prof. Joanna Ostrouch-Kamińska

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

pedagog społeczny, socjolog edukacji

profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w kadencji 2016-2020

miejsce konsultacji: ul. Żołnierska 14, pok. 43 oraz pok. 4

tel.: 89 524 62 83; 89 524 62 99

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wykształcenie:

 • Stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; temat pracy magisterskiej: „Wielowymiarowość szczęścia. Poglądy młodzieży społecznie niedostosowanej”, promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Kosakowski, kwiecień 1998 r.
 • Stacjonarne studia doktoranckie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; temat rozprawy: „Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne”, promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany w listopadzie 2002 r.
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2006 r.
 • Rozprawa habilitacyjna pt. „Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami”; stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany w maju 2012 r.

          

          Publikacje:

I. Pozycje zwarte w językach obcych

 • Multicultural Europe. Challenge for Teaching and Learning, SQL, Olsztyn 2005 (redakcja wraz z E. Wołodźko).
 • Researching Gender in Adult Learning, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, (redakcja wraz z E. Ollagnier).
 • Considering Gender in Adult Learning and in Acadamia: (In)visible Act, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012  (redakcja wraz z Ch. Fontanini, S. Gaynard).
 • Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults, Sense Publishers, Rotterdam 2015, (redakcja wraz z C.C. Vieira).

II. Pozostałe pozycje zwarte

 • Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności, Wyd. UWM, Olsztyn 2004, ss. 255.
 • Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, ss. 218 (redakcja).
 • Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, ss. 316 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 380 (książka została wyróżniona przez Jury XV Targów Książki w Krakowie w 2011 r. pierwszym miejscem w kategorii "Relacje Społeczne" za "Najlepszą Książką Psychologiczną 2011 roku".

III. Artykuły w językach obcych

 • The Alternative Thinking about Education and a Teacher, (w:) The Teacher’s Mission in a Learning Society. Trends in Teacher Training. Proceedings, Czech University of Agriculture Prague, Department of Education, Prague 2000, (wraz z M. Mydlak), s. 85-88
 • The Dual-career Family as a Learning Environment, (w:) A. Bron, E. Kurantowicz, H.S. Olesen, L. West (red.) “Old” and “New” Worlds of Adult Learning, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005, s. 274-284.
 • Introduction: Human being involved in culture, (w:) E. Wołodźko, J. Ostrouch (red.) Multicultural Europe. Challenge for Teaching and Learning, SQL, Olsztyn 2005 (wraz z E. Wołodźko), s. 7-13.
 • Introduction: claiming space – making waves, (w:) J. Ostrouch, E. Ollagnier (red.) Researching Gender in Adult Learning, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, (wraz z E. Ollagnier), s. 7-15.
 • Researching with gender sensitiveness: two cases, (w:) J. Ostrouch, E. Ollagnier (red.) Researching Gender in Adult Learning, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, s. 91-104.
 • Experiencing Masculinity. Between Crisis, Withdrawal, and Change, (w:) E. H. Oleksy (red.) Intimate Citizenships. Gender, Sexualities, Politics, Routledge-Taylor&Francis Group, New York-London 2009 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską), s. 207-222.
 • Transdyscyplinary Seminar of Qualitative Research, „Forum Oświatowe” 2012, nr 2(47), s. 197-198.
 • Introduction: Gender in adult learning and in academia – revealing the invisible, (w:) J. Ostrouch-Kamińska, Ch. Fontanini, S. Gaynard (red.) Considering Gender in Adult Learning and in Acadamia: (In)visible Act, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012 (wraz z C. Fontanini i S. Gaynard), s. 9-20.
 • Higher education, labour market, and a family: is it worth being a highly educated woman in Poland, (w:) J. Ostrouch-Kamińska, Ch. Fontanini, S. Gaynard (red.) Considering Gender in Adult Learning and in Acadamia: (In)visible Act, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 205-214.
 • Introduction: Gender and World(s) of Informal Learning, (w:) J. Ostrouch-Kamińska, CC. Vieira (red.) Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults, Sense Publishers, Rotterdam 20015, s. 1-12 (wraz z C.C. Vieira).
 • (L)earning Power: Gender and Power Based on the Commitment to Marital Relation, (w:) J. Ostrouch-Kamińska, C.C. Vieira (red.) Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults, Sense Publishers, Rotterdam 2015, s. 31-40.
 • Informal Learning and Gender: A Revision for the Future, (w:) J. Ostrouch-Kamińska, C.C. Vieira (red.) Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults, Sense Publishers, Rotterdam 2015, s. 183-190.
 • Home-Based Sex Education. The Case of Family Intergenerational Relations in Poland, "Ex Aequo" 2015, nr 32, s. 183-198 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).

IV. Wybrane artykuły w języku polskim

 • Szczęście w hierarchii wartości młodzieży niedostosowanej społecznie, (w:) U. Ostrowska (red.) Aspekty aksjologiczne w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 243-253.
 • Aspekty psychologiczne i pedagogiczne szczęścia, (w:) U. Ostrowska (red.) Aspekty aksjologiczne w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 86-91.
 • Ja, Ty, My – relacje między matką a córką, (w:) U. Ostrowska (red.) Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 147-153.
 • Wywiad na tle sporu między metodami jakościowymi a ilościowymi w badaniach feministycznych, „Rocznik Pedagogiczny” 2001, t. 24, s. 257-261.
 • Wychowankowie z zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym – efekt zaburzonych relacji interpersonalnych w rodzinie, (w:) U. Ostrowska (red.) Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 169-174.
 • Kulturowe determinanty bycia córką – przemiany w spojrzeniu na związek matki z córką w humanistyce, (w:) T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (red.) Edukacja wobec ładu globalnego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002, s. 245-254.
 • Istota i znaczenie macierzyństwa w tradycji psychoanalizy feministycznej, „Forum Oświatowe” 2002, nr 2, s. 39-46.
 • Narodziny kobiety. Wspomnienia z dzieciństwa a obraz teraźniejszości, (w:) I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz (red.) W poszukiwaniu małej dziewczynki, Wyd. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań-Wrocław 2003, s. 209-220.
 • Nieuchwytne relacje. Matki – córki w rodzinnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, Numer specjalny, s. 209-222.
 • „Kobiecość w klasie”. Kształtowanie gender w perspektywie socjopedagogicznej, (w:) M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Płeć i rodzaj w edukacji, Wyd. WSHE, Łódź 2004, s. 33-39.
 • Socjalizacja rodzajowa małego dziecka, (w:) E. Wołodźko (red.) Edukacja elementarna. Konteksty-szanse-perspektywy, SQL, Olsztyn 2004, s. 98-104.
 • Kilka refleksji na temat uczenia się męskości, kobiecości oraz sukcesu, (w:) T. Bauman (red.) Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 305-312.
 • (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family), (w:) R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.) Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005, s. 65-72.
 • (Nie)Zharmonizowane światy. Paradoksy funkcjonowania kobiet, (w:) A. Kicowska, Z. Kwieciński (red.) Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 287-297.
 • Doświadczenia socjalizacyjne młodych kobiet i mężczyzn w zakresie domowej edukacji seksualnej, (w:) M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Kultura i edukacja, Wyd. WSHE, Łódź 2006, s. 133-150 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Kobieta nieustannie (u)wikłana, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania” XVI, zeszyt 378, Toruń 2006, s. 121-128.
 • Mężczyzna w kryzysie?, (w:) J. Michalski  (red.) Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, s. 213-225.
 • Moje spotkanie z Mistrzem, (w:) J. Michalski  (red.) Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, s. 25-28.
 • Płeć kulturowa a edukacja – rozważania na pograniczu etyki, (w:) W. Sawczuk (red.) Po co etyka pedagogom?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 188-197.
 • (Nie)moc córek i (prze)moc matek, „Niebieska Linia” 2007, nr 4(51), s. 26-28
 • Researching gender in adult learning. Międzynarodowe seminarium ESREA Gender and Adult Learning Network, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 9-11 lipca 2007, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2007, nr 3(39), s. 97-101 (wraz z M. Grochalską).
 • Chłopcy i ich ojcowie a zjawisko przemocy w szkole, (w:) J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Edukacja-Moralność-Sfera Publiczna, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007, s. 386-394 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Droga ku zmianie. Z doświadczeń wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus, (w:) S. Szczurkowska, M. Łopaciński (red.) Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER-Erasmus. Polscy studenci w uczelniach Europy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007, s. 162-167.
 • Zakres i formy zaangażowania ojców (w wieku 35-40 lat) w codzienne relacje z dziećmi, (W:) C. Sadowska-Snarska (red.) Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 209-228 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Od optymizmu do cynizmu. Studium męskiej przyjaźni, (w:) A. Radomski, B. Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 119-130 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Płciowo definiowane determinanty korzyści z wykształcenia w aspekcie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, (w:) L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.) Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 435-443.
 • Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne, (w:) R. Borowicz (red.) Współobecne dyskursy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 397-412.
 • Pułapka prawdziwej męskości, „Niebieska Linia” 2009, nr 5(64), s. 8-11 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • Choroba wiecznego prymusa” – rozważania wokół znaczenia pracy zawodowej w rodzinie o równoległych karierach, (w:) W. Muszyński (red.) Rodzina w świecie wartości: religia, praca i czas wolny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 261-272.
 • Współcześni dorośli mężczyźni w roli synów starzejących się rodziców, (w:) E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska (red.) Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie — ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. Tom II. Wiek XX, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 201-213 (wraz z I. Chmurą-Rutkowską).
 • E(ga)litarny model rodziny: między możliwością wyboru a świadomością konfliktu, (w:) D. Wajsprych (red.) Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitarnym świecie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 59-72.
 • Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej, „Forum Oświatowe” 2011, nr 2 (45), s. 77-92.
 • Płeć (wyższego) wykształcenia, (w:) M. Grochalska, W. Sawczuk (red.) Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 23-42.
 • Introducing gender into academia – (in)visible act, Międzynarodowa konferencja ESREA, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” 2012, nr 1(57), s. 137-145.
 • Małżeńska bliskość w rodzinie partnerskiej, (w:) K. Slany (red.) Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 129-141.
 • Egalitarne rodzicielstwo, „Szkice Humanistyczne” 2013, tom XIII, nr 1 (vol. 31), s. 159-168.
 • Między dominacją a „zbanalizowanym partnerstwem”. Koncepcja dziecka i wychowania w rodzinie egalitarnej, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2013, nr 3(22), s. 17-28.
 • Czy płeć ma znaczenie? Patologie społeczne a społeczno-kulturowa tożsamość płci, (w:) A. Małyska, E. Mudrak (red.) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2013, s. 61-76.
 • Teoretyczne konteksty fenomenologii rodziny, (w:) H. Kędzierska, H. Mizerek (red.) Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2013, s. 29-42.
 • Dominacja i współdziałanie. Sposoby doświadczania męskości przez off-roadowców, "Szkice Humanistyczne" 2015, tom XV, nr 3-4 (vol. 38), s. 143-154 (wraz z O. Modzelewską).

 Staże, szkolenia i stypendia zagraniczne:

Pobyty szkoleniowe i szkoleniowo-dydaktyczne w: Halmstad University, Halmstad (Szwecja) 2001 r.; Augsburg University, Augsburg (Niemcy) 2002 r.; Stoas Professional University for Education and Knowledge Management, Dronten (Holandia) 2003 i 2004 r.; Humboldt University, Berlin (Niemcy) 2007 r.; University of Coimbra (Portugalia) 2013 r.

Udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej w ramach projektu Leonardo da Vinci. Pobyty szkoleniowe (w latach 2004-2007): Centre d’Experimentation Pédagogique, Florac (Francja);  INDE, Odemira (Portugalia); CEDER, Constanca (Rumunia); IDL i CIFA Alameda del Obispo, Granada-Malaga (Hiszpania).

 

  Granty i projekty badawcze finansowane spoza Uczelni:

 • Grant promotorski KBN nr 2 H01F 050 22 pod tytułem: „Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne” (lata 2002-2003) – wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 1 H01F 014 27 pod tytułem: „Rozstanie z młodością i wkraczanie w dorosłość – przełom w życiu mężczyzn w perspektywie socjopedagogicznej” realizowany w latach 2004-2006 – kierownik projektu.
 • Międzynarodowy projekt badawczy w ramach programu Leonardo Da Vinci pod tytułem: „VIVRE”, dotyczący diagnozowania potrzeb edukacyjnych osób chcących osiedlić się na terenach słabo rozwiniętych rolniczo oraz wspierania ich działań jako elementu polityki wyrównywania szans życiowych ludności z obszarów wiejskich (lata 2004-2007) – partner projektu.           

     

Funkcje organizacyjne:

 • Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w kadencji 2016-2020
 • Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2014-2017
 • Przewodnicząca Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego od 2013 r.
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia od 2012 r.
 • Kierownik Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi od 2012 r.
 • Przewodnicząca Network on Gender and Adult Learning w European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) od lipca 2007 roku.
 • Sekretarz naukowy podoktorskich spotkań z zakresu nauk humanistycznych – „Konwersatoriów Czwartkowych”, powołanych przez prof. zw. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego w latach 2002-2006.
 • Pełnomocniczka Dziekana oraz Wydziałowy Koordynator ds. Programu MOST w latach 2001-2006.
 • Pełnomocniczka Dziekana oraz Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus w latach 1998-2008.

  

  Członkostwo w organizacjach naukowych i radach redakcyjnych/naukowych:

European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie "Uniwersytet Międzypokoleniowy"

Editorial Advisory Board of “Research on the education and learning of adults” (Sense Publisher)

Rada Naukowa czasopisma "Ex Aequo"

Rada Naukowa czasopisma "Adult Learning, Knowledge and Innovation"

Rada Naukowa czasopisma "Acta Elbingensia"

Rada Naukowa czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja"

Rada Naukowa czasopisma "Jakościowe Badania Pedagogiczne"

Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Recenzentka w czasopismach z list ministerialnych A, B i C:

 • Forum Oświatowe
 • Pedagogika Społeczna
 • Problemy Wczesnej Edukacji
 • Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
 • Dyskursy Młodych Andragogów
 • Przegląd Badań Edukacyjnych
 • Papers of Social Pedagogy
 • European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)
 • British Journal of Educational Studies

 

   Zainteresowania badawcze:

(NIE)RÓWNOŚĆ I EDUKACJA - różnicowanie procesów społecznych oraz edukacyjnych m.in. ze względu na płeć, miejsce pochodzenia, status rodziny pochodzenia; nierówności społeczne i edukacyjne; procesy reprodukcji, mechanizmy wykluczania i dyskryminacji w edukacji, w rodzinie i na rynku pracy; rola edukacji w utrwalaniu nierówności i wyrównywaniu szans życiowych młodzieży i dorosłych.

RODZINA - przebieg socjalizacji do ról płciowych, specyfika współczesnego rodzinnego środowiska wychowawczego, zasady i dynamika relacji wewnątrzrodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji małżeńskich/partnerskich, zmiany w funkcjonowaniu współczesnych związków/rodzin - dylematy z jakimi muszą się mierzyć w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ich potencjał edukacyjny, a także konsekwencje wykraczania kobiet i mężczyzn poza stereotypowe role (np. „nowe” macierzyństwo i ojcostwo), nieformalne uczenie się (dorosłych) w rodzinie.

KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ jako kategorie społeczno-kulturowe, różnice szans edukacyjnych i życiowych kobiet i mężczyzn, sposoby konstruowania biografii rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, ich strategie funkcjonowania w rodzinie i na rynku pracy, a także godzenia sfer życia i pracy; sposoby doświadczania współczesnych problemów społecznych ze względu na płeć (np. przemocy ze względu na płeć).

 

   Kierunki działalności dydaktycznej, rozwój kadry naukowej:

Wykłady i ćwiczenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z zakresu: socjologii edukacji, socjologii wychowania, socjologii kultury, pedagogiki społecznej, pedagogiki emancypacyjnej i krytycznej, patologii społecznych, metod badań społecznych; seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie; wykłady z zakresu socjologii płci oraz socjologii rodziny i pedagogiki rodziny na Uniwersytecie Dzieci, a także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie.

    Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora WSP w Olsztynie dla najlepszego absolwenta za rok akademicki 1997/1998 (1998 r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2003 r.)
 • Wyróżnienie przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie w promowaniu prac związanych z problematyką niepełnosprawności oraz za zajęcie przez mgr Ewę Płoskę pierwszego miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi 2005” za pracę „Dylematy matek w relacjach z ich niepełnosprawnymi dziećmi (na przykładzie dzieci autystycznych i wykazujących cechy autystyczne)” w kategorii „Rehabilitacja społeczna” (2005 r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2006 r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2008 r.)
 • Wyróżnienie przyznane przez studentów i Erasmus Student Network - „Koordynator X-lecia” za całokształt pracy Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus w UWM w Olsztynie (2008 r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2012 r.)
 • Nominacja Senatu UWM w Olsztynie do Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną (2013 r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2014 r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2015 r.)