dr Lidia Willan-Horla

 

      lidka.willan@uwm.edu.pl

          tel. (89) 524-62-22

 

 

 

 

 

 


Komunikacja interpersonalna, edukacja dorosłych, praca z grupą oparta na procesie grupowym i metodach aktywnych, superwizja w pracy socjalnej, problematyka równościowa (bariery na drodze zawodowej kobiet, strategie działania kobiet w obszarze zawodowym i rodzinnym – czego wyrazem jest moja praca doktorska pt.” Strategie funkcjonowania współczesnych kobiet w społeczeństwie zmiany – analiza na gruncie pedagogiki emanycypacyjnej). Prowadzę różnorodne warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne. Staram się doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach.

 

Publikacje:

 1. Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych, (w:) "Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku" pod red. E. Kantowicz i A. Olubiński, Toruń 2003.
 2. Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej w oparciu o koncepcję Jane Elliot, w: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna, Toruń 2006, s.145-152.
 3. Dlaczego ludzie nie słuchają kiedy mówimy? .... i co zrobić, by zaczęli słuchać, w: Szkice Humanistyczne, tom VI nr 1-2/2006, s. 271- 282.
 4. Dorosły uczeń jako użytkownik wiedzy - czyli jak przyjemnie doświadczać nauki, w:T. Aleksander, D. Barwińska ( red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych, UJ, Kraków-Radom 2007.
 5. Czy kobiety potrzebują małżeństwa? w: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej pod red. W.Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008 s. 137-152.
 6. Strategie adaptacyjne i emancypacyjne współczesnych Polek w; Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty pod red. G. Orzechowskiej, Toruń 2008 s. 98-108.
 7. Namiętność, bliskość czy zobowiązanie – analiza związków według trójczynnikowej teorii miłości R. Sternberga w: (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie pod red. W.Muszyński, Olsztyn 2009 s. 61-72.
 8. Kobiety w pracy socjalnej w: Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia pod red. S. Przybyliński i D.Wajsprych, Olsztyn 2009 str. 107-121.
 9. Superwizja jako metoda doskonalenia pracowników socjalnych w: Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej pod red. E. Kantowicz, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-7299-664-0, s. 109-122.
 10. Refleksje nad macierzyństwem w społeczeństwie zmiany – wybór czy los w: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań . Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku pod red. E. Kantowicz, B. Chrostowska, M. Ciczkowska-Giedziun. Wyd.Edukacyjne Akapit, Totuń 2010, ISBN 978-83-89163-69-1, s. 42-51.
 11. „Miotanie się pomiędzy powinnościami” czyli jak wykształcone kobiety starają się łączyć sferę zawodową i rodzinną w: Uniwersytecie gry – czy płeć ma znaczenie pod red. Naukową M. Grochalskiej i W. Sawczuka, Toruń 2011 s. 61-74, ISBN 978-83-7780-157-4.
 12. Superwizja jako niezbędny element kształcenia do/w pracy socjalnej w: Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka pod red. J.Szymanowskiej, Kraków 2011, s. 117-132, ISBN 978-83-7587-881-3.
 13. Dylematy w pracy socjalnej – z perspektywy kobiet jako pracowników socjalnych w: Kobiety w pracy socjalnej pod red. A.Kotlarska-Michalska, Poznań 2013, s. 579-598, ISBN 978-83-232-2639-0.
 14. Strategie funkcjonowania współczesnych Polek w życiu rodzinnym w: Zagadnienia funkcjonowania rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, pod red. K. Slany, Kraków 2013, s. 173-190, ISBN 978-83-233-3455-2.
 15. Komunikacja społeczna i umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej w: Metodyka pracy socjalno-wychowawczej. Wybrane zagadnienia pod red. E. Kantowicz, Olsztyn 2013, wyd. UWM,s 88-113. ISBN 978 – 83 7299 857- 6.
 16. Bariery na drodze zawodowej kobiet wynikające z ich stereotypowego wizerunku w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności pod red. M. Łojko i M. Grochalskiej, Olsztyn 2013, s. 77-88 ISBN 978-83-933352-1-3.

Działalność społeczna:

 1. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 3. Członkini Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn przy Prezydencie Miasta Olsztyn w latach 2010-2011.
 4. Współpraca z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie.
 5. Pomoc w organizowaniu regionalnych Kongresów Kobiet w Olsztynie.

Zainteresowania:

Wynikiem moich pasji i doświadczeń zawodowych jest powołanie studiów podyplomowych „Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych” działających przy Katedrze Pedagogiki Społecznej. W ramach studiów współprowadzę trening interpersonalny, prowadzę warsztat asertywności oraz komunikacji a także superwizuję prowadzone przez uczestników/uczestniczki etiudy warsztatowe.
Stworzenie szkoły trenerskiej zawsze było moim marzeniem, ponieważ wierzę, że zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji może być pasjonującą przygodą. W wolnych chwilach rozmyślam, rozmawiam i chodzę na spacery.

 

w górę | w dół