Dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

 

 malgorzata.ciczkowska@uwm.edu.pl

tel. (89) 524 62 17

 

 


Obszarem moim zainteresowań badawczych jest pedagogika rodziny i praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Ponadto interesuję się problematyką kształcenia do pracy socjalnej. Ukończyłam kilka szkoleń i kursów doskonalących (między innymi I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców).

 

Publikacje: 

  1. Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Nowe podejście do pracy socjalnej z rodziną, [w:] Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, red. E.Katnowicz, Wyd. Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyd. II Uzupełnione, Olsztyn 2011, ISBN – 978-83-7299-664-0, s. 13-24.
  2. Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach, „Roczniki Socjologii Rodziny”, 2011, tom XXI,  pt. „Dysfunkcje rodziny”, ISBN 978-93-232-2390-0, ISSN 0867-2059,  s. 213-228.
  3. Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze, „Praca Socjalna” 2012, nr 1, ISNN 0860-3480, s. 47-58.
  4. Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Wydobywanie mocnych stron rodziny w sytuacji problemowej, [w:] Między negacją a afirmacją – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych?, red. J. Rutkowiak, D. Wajsprych, Wyd. Impuls, Kraów 2012, ISBN 978-83-89067-53-1, ISBN 978-83-7850-046-9, s. 111-121.

Działalność społeczna:

  1. Wykład dla Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim) na temat: Dziadkowie i wnukowie – jak być ze sobą? - 9 listopada 2011 r.
  2. Udział w pracach Grupy Roboczej Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dotyczącej opracowania standardów oraz dokumentacji wdrażania metodyki pracy asystenta rodziny zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  3. Pod moim kierunkiem studenci pracy socjalnej realizują projekty socjalne. Dotychczasowe działania odbywały się m.in. w takich placówkach jak: Dom Samotnej Matki w Olsztynie, Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, Dom Dziecka w Olsztynie, Klub Integracji Społecznej w Olsztynie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Olsztynie. Studenci w ramach projektu zorganizowali m.in. takie działania jak: zorganizowanie zabaw andrzejkowych, mikołajkowych, wyjście do straży pożarnej, wyjście na lodowisko, wyjście na trening piłki siatkowej, zorganizowanie warsztatów graffiti, współuczestnictwo w zbiórce żywności zorganizowanej przez PCK.
  4. Od 2008 roku Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego im. Wandy Chotomskiej nr 15 w Olsztynie.

 Zainteresowania: literatura faktu, architektura wnętrz, taniec towarzyski

 

 

 

 

w górę | w dół