dr Bożena Chrostowska

 

      chrosbo@poczta.onet.pl

          tel. (89) 524-62-22

 

 

 

 

 

 


Obszary badań
Młodzież i młodość, funkcjonowanie osób z niepełną sprawnością ( w tym z Zespołem Aspergera), aktywność społeczna, organizacje pozarządowe, potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej.

 

Publikacje
Stowarzyszenie Tratwa - alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży, Toruń 2008, Olsztyn 2008, Toruń 2008,, ss. 270, ISBN: 83 – 7299 – 584 – 1.
Ochrona prawna i działania rehabilitacyjno-integracyjne na rzecz osób z niepełną sprawnością, [w:] Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej,
E. Kantowicz (red.) Wyd. UWM, Olsztyn 2011, ss. 183-195. ISBN 978-83-7299-706-7.
„Inny umysł” w polskiej szkole-sytuacja nastolatka z zespołem Aspergera w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej ( współautorstwo z E. Mudrak), [w:] Poszukiwanie człowieka
w nieegalitarnym świecie-horyzonty społeczno – filozoficzne, D. Wajsprych (red.), Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 133- 151. ISBN 978-83-7587-625-3.
Koncepcje ludzkiego zachowania według adeptów pracy socjalnej ( współautorstwo z M. Ciczkowską – Giedziun), „Praca Socjalna” 2011, nr 1, s. 67-79. ISSN 0860-3480.
Wolontariat jako narzędzie rozwoju aktywności społecznej w regionie Warmii i Mazur (współautorstwo z A. Matuszewską), „Szkice Humanistyczne 2012, tom XII, nr 1 (vol. 27), ss. 199 – 215. ISSN 1642-6363.
 

Działalność społeczna
Członkini Stowarzyszenia Tratwa oraz Stowarzyszenia Samograj. Ekspertka i konsultantka m.in. Programu Rozwoju Wolontariatu w Województwie Warmińsko–Mazurskim na lata 2011-2015, w grupie roboczej Organizowanie modelu współpracy na szczeblu gminnym na rzecz aktywizacji młodzieży „Razem z Młodymi i dla Młodych” w ramach Warmińsko–Mazurskiej Platformy Rozwoju Dialogu Społecznego na Rzecz Młodzieży, Modelu Skutecznej Pracy z Młodzieżą w Obszarze Muzyki Tradycyjnej opracowanego przez Martę Urban –Burdalską w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grupie roboczej wypracowującej dokument „Kierunki polityki młodzieżowej w województwie warmińsko–mazurskim”. Współpracuje z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach, Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY.
 

Zainteresowania osobiste
Włóczęgi, szukanie wiatru w polu.
 

 

w górę | w dół