dr hab. Ewa Kantowicz Prof. UWM

 

 ewakan@uwm.edu.pl

tel. (89) 524-62-93 

 


Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, specjalność - pedagogika opiekuńcza, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego w 1981 roku z wyróżnieniem. Doktorat, obroniła w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w listopadzie 1993 roku. Od 1 grudnia 1994 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej - najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki społecznej nadany decyzją Rady Naukowej Wydział Nauk Społecznych i Sztuki UWM 8 listopada 2006 roku. Od 1 lipca 2007 roku mianowana na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Działalność organizacyjna

 1. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej (od 1 stycznia 2010.)
 2. Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych (od października 2008)
 3. Kierownik Podyplomowych Studiów „Organizacji Pomocy Społecznej” (od września 2006)
 4. Opiekun Naukowy Koła Naukowego Wolontariatu na Wydziale Nauk Społecznych (od 2009)
 5. Inicjowała współpracę międzynarodową i wymianę ERASMUS z kilkoma europejskimi uczelniami: Uniwersytetem w Parmie (Włochy); Uniwersytetem Complutense w Madrycie (Hiszpania); Uniwersytetem Pablo de Olavide w Sewilli (Hiszpania); Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Maastricht (Holandia); Instytutem Superior Miguel Torga w Koimbrze (Portugalia); Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Koblencji (Niemcy); Wyższą Szkołą Pracy Socjalnej im. A.Salomon w Berlinie (Niemcy); Uniwersytetem w Jonkoping (Szwecja).

Obszary badań
Jest autorką kilku opracowań monograficznych, redaktorem i redaktorem lub współredaktorem 10 prac wieloautorskich, a także ponad 80 artykułów w periodykach naukowych oraz opracowaniach zbiorowych polskich i angielskojęzycznych. Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W jej działalności naukowo-badawczej można wyróżnić kilka obszarów:

 1. Problematyka ochrony praw dziecka, powiązana z systemem opieki nad dzieckiem i pracą socjalną z rodziną ryzyka w kontekście polskim i europejskim;
 2. Współczesne paradygmaty pracy socjalnej i jej relacje z pedagogiką(społeczną) w ujęciu komparatystycznym oraz inspiracje pedagogiczne w pracy socjalnej;
 3. Profesjonalizacja i kształcenie do pola pracy pedagogicznej i socjalnej w kontekście polskim i europejskim;
 4. Wybrane obszary wykluczenia społecznego i integracji społecznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.
   

Działalność dydaktyczna:
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, wykłady i seminaria z zakresu pedagogiki społecznej i pracy socjalnej na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
W Katedrze Pedagogiki Społecznej jest inicjatorką i współautorką specjalistycznych programów kształcenia - przygotowujących do zawodu pedagoga pracy socjalnej i pracownika socjalnego. Wypromowała łącznie ok. 230 prac magisterskich i ponad 160 prac dyplomowych. Obecnie jest opiekunem naukowym trzech Doktorantek i jednego Doktoranta oraz promotorem trzech Doktorantek, które aktualnie finalizują badania. Jeden projekt dysertacji uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki. Jeden doktorat został już sfinalizowany w marcu 2011 roku.
 

Działalność społeczna:

 1. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szkól Pracy Socjalnej - EASSW (od kwietnia 2009 r.);
 2. Vice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej - PSSPS (od października 2011 r.);
 3. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od grudnia 2006 r.);
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego –PTP (od 1995 r.);
 5. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa warmińsko-mazurskiego (od lutego 2013 r.);
 6. Członek Rady Redakcyjnej „Pedagogiki Społecznej”(od 2001 do 2011 r.);
 7. Aktualnie jest członkiem kilku rad naukowych czasopism z obszaru pedagogiki i pracy socjalnej: „Axilium Sociale Novum”; „Pracy Socjalnej”; „Roczników Socjologii Rodziny UAM”; „Wychowania na co Dzień”; ”Problemów Wczesnej Edukacji”. 
   

Wybrane publikacje:
Monografie autorskie:
1. Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF. Wyd. Żak, Warszawa, 1996.
2. Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2001;
3. Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2005 i drugie wydanie tej książki w 2008.
4. Pedagogika (w ) pracy socjalnej, Wyd. UWM Olsztyn 2012.

Redakcja monografii wieloautorskich:
1. Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, ,(Kantowicz E., Olubiński A.red.), Wyd. Akapit, Toruń 2003.
2. Social Work in restructured European welfare systems, (Fortunato V., Friesenhahn G.J., Kantowicz E. red.), Carocci, Rome 2008.
3. Role of research in education for social work In Europe,(Kantowicz E.red.), Wyd. UWM Olsztyn, 2009.

4. Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań .Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. (Kantowicz E., Ciczkowska-Giedziun M., Chrostowska B.red.),Wydawnictwo Akapit, Toruń, 2010.

5. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. (Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E.,red.),Wydawnictwo Akapit, Toruń, 2010.

6. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży .Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. (Chrostowska B., Kantowicz E., Kurkowski C. red.), Wydawnictwo Akapit, Toruń, 2010.

7. Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Kantowicz E.(red.) Wydawnictwo UWM Olsztyn, Wydanie pierwsze 2010, wydanie drugie uzupełnione, (2011),
8. Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji, Kantowicz E., Leszczyńska-Rejchert A.(red.) , Wydawnictwo Akapit Toruń, 2012.

9. Zagrożone człowieczeństwo. Człowiek wobec zagrożeń współczesności, tom II,( Kantowicz E., Orzechowska G.red.),Wyd. Impuls Kraków, 2012.

10. Stereotypy a starość i niepełnosprawność. (red. Leszczyńska-Rejchert A., E.Kantowicz), Wyd. Akapit, Toruń 2012.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wielo-autorskich w języku angielskim:
1. Kantowicz E., Friesenhahn G.J. (2005), Social Pedagogy: a paradigm in European social work education from German and Polish prospectives. W: Children, young people and families. Examining social work practice in Europe(red. M.J.Freitas, G.J. Friesenhahn, E.Frost, M.P.Michalidis), Wyd. Carocci, Rzym, s.190-206.
2. Kantowicz E.(2005), Dilemmas in comparative research of education for social work in Europe, “European Journal of Social Work” Vol.8, Issue 3, s.297-309.
3. Kantowicz E., Stelmaszuk Z.W. (2008), Challenges and New Standards in Social Child Care System in Poland. W: Social Work in restructured European welfare systems (ed. V.Fortunato, G.J. Friesenhahn, E.Kantowicz), Carocci, Rome, s.104-115.
4. Kantowicz E., Wilińska M. (2009), Social Pedagogy in Poland and education for social professions. W: The diversity of social Pedagogy in Europe (red. J.Kornbeck, N. Rosendal), Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy, Vol. VII, Europaischer Hochschulverlag GmbH&Co.KG, Bremen, s.64-81,
5. Kantowicz E. (2009), Role of research In Educating Social Workers In Europe. (In:) Role of research in education for social work In Europe, (red. E.Kantowicz) Wyd. UWM Olsztyn, ss.18-26.
6. Kantowicz E. (2009),Children rights in academic education for social professions. [In:] Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, (ed. B.Sitek, J.J.Szczerbowski, A.W. Bauknecht & A. Kaczyńska) New Castle upon Tyne UK, Cambridge Scholars Publishing, ss.623-636.
7. Kantowicz E., (2010), Traditions and new approaches in Child’s Care System in Poland. W: European Societies in Transition. Social development and social work (red. Dan Sandu), LIT VERLAG dr.W.Hopf, Berlin, s.69-79.

 

Nagrody i wyróżnienia
2001 – nagroda drugiego stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2002 – odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP

2006 – nagroda zespołowa drugiego stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

2007 – nagroda drugiego stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2009 - Statuetka Trybuna Nauki przyznana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.Kochanowskiego w Kielcach, Filia Piotrków Trybunalski, maj 2009 r.

2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Prof. Katarzynę Hall, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Warszawa 20 lipca 2009 r.

 

Zainteresowania: muzyka (poważna, chóralna, rock); historia regionu; historia sztuki; religie świata.
Hobby: żeglarstwo; narciarstwo; taniec, podróże.

 

w górę | w dół