powrót do strony głównej
PTTŻ
Dane adresowe
Oddział Olsztyński PTTŻ - Historia
Prezesi z Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ (lata 1994-2012)
Aktualny skład Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ
Konkurs OddziałuOddział Olsztyński PTTŻ - Historia
Oddział Olsztyński PTTŻ

 


        Oddział Olsztyński PTTŻ rozpoczął działalność w 1994 roku, liczył wtedy 35 członków, a byli nimi, podobnie jak i dzisiaj, głównie pracownicy naukowi Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej (obecnie: Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Skład Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ kadencji 1994-1997 przedstawiał się następująco:
Prezes – prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka,
Vice Prezes – prof. dr hab. inż. Jerzy Rymaszewski,
Sekretarz – dr inż. Waldemar Dzwolak,
Skarbnik – dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz, prof. ART.

            Niektórzy członkowie Oddziału Olsztyńskiego wchodzili  również w skład Zarządu Głównego PTTŻ, a mianowicie:  prof. dr hab. inż. Janusz Budny był Vice Prezesem PTTŻ (kadencja 1994-1997), a więc członkiem Prezydium ZG. Natomiast w późniejszym okresie Profesor był członkiem Zarządu Głównego (kadencja 1997-2000).  Między innymi z inicjatywy prof. dr hab. inż. Janusza Budnego  rozpoczął działalność Oddział Olsztyński PTTŻ. W dalszym okresie działalności Towarzystwa prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski był członkiem Komisji Rewizyjnej, a w Sądzie Koleżeńskim działali również prof. dr hab. inż. Janusz Budny oraz prof. dr hab. Halina Kozłowska. Ponadto, prof. dr hab. Władysław Korzeniowski był w 1995 roku Przewodniczącym Sekcji Technologii Mięsa działającej w ramach PTTŻ. W latach 1994-1997 Oddział Olsztyński PTTŻ był współorganizatorem 6 konferencji, 2 seminariów naukowych oraz 13 wykładów i odczytów, poświęconych propagowaniu nauki o żywności, a wygłoszonych przez członków Oddziału, jak również wykładowców z Polski oraz Wielkiej Brytanii i USA. Oddział zajmował się również rozprowadzaniem biuletynów i czasopism naukowych, w tym Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Wpływy Oddziału stanowiły składki członkowskie i dotacje z ZG PTTŻ w Warszawie.

     W dniu 28 marca 1997 roku, podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, członkowie Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ  wybrali skład Zarządu na kadencję 1997-2000. W skład nowego Zarządu weszli:
Prezes – prof. dr hab. inż. Jerzy Rymaszewski,
Vice Prezes – prof. dr hab. Henryk Kostyra,
Sekretarz – mgr inż. Agnieszka Łatosz,
Skarbnik – dr inż. Jan Kłobukowski,
Członek Zarządu – dr hab. inż. Andrzej Kuncewicz.

     Na nadzwyczajnym zebraniu Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ w dniu 12.10.1998 roku, w związku ze śmiercią dotychczasowego Prezesa Zarządu prof. dr hab. inż. Jerzego Rymaszewskiego, dokonano wyboru nowego Prezesa, którym został dr hab. inż. Andrzej Kuncewicz.

      W latach 1997-2000, członkowie Oddziału Olsztyńskiego również wchodzili w skład Zarządu Głównego PTTŻ (IV kadencji). Prof. dr hab. inż. Janusz Budny był członkiem ZG, a prof. dr hab. Henryk Kostyra działał w ramach Komisji Rewizyjnej, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego tej Komisji.

       Podczas kadencji 1997-2000 Oddział Olsztyński PTTŻ był współorganizatorem lub organizatorem 10 konferencji, 7 zebrań naukowo-odczytowych oraz organizatorem 1 seminarium naukowego. Na szczególną uwagę w tym okresie działalności Oddziału zasługuje współorganizacja XXIX Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, pt.: „Procesy technologiczne a jakość żywności”, która odbyła się w Olsztynie w dniach 21-23 września 1998 roku i w której uczestniczyło 426 osób. Oddział Olsztyński PTTŻ miał również swój współudział w wydaniu materiałów z tej konferencji, o objętości 529 stron, na których zostały umieszczone streszczenia prezentowanych referatów i doniesień naukowych. W tym okresie działalności Oddziału na uwagę zasługuje współorganizacja cyklicznych sesji naukowych przy olsztyńskich czerwcowych targach żywności WAMA FOOD w latach 1998-2000 oraz współorganizowanie  cyklicznej sesji naukowej  „Postęp w technologii, technice i organizacji mleczarstwa” w lutym 1999 roku.

         Na kolejną kadencję 2000-2003, członków Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ wybrano podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 26 października 2000 roku. W skład nowego Zarządu weszli:
Prezes – dr hab. inż. Jan Kłobukowski, prof. UWM,
Vice Prezes – prof. dr hab. Henryk Kostyra,
Sekretarz – dr inż. Małgorzata Wronkowska,
Skarbnik – dr inż. Katarzyna Majewska.

          Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: dr hab. inż. Andrzej Kuncewicz, prof. UWM oraz dr inż. Elżbieta Gujska. Wybrany Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ oraz Komisja Rewizyjna w niezmienionym składzie działały również podczas następnej kadencji, w latach 2003-2006, ponieważ tak zdecydowali członkowie Oddziału na następnym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 26 sierpnia 2003 roku. W latach 2000-2006 liczba członków Oddziału wahała się od 32  do 34 osób.
 

          W okresie tych dwóch kolejnych kadencji członkowie Oddziału Olsztyńskiego także wchodzili w skład Zarządu Głównego PTTŻ. Prezes Oddziału, dr hab. inż. Jan Kłobukowski, prof. UWM, był członkiem Zarządu Głównego PTTŻ, prof. dr hab. Henryk Kostyra był w tym samym czasie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a dr hab. inż. Andrzej Kuncewicz, prof. UWM,  był członkiem Komisji Rewizyjnej podczas V kadencji ZG PTTŻ. Ponadto, prof. dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz pełniła w latach 2002-2003 funkcję Przewodniczącej Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów, działającej w ramach struktur organizacyjnych PTTŻ.

          Podczas kadencji 2000-2003 i 2003-2006 Oddział Olsztyński PTTŻ był współorganizatorem lub organizatorem 8 konferencji, 3 seminariów oraz 4 zebrań naukowo-odczytowych. Na szczególną uwagę w tym okresie działalności Oddziału zasługuje zorganizowanie VIII Sesji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ w Guzowym Piecu koło Olsztyna, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2003 roku i w której uczestniczyło 70 osób oraz współorganizacja kolejnej (IX) cyklicznej sesji naukowej „Postęp w technologii, technice i organizacji mleczarstwa” w lutym 2004 roku. Ponadto, członkowie Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ, Profesorowie: Łucja Fornal, Daniela Rotkiewicz, Włodzimierz Bednarski i Jerzy Dziuba (UWM Olsztyn) oraz Profesorowie: Henryk Kostyra i Lucjan Jędrychowski (IRZiBŻ PAN Olsztyn) wchodzili w skład komitetu organizacyjnego i naukowego I Krajowej Konferencji Naukowej, pt.: „Alergeny i składniki powodujące nietolerancje pokarmowe występujące w surowcach roślinnych i żywności”, która odbyła się w Olsztynie w dniach 27-28 czerwca 2005 roku.
Od przeszło 12 lat, członkowie Oddziału Olsztyńskiego, Profesorowie: Jan Kisza, Stefan Ziajka, Maria Soral-Śmietana, Józef Fornal oraz Henryk Kostyra z zaangażowaniem uczestniczyli w pracach Kolegium Redakcyjnego, są stałymi  współpracownikami i konsultantami naukowymi lub wchodzą w skład Rady Programowej kwartalnika naukowego PTTŻ „Żywność”. Ponadto, w skład Kolegium Redakcyjnego „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”, drugiego oficjalnego (anglojęzycznego) czasopisma PTTŻ, wchodzili Profesorowie: Jan Kisza, Włodzimierz Bednarski, Józef Fornal, Henryk Kostyra oraz Halina Kozłowska. Oczywiście Oddział Olsztyński PTTŻ zajmował się również rozprowadzaniem powyższych czasopism naukowych między swoich członków oraz udostępnia je studentom i doktorantom, a także, w zależności od potrzeb, innym pracownikom naukowym nie zrzeszonym w Towarzystwie.

       Skład Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ, na kadencję 2016-2018 przedstawia się następująco:
Prezes – dr inż. Janusz Pomianowski,
Vice Prezes – prof.
dr hab. inż. Katarzyna Majewska,
Sekretarz – dr Adam Jurgoński,
Skarbnik – dr inż. Sylwester Czaplicki,
Członek Zarządu – dr inż. Marek Aljewicz.
       Ponadto, członkami nowej Komisji Rewizyjnej są:
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka, dr inż. Renata Pietrzak-Fiećko oraz dr inż. Anna Gątarska.


       Skład Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ, na kadencję 2019-2021 przedstawia się następująco:
Prezes – prof. dr hab. inż. Iwona Konopka,
Vice Prezes –
dr inż. Janusz Pomianowski,
Sekretarz – dr inż. Lucyna Kłębukowska,
Skarbnik – dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM
Członek Zarządu – dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM
       Ponadto, członkami nowej Komisji Rewizyjnej są:  dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka, dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof UWM oraz dr inż. Anna Gątarska.

        Nowy Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ zamierza godnie kontynuować działalność Poprzedników, korzystając z wiedzy i doświadczenia starszych stażem członków Oddziału oraz z energii i nowych pomysłów tych trochę młodszych stażem, których, miejmy nadzieję, będzie przybywać.realizacja : nesta