Katedra Planowania i Inżynierii PrzestrzennejAKTUALNOŚCI

WebGIS - praca z danymi przestrzennymi "w chmurze" i tworzenie aplikacji mapowych oraz geostatystyczne metody opracowywania map

27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-14.00

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala 1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


REJESTRACJA


Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Olsztyn, 28 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


International Conference of Students Scientific Associations on Geodesy and Land Management

Olsztyn, 28 April 2016

REGISTRATION FORM


NOWA SPECJALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Nabór: 2-16 lutego 2015 r. (3 - semestralne studia II stopnia)

Specjalność: Zarządzanie przestrzenią, po pierwszym semestrze - ŚCIEŻKA B

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ LOKALNĄ realizowana przez KPIIP

dr inż. Cezary Kowalczyk

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

cezary.kowalczyk@uwm.edu.pl

Tel. (+48)895234280

ul. Prawocheńskiego 15 pok. 10

ŻYCIORYS

dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt, pracujący w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości oraz planowaniem infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturowych oraz zasadami ustalania wynagrodzeń za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Autor i współautor publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarownia przestrzenią, analizie cen na rynku nieruchomości oraz procedur związanych z szacownaiem nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy

BADANIA NAUKOWE 2010 – 2012

Zrealizowane ważniejsze projekty

 • Opracowanie algorytmu ustalania wysokości rekompensaty – współautorstwo - 2009
 • Opracowanie procedury umożliwiającej oszacowanie wielkości wynagrodzenia na potrzeby ustalenia służebności przesyłu – współautorstwo - 2010
 • Wdrożenie oprogramowania na potrzeby określania wysokości wynagrodzenia – współautorstwo - 2011
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi

 • Konieczny D., C. Kowalczyk. Opracowanie algorytmu ustalania wysokości rekompensaty na potrzeby taryfikatora zobowiązań PSE Operator S.A. z tytułu ustanowienia ustawowej służebności przesyłu. Opracowanie na zlecenie firmy INPLUS, Olsztyn 2009.
 • Ryszard Cymerman, Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk; Opracowanie na temat: Opracowanie procedury umożliwiającej oszacowanie wielkości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla wskazanego terenu (gminy Tłuchowo, Mochowo, Gozdowo, Sierpc i Zawidz) obciążonego gazociągiem Jamał – Europa Zachodnia, opracowanie na zlecenie EuroPolGaz, Olsztyn, 133 strony, grudzień 2009 – luty 2010
 • Ryszard Cymerman, dr inż. Lech Kotlewski, dr inż. Cezary Kowalczyk; Opracowanie na temat: Zasady podziału nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 245 i 255, IKEA, okres realizacji: 1 ‑ 10.XII.2010 r.
 • Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk; Opracowanie na temat: Skutki ekonomiczne ustalenia służebności przesyłu przy realizacji linii wysokiego napięcia GPZ Błonia – EC Elbląg. Opracowanie na zlecenie ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn. Olsztyn, marzec 2011
 • Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk; Opracowanie na temat: Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości obciążonych infrastrukturą gazową. opracowanie na zlecenie Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk. Olsztyn, kwiecień 2011
 • Cymerman R., D. Konieczny, C. Kowalczyk. Opinia w zakresie ustalenia wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na nieruchomościach opisanych w KW OL1S/00041158/7 (działka nr 99/1, obręb Jabłonka) i w KW OL1S/00047193/6 (działka nr 100/9, obręb Jabłonka), na których znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 oraz planowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300. Opinia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczytnie I Wydział Cywilny z dnia 5 lipca 2011 r. – sygn. akt I. Ns. 422/08. Olsztyn 2011.
 • Konieczny D., C. Kowalczyk. Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości obciążonych infrastrukturą gazową. Opracowanie na zlecenie Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk. Olsztyn 2011
 • Konieczny D., C. Kowalczyk. Wdrożenie oprogramowania na potrzeby określania wysokości wynagrodzenia. Opracowanie na zlecenie Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk. Olsztyn 2011
 • PUBLIKACJE

  Autorstwo podręcznika

  Ryszard Cymerman, Cezary Kowalczyk, Tomasz Telega, Opłaty adiacenckie IV (poprawione i uzupełnione), Educaterra 2010, str. 100

  Ryszard Cymerman, Cezary Kowalczyk, Krystyna Kurowska, Ekonomiczne i prawne aspekty odralniania i odlesiania gruntów; Educaterra 2012, str. 215

  Autorstwo monografii

  MONOGRAPH 3A - Natural and cultural transformation of landscape, Cezary Kowalczyk, Planning sustainable development, Olsztyn 2010 ,str. 23-34

  MONOGRAPH 3A - Natural and cultural transformation of landscape, Cezary Kowalczyk, Changes in the value of rural land plots as an indicator of social and economic transformations, Olsztyn 2010 ,str. 55-66

  MONOGRAPH w druku – Metody waloryzacji krajobrazu a rozwój zrównoważony, Cezary Kowalczyk, Jacek Kil, Olsztyn 2011

  MONOGRAPH w druku – Planowanie przestrzenne na tle zmian świadomości ekologicznej i ekonomicznej społeczeństwa, Cezary Kowalczyk, Olsztyn 2011

  Inne

  Gwiaździńska-Goraj M., Kowalczyk C., Kurowski M., Zmiana cen na rynku nieruchomości rolnych w 2006 r. na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich” – Aktualny stan, zadania i kierunki przekształceń wsi i rolnictwa w kontekście polityki Unii Europejskiej., Zeszyt naukowy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja, Kraków, 2007, (str. 159-165)

  C. Kowalczyk, K. Kulwikowska-Popiołek, Badanie preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości, Wycena nr 1 (78)z 2007r. str. 30

  Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny, REJENT 9 (233), Warszawa wrzesień 2010, str. 57-68

  Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy Kodeks cywilny, WYCENA 2 (91), Educaterra 2010, str. 11-20

  Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Badanie wpływu zapisów w studium na ceny nieruchomości, WYCENA 4 (93), Educaterra 2010, str. 9-17

  Cezary Kowalczyk, Borys Zadorecki, Analiza przestrzenna rynku "stacji paliw płynnych" w Polsce, WYCENA 2 (95), Educaterra 2011, str. 38-47

  Cezary Kowalczyk, Digital Library of the Commons - INDIANA UNIVERSITY, The Spatial Management System in Poland Against the Backdrop of Changes in Environmental and Economic Awareness, wrzesień 2011 r. http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc

  Mirosław Bełej, Cezary Kowalczyk, Metodologia określania wysokości wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ACTA Scientiarum Polonorum, 2011 w druku

  Konferencje

  Kształtowanie i ochrona środowiska (uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne) 23-25 czerwca 2009 w Olsztynie. Udział (poster i publikacje)

  Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego, 8 czerwca 2010 w Warszawie (Centrum Gazownictwa) – wystąpienie nt. Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu. Referat (niepublikowany) wygłoszony w ramach konferencji

  Służebność przesyłu wystąpienie nt. Różnice między odszkodowaniami „infrastrukturalnymi” a wynagrodzeniem z tytułu służebności przesyłu – Hotel Marriot Warszawa 29-30 marca 2011. Referat (niepublikowany) wygłoszony w ramach konferencji

  International Association for the Study of the Commons IASC European Meeting, 14-17 września 2011 w Plovdiv . Udział (poster i publikacje)

  Kształtowanie i ochrona środowiska "Obszary o zróżnicowanych walorach przyrodniczych - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne", 27-29 czerwca 2011 w Olsztynie. Udział (poster i publikacje)

  DYDAKTYKA

  Przedmioty

  Projektowanie urbanistyczne

  Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego

  Tematy prac dyplomowych inżynierskich

  1. Zasady określania opłaty adiacenckiej – przykładowy operat

  2. Zasady określania opłaty planistycznej – przykładowy operat.

  3. Inwentaryzacja i analiza zmian w dochodzie gminy spowodowanych naliczeniem opłaty adiacenckiej

  4. Inwentaryzacja i analiza zmian w dochodzie gminy spowodowanych naliczeniem opłaty planistycznych

  5. Metody analizy lokalizacji na obszarach wiejskich

  6. Pozorna zmiana położenia nieruchomości w gospodarce przestrzennej

  7. Kalendarz spiralny a przemiany w przestrzeni planistycznej

  8. Model rozwoju przestrzeni z wykorzystaniem morfogenezy

  9. Model miast

  Tematy prac dyplomowych magisterskich

  1. Pojęcie lokalizacji i położenia w gospodarce przestrzennej

  2. Metody opisu i analizy lokalizacji na potrzeby gospodarki przestrzennej.

  3. Metody opisu i wyboru położenia stosowane w gospodarce przestrzennej

  4. Metody analizy lokalizacji na obszarach zurbanizowanych

  5. Metody analizy lokalizacji na obszarach wiejskich

  6. Pozorna zmiana położenia nieruchomości w gospodarce przestrzennej

  7. Kalendarz spiralny a przemiany w przestrzeni planistycznej

  8. Model rozwoju przestrzeni z wykorzystaniem morfogenezy