Katedra Planowania i Inżynierii PrzestrzennejAKTUALNOŚCI

WebGIS - praca z danymi przestrzennymi "w chmurze" i tworzenie aplikacji mapowych oraz geostatystyczne metody opracowywania map

27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-14.00

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala 1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


REJESTRACJA


Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Olsztyn, 28 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


International Conference of Students Scientific Associations on Geodesy and Land Management

Olsztyn, 28 April 2016

REGISTRATION FORM


NOWA SPECJALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Nabór: 2-16 lutego 2015 r. (3 - semestralne studia II stopnia)

Specjalność: Zarządzanie przestrzenią, po pierwszym semestrze - ŚCIEŻKA B

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ LOKALNĄ realizowana przez KPIIP

dr inż. Dariusz Konieczny

dr inż. Dariusz Konieczny

dariusz.konieczny@uwm.edu.pl

Tel. (+48)89 524 06 48

ul. Prawocheńskiego 15 pok. 5

ŻYCIORYS

dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, planowaniem infrastruktury technicznej oraz wyceną nieruchomości. Od 1998 r. specjalizuje się w planowaniu infrastruktury o charakterze liniowym. W tym zakresie zajmuje się analizą ekonomiczną wariantów planowanych tras: dróg, linii kolejowych oraz sieci przesyłowych, wyceną szkód infrastrukturowych, zasadami ustalania wynagrodzeń za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Współautor i autor publikacji poświęconych problematyce planowania przestrzennego oraz oddziaływania infrastruktury liniowej na przestrzeń i wartość nieruchomości. Współautor wielu opinii i ekspertyz z powyższego zakresu. Wykładowca na szkoleniach specjalistycznych poświęconych infrastrukturze technicznej oraz wycenie nieruchomości.

BADANIA NAUKOWE 2010 – 2012

Zakres badań naukowych

 • wycena nieruchomości
 • rozwój obszarów wiejskich
 • planowanie przestrzenne
 • planowanie infrastruktury technicznej
 • Realizowane projekty

 • Główny wykonawca tematu badawczego KBN nr 9T12E01016 pt. „Infrastruktura nad i podziemna jako element wpływający na warunki przestrzenne i ekonomiczne obszarów wiejskich”, 1999-2001
 • Udział w badaniach statutowych pt. „Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich”. Opracowywane zagadnienie: „Wpływ infrastruktury pod i nadziemnej na gospodarkę przestrzenną wybranej gminy”. Badania prowadzone od 1998 r
 • PUBLIKACJE

  Autorstwo podręcznika

  Cymerman Ryszard, Hejbudzki Michał, Gwiaździńska-Goraj Matra, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Morze Andrzej, Podciborski Tomasz, Rząsa Krzysztof, Schiling Piotr, Zawadzka Janina. 2006. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn. Aktualizacja: 2008, 2010, 2011

  Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Biłozor Andrzej, Cieślak Iwona, Gerus-Gościewska Małgorzta, Gwiaździńska-Goraj Marta, Kil Jacek, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert, Kurowska Krystyna, Morze Andrzej, Piekarska Ewa, Podciborski Tomasz, Rafalska Magdalena, Schiling Piotr, Senetra Adam, Szczepańska Agnieszka. 2009. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Inne publikacje

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 1998. Wpływ infrastruktury nadziemnej i podziemnej na wartość nieruchomości i przestrzenne warunki produkcji. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 59, str. 65-77

  Konieczny Dariusz. 1998. Struktura władania i użytkowania gospodarstw rolnych u progu wejścia do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn nr 28, str. 313-323

  Hopfer Andrzej, Konieczny Dariusz, Źróbek Sabina. 1999. Wpływ rewaluacji cen transakcyjnych nieruchomości na wysokość ich opodatkowania. Wycena nr 2(43), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 3-8

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2000. Szacowanie szkód wywołanych budową i istnieniem nad- i podziemnych inwestycji liniowych. Materiały IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Toruniu nt: Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich, str. 213-232

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2000. Podział sieci uzbrojenia terenu (SUT) oraz charakterystyka szkód spowodowanych budową inwestycji liniowych. Wycena nr 2(49), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 25-30

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2000. Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 3(50), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 14-19

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2000. Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 4(51), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 22-25

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2001. Ingerencja w nieruchomości spowodowana budową i eksploatacją tranzytowych inwestycji liniowych a poszanowanie prawa własności. Materiały międzynarodowej konferencji "Rural management and cadastre". Warszawa – Pułtusk, str. 67-74

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2001. Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 1(52), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str.11-15

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2001. Próba identyfikacji szkód ponoszonych przez gminę przy budowie tranzytowych inwestycji liniowych. Wycena nr 2(53), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 21-30

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2001. Szkody ponoszone przez gminy przy budowie tranzytowych inwestycji liniowych. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN w Gdańsku nt: „Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych". Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, str. 201-211.

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2001. Szkody spowodowane realizacją inwestycji liniowych. Rzeczoznawca Majątkowy Nr 1 (28), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, str. 8 -11./p>

  Cymerman Ryszard, Dąbek Jerzy, Grzelecki Zbigniew, Konieczny Dariusz, Kosmowski Michał, Śliwiński Ryszard, Telega Tomasz, Zawadzka Janina. 2002. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych – standard V.8. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa

  Konieczny Dariusz. 2005. Wpływ infrastruktury pod- i nadziemnej na przestrzenne warunki gospodarowania i wartość nieruchomości. Rozprawa doktorska - UWM Olsztyn

  Konieczny Dariusz. 2006. Oddziaływanie tranzytowych sieci uzbrojenia terenu na przestrzeń nieruchomości – część 1. Wycena nr 3(74), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str.30-38

  Konieczny Dariusz. 2006. Charakterystyka cech przestrzennych opisujących stan nieruchomości obciążonych infrastruktura tranzytową – część 2. Wycena nr 4(75), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str.14-26

  Konieczny Dariusz. 2007. Rozwój obszarów wiejskich w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 437, Geodezja zeszyt 23.Wydawnictwo AR w Krakowie, str.301-308

  Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz. 2008. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące planowania sieci uzbrojenia terenu (SUT) a oczekiwania inwestorów realizujących inwestycje liniowe. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM w Poznaniu nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”, str. 81-96

  Konieczny Dariusz. 2008. Identyfikacja kosztów oraz zasady ustalania pasów naziemnych ciągów komunikacyjnych i ograniczeń wynikających z ich sąsiedztwa. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM w Poznaniu nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”, str. 141-158

  Konieczny Dariusz. 2008. Propozycja ustalania rekompensat za szkody związane z realizacją naziemnych ciągów komunikacyjnych. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM w Poznaniu nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”, str. 215-233.

  Konieczny Dariusz, Kowalczyk Cezary. 2010. Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu. Referat wygłoszony w ramach konferencji pt. „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego”. Izba Gospodarcza Gazownictwa, Kancelaria Prawna WKB, Warszawa. Niepublikowany

  Konieczny Dariusz, Kowalczyk Cezary. 2010. Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy kodeks cywilny. Wycena nr 2 (91), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 11-21

  Konieczny Dariusz, Kowalczyk Cezary. 2010. Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny. Wydawca "REJENT" nr 9(233) Warszawa, str. 57-68

  Kowalczyk Cezary, Konieczny Dariusz. 2010. Badanie wpływu zapisów w studium na ceny nieruchomości. Wycena nr 4 (93), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn, str. 9-18.

  Konieczny Dariusz, Kowalczyk Cezary. 2011. Różnice między odszkodowaniami infrastrukturalnymi a wynagrodzeniem z tytułu służebności przesyłu. Referat wygłoszony w ramach warsztatów pt. „Służebność przesyłu i inne metody uzyskiwania prawa dostępu do nieruchomości w celu budowy lub konserwacji urządzeń przesyłowych”. MM Conferences S.A. Hotel Marriott, Warszawa. Niepublikowany

  Konieczny Dariusz. ... Problematyka ustanawiania wartości służebności przesyłu na gruntach rolnych z kopalinami pospolitymi - studium przypadku. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum. Wydawnictwo UWM - w recenzji

  Współpraca z podmiotami gospodarczymi

  Konferencje

  Warsztaty

  Staże zagraniczne

  DYDAKTYKA

  Przedmioty

 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Skutki budowy i funkcjonowania infrastruktury technicznej
 • Planowanie przestrzenne
 • Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
 • Tematy prac dyplomowych inżynierskich

  1. Liczba i jakość obiektów sportowo-rekreacyjnych wybranej miejscowości na tle możliwości zagospodarowania przestrzennego jednostki osadniczej

  2. Linie kolejowe w granicach wybranego województwa. Stan obecny i preferowany.

  3. Wizja budowy kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce.

  4. Charakterystyka stanu dróg gminnych na przykładzie wybranej gminy.

  5. Stan i potrzeby budowy i modernizacji dróg powiatowych na przykładzie wybranego powiatu.

  6. Charakterystyka dróg wojewódzkich na przykładzie wybranego województwa.

  7. Potrzeba budowy i modernizacji dróg krajowych.

  8. Analiza elektroenergetycznej sieci wysokiego napięcia w wybranym województwie.

  9. Analiza elektroenergetycznej sieci średniego napięcia w wybranym rejonie energetycznym.

  10. Analiza elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w wybranej gminie.

  11. Charakterystyka wysokoprężnych sieci gazowych na obszarze kraju.

  12. Charakterystyka sieci gazowych na przykładzie wybranego województwa.

  13. Charakterystyka sieci wodociągowych na przykładzie wybranej gminy.

  14. Charakterystyka sieci kanalizacyjnych na przykładzie wybranej gminy.

  15. Własne propozycje tematów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości oraz skutków budowy i funkcjonowania wszelkiej infrastruktury technicznej.

  Tematy prac dyplomowych magisterskich

  1. Obiekty małej architektury w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

  2. Rola detali architektoniczno-urbanistycznych w kształtowaniu klimatu przestrzeni.

  3. Propozycja ustalenia ścieżek pieszo-rowerowych łączących zbiorniki wodne, obszary leśne, nabrzeża rzek oraz obiekty o znaczeniu kulturowym na wybranym obszarze.

  4. Analiza stanu i przebiegu tras rowerowych na przykładzie wybranej miejscowości

  5. Ocena najbogatszej i najbiedniejszej gminy w wybranym powiecie pod względem przyrodniczo-ekonomicznym.

  6. Ład i chaos przestrzenny na przykładzie wybranej jednostki osadniczej.

  7. Wpływ budownictwa przedwojennego i powojennego na kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej wybranego miasta.

  8. Propozycja zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki w granicach administracyjnych jednostki osadniczej.

  9. Propozycja zagospodarowania terenów wzdłuż brzegów jezior w granicach administracyjnych wybranego miasta.

  10. Własne propozycje tematów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości oraz skutków budowy i funkcjonowania wszelkiej infrastruktury technicznej.

  Współpraca z podmiotami gospodarczymi