 12. 15th International Conference on Human Rights ,,Sanctions and Justice”, 21-22 maja 2015 r., UWM Olsztyn (temat wystąpienia: ,,Chosen legal and criminological aspects of shadow banking system functioning”).
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu – diagnoza, zapobieganie, zwalczanie” 11 – 12 czerwca 2015 r., Uniwersytet Wrocławski (2 tematy wystąpień: 1) ,,Przestępczość przeciwko podwodnemu dziedzictwu kultury (wybrane zagadnienia)”, 2) ,,Przestępczość przeciwko zabytkom. Wnioski po analizie akt spraw sądowych” [współautor: E.N. Kałędek]).
 14. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, 19 listopada 2015 r., UWM w Olsztynie (temat wystąpienia: „Stosowanie przemocy oraz naruszenie nietykalności cielesnej osoby z powodów dyskryminacyjnych [wybrane zagadnienia]).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie