XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Jawny i Utajony Niedobór Magnezu

oraz

XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu

Pierwiastki Śladowe w Środowisku

Problemy Ekologiczne i Analityczne

Olsztyn, 4-6 września 2016 r.

Tym razem organizację Konferencji i Sympozjum połączono ze względu na bliskość tematyczną oraz fakt, że gromadziły one dotąd naukowców o podobnych zainteresowaniach zawodowych. JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. d hab. Ryszard J. Górecki, objął patronatem to wydarzenie. Głównymi organizatorami były: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Więcej informacji oraz galerię zdjęć można obejrzeć na stronie Katedry Podstaw Bezpieczeństwa UWM http://www. http://www.uwm.edu.pl/kpb/

W Olsztynie spotkało się 153 osoby z wiodących ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, przy czym spośród gości zza granicy należy wymienić prof. dr hab. Andrzeja Lewenstama z Uniwersytetu w Abo, Finlandia oraz AGH Kraków, prof. dr hab. Annę Keutgen, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, prof. Pauliusa Matuseviciusa z KUofVM Kowno, Litwa, dr rer. nat. Mathiasa Seiferta, SUH Hildesheim, Niemcy, prof. Igora Creţescu z Technical University in Iasi Rumunia.

Uczestnicy krajowi reprezentowali: Uniwersytety: Przyrodnicze w Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu,Rolniczy w Krakowie, Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Medyczne w Lublinie, Gdańsku i Białymstoku, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawski,Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,WAT w Warszawie, Politechniki w Gdańsku i Rzeszowie, PSW w Białej Podlaskiej,ŚląskąWyższą Szkołę Medyczną w Katowicach, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Instytuty: Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Ochrony Środowiska- PIB w Warszawie, Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegow Warszawie. Ze względu na interdyscyplinarność tematyki w obradach wzięli udział również praktycy - lekarze i rehabilitanci.

W czasie trwania Sympozjum wygłoszono 12referatów, 12 ustnych doniesień. Pierwszego dnia prof. dr hab. Krystyna Skibniewska zaprezentowała sylwetkę prof. dr hab. Alfredy Graczyk z okazji Jej Jubileuszu, po czym Jubilatka wygłosiła referat pt. Rola antyoksydantów w ochronie zdrowia. Temat referatu wiązał się z opracowaną przez Panią Profesor i Jej współpracowników i kooperantów fotodynamiczną metodą diagnozy i terapii nowotworów z wykorzystaniem pochodnych ftalocyjanin i porfiryn jako fotosensybilizatorów. Na zakończenie pierwszego dnia połączonych konferencji odbyło się walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, w trakcie którego wybrano nowe władze Towarzystwa.

Obrady drugiego dnia rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Lewenstam z Uniwersytetu w Abo, Finlandia oraz AGH Kraków referatem pt. Ion sensors in routine biomedical analysis, który przygotowany został wspólnie z prof. dr hab. Magdaleną Maj-Żurawską z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowano podstawy teoretyczne najnowocześniejszego typu laboratorium analitycznego dokonującego szybkiej analizy głównych elektrolitów (Na+, K+, Cl-, i HCO3-), pH i PCO2 w kropli krwi, co umożliwia szybka ocenę stanu zdrowia oraz postępu terapii u pacjentów. Następnie prof. dr hab. Witold Grzebisz omówił przygotowany wraz z dr Katarzyną Przygocką-Cyna referat pt. Jawny i utajony niedobór magnezu w roślinach uprawnych. Autorzy wykazali, jak ważna jest rola tego pierwiastka dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin. Zaprezentowano czynniki wpływające na pobieranie Mg z gleby podkreślając fakt, że objawy niedoboru Mg we wcześniejszych fazach wegetacji są często utajone. Zwrócono również uwagę na konieczność zmiany dotychczasowej metodyki oceny potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Poranną sesję zakończył referat prof. dr hab. Grażyny Cichosz omawiający znaczenie wapnia w profilaktyce chorób dietozależnych. Wystąpienie Pani Profesor wywołało żywą dyskusję, która przeniosła się następnie do kuluarów.

Kolejną sesje rozpoczęło wystąpienie dr Piotra Bieńkowskiego, redaktora czasopisma Analityka, z prezentacją nowo wydanej przez Wydawnictwo MALAMUT pozycji poświęconej magnezowi. Następnie prof. dr hab. Anna Keutgen przedstawiła przygotowany wraz ze współautorami referat pt. Magnesium – element important for plant life. Omówiono rolę Mg w realizacji poszczególnych szlaków metabolicznych w roślinie tworząc podstawę dla stwierdzenia, że udział tego pierwiastka w przeróżnych procesach życiowych roślinnych na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu wskazuje na centralną oraz niezastąpioną rolę magnezu we wzroście i rozwoju roślin. Z kolei dr n. med. Jan Józefczuk, ordynator Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zaprezentował wyniki prowadzonych od wielu lat wspólnie ze specjalistami innych dziedzin nauki badań nad poziomem magnezu u dzieci z różnymi chorobami. Tym razem badania dotyczyły dzieci autystycznych, dla których brak jest jednoznacznych laboratoryjnych kryteriów diagnostycznych. poziomu magnezu we włosach dzieci z autyzmem był statystycznie niższy od ustalonych norm, przy czym niedobór tego pierwiastka narastał z wiekiem, poziom magnezu w surowicy krwi u wszystkich dzieci z autyzmem nie wykazały odchyleń od normy, natomiast poziom homocysteiny w surowicy krwi był statystycznie znamiennie wyższy w analizowanej grupie dzieci z autyzmem. Uzyskane wyniki pozwalają na wnioskowanie, że oznaczanie magnezu we włosach i homocysteiny w surowicy krwi są istotnym elementem diagnozowania autyzmu. Sesję zakończyło wystąpienie p. Marcina Wachelki, przedstawiciela firmy Selwa, sponsora konferencji, z prezentacją oferty aparatury analitycznej.

Tematykę zanieczyszczeń gleb wokół zakładów przemysłowych podjęła grupa badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Cezary Kabała omówił wyniki badań nad stężeniem i aktywnością kadmu w rzeczywistych roztworach glebowych w zanieczyszczonych glebach przy hucie miedzi. Określono dynamikę kadmu w glebach i roztworach glebowych w zalesionych topolą zdegradowanych gruntach porolnych wokół huty miedzi, pod kątem oceny ryzyka środowiskowego powodowanego przez zanieczyszczenie kadmem, niemniej Ogromne sezonowe wahania stężenia Cd w roztworze glebowym utrudniają wykorzystanie tego parametru w ocenie ryzyka środowiskowego. Grupa badaczy pod kierownictwem dr hab. Sylwestra Smolenia omówiła wyniki badań efektywnością biofortyfikacji sałaty (Lactuca sativa L.) różnymi związkami jodu i selenu. Ten ciekawy temat wzbudził zainteresowanie słuchaczy w kontekście występowania niedoboru tych pierwiastków na terenie Polski. Prof. dr hab. Krystyna A Skibniewska z zespołem przedstawiła problemowy referat pt. Bezpieczna żywność a bezpieczne żywienie, stawiając tezę, że obecne uregulowania prawne stojące na straży bezpieczeństwa żywności są +

Omówienie sesji posterowej przeprowadzili: prof. dr hab. Cezary Kabała – 27 posterów w grupie „gleba”, dr hab. Marzena S Brodowska – 24 postery w grupie „rośliny”, prof. dr hab. Tadeusz Kośla – 14 posterów w grupie „zwierzęta”, dr n. med. Jan Józefczuk – 6 posterów w grupie „ludzie”, dr hab., prof. UWM Wacław Mozolewski – 18 posterów w grupie „żywność”, prof. dr hab. Krystyna Skibniewska – 1 poster w grupie „analiza” i 2 w grupie „varia”. Ogółem uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki badań w formie 92 posterów. Drugi dzień obrad zakończyła prezentacja Andersa Emicha, reprezentanta Polskiej Rady Oliwy nt. produkcji, jakości oraz metod oceny oliwy extra virgin.

W trzecim dniu obrad zaprezentowano 12 doniesień ustnych. Różnorodna tematyka dotyczyła zarówno gleb (Specjacja magnezu i wapnia na tle przemian materii organicznej w odwodnionych glebach organicznych – dr hab. Marcin Becher i wsp. z UP-H w Siedlcach), roślin (Wpływ metalicznych nanocząstek srebra miedzi oraz złota na wzrost i rozwój roślin w kulturach in vitro rzepaku (Brassica napus l.) – mgr Karol Bocian i wsp. z UTP w Bydgoszczy), zwierząt (Wpływ dodatku ziół do paszy na zawartość wybranych składników mineralnych w mięsie przepiórek – praca zespołowa zaprezentowana przez prof. dr hab. Pauliusa Matusevičiusa z Akademii Weterynaryjnej w Kownie, Litwa), medycyny ludzkiej (Jawny i utajony niedobór magnezu w chorobie nowotworowej – doniesienie zaprezentowane przez dr Michała Majewskiego prezentowało wyniki badań Studenckiego Koła Naukowego Farmakologii, UWM Olsztyn), żywności i żywienia (Differences of magnesium kontent in koncern, craft and Home made beers – zaprezentowane przez mgr Piotra Starowicza i wsp., UWM Olsztyn, Ocena spożycia wybranych mikropierwiastków w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży licealnej – dr Agnieszka Marzec i wsp. z UM Lublin). Dr. Mathias Seifert z University of Hildensheim w Niemczech zaprosił do współpracy prezentując doniesienie From school to university and back – re-start of chemical education and experimental research at the department of chemistry in Hildesheim, Germany.

Wrześniowe spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w istotny sposób powiększyło wiedzę o składnikach mineralnych w środowisku i organizmach żywych, o ich znaczeniu, pochodzeniu, przemieszczaniu się i współzależnościach. Zaprezentowane wyniki najnowszych badań stanowią cenne źródło informacji dla zainteresowanych geochemią środowiskową i zdrowiem oraz będą pomocne w ocenie jakości środowiska życia człowieka. Ważnym aspektem była możliwość wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin nauki. Interdyscyplinarne podejście do problemu badawczego sprzyja głębszemu jego poznaniu, lepszemu wytyczeniu kierunków dalszych badań, jak również szerszemu wykorzystaniu uzyskanych rezultatów w praktyce.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego                           Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Dr inż. Ewa Siemianowska                                         prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska

 

                                                                                                                                                                              

SPRAWOZDANIE

z konferencji „Zdrowa Praca Popłaca”

Olsztyn, 16 września 2016 r.

Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii społecznej na rzecz promocji zdrowia pracujących pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W konferencji wzięło udział 156 uczestników.

Organizatorami konferencji byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział w Olsztynie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Katedra Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Partnerami w organizacji konferencji byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego, Oddział w Olsztynie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Patronat medialny udzieliły redakcje czasopism branżowych: Atest. Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy oraz Promotor BHP.

Konferencję rozpoczęto powitaniem gości, po czym pierwszą sesję otworzył referat mgr Agnieszki Szczygielskiej, Koordynatora Kampanii CIOP-PIB, która przedstawiła założenia kampanii społecznej „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”. Następnie mgr inż. Sabina Kur z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zapoznała uczestników ze statystyką chorób zawodowych w woj. Warmińsko-mazurskim. Zagrożenia psychospołeczne i ich wpływ na zdrowie pracujących zaprezentowała mgr Adrianna Pannek – radca prawny OIP w Olsztynie. Mgr inż. Tomasz Gosiewski, dyrektor UDT, Oddział w Olsztynie, omówił zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu ich wpływ na zdrowie pracowników, a prof. Krystyna Skibniewska, kierownik Katedry Podstaw Bezpieczeństwa UWM w Olsztynie opowiedziała o zagrożeniach w pracy w laboratoriach chemicznych. Podczas godzinnej przerwy, która dzieliła obie części konferencji, uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze, uczestniczyć w pokazach i konkursach organizowanych przez wystawców, a także podziwiać wystawę prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego i przygotowaną przez organizatorów sesję posterową.

Druga sesje rozpoczęła dr Katarzyna Hildt-Ciupińska z Zakładu Ergonomii CIOP-PIB przedstawiając temat „Równowaga praca – życie oraz jej związki ze zdrowiem, dbałością o zdrowie oraz zdolnością do pracy”. Duże zainteresowanie wzbudził referat lek. med. Piotra Siwika, Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, poświęcony poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czy zawsze ruch męczy a odpoczynek regeneruje? – czyli jak chronić swój kręgosłup”. Mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak z Zakładu Ergonomii CIOP-PIB zaprezentowała temat „Ocena zdolności do pracy osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej”, Mgr inż. Marek Kopański, specjalista bhp zapoznał uczestników z dobrymi praktykami z zakresu promocji zdrowia wśród pracowników firmy Dekorglass Działdowo S.A. Jako ostatni wystąpił gość specjalny konferencji Piero Giuseppe Faraone, Prezes Zarządu FARAONE INDUSTRIE SPA we Włoszech z prezentacją dobrych praktyk z zakresu promocji zdrowia wśród pracowników firmy Faraone.

Po części oficjalnej konferencji, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, którego prace eksponowane były przed salą konferencyjną oraz konkursu „Aktywny BEHAPOWIEC”. Z okazji jubileuszu 20 lecia olsztyńskiego oddziału OSPSBHP, Elżbieta Bożejewicz – Prezes ZG OSPSBHP złożyła na ręce prezesa oddziału Grzegorza Kulkowskiego podziękowanie wszystkim członkom za pracę społeczną i wkład w jego rozwój i oraz uhonorowała oddział okolicznościowa statuetką. Wręczyła też indywidualne podziękowania sześciorgu wybranym członkom oddziału. Podziękowania członkom oddziału złożyli również: Prezes zarządu oddziału, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie, przedstawiciele CIOP-PIB w Warszawie i Redaktor Naczelna czasopisma PROMOTOR BHP.

Konferencji towarzyszyły stoiska eksperckie PIP, CIOP-PIB, UDT oraz czasopisma PROMOTOR BHP, a także producentów FARAONE, FILTER SERVICE, FIRA, EJENDALS AB, VOTUM, BIOCHEMIK i SEKA S.A.

 

 

                                                                                                                                                                              

  I Międzynarodowa Konferencja z cyklu:

Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa

Olsztyn, 7 – 8 września 2015

I Międzynarodowa Konferencja z cyklu Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa odbyła się w dniach 7-8 września 2015 roku w Olsztynie. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Katedra Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Olsztynie, zaś współorganizatorami - European Association for Security, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Więcej informacji o Konferencji oraz galerie zdjęć można obejrzeć na stronie www.uwm.edu.pl/wnt/artykul/440/informacje.html.

Konferencja objęta była Patronatem Honorowym: JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Pana Mieczysława Borowskiego, Głównego Inspektora Pracy, Panią Iwonę Hickiewicz, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, dr inż. Piotra Janickiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Pana Ambasadora Krzysztofa Patureja. Patronat medialny nad konferencja wyraziły zgodę pełnić periodyki: Atest, Promotor oraz Przyjaciel przy Pracy.

W Olsztynie spotkało się blisko 90 osób z wiodących ośrodków naukowych z kraju oraz kilku przedstawicieli zagranicznych instytucji z Ukrainy, Rumunii i Turcji. Uczestnicy krajowi reprezentowali: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, National Technical University, Charków, Ukraina, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Rumunia, Uniwersytety w Siedlcach, Wrocławiu, Olsztynie, Poznaniu, Politechniki w Poznaniu, Częstochowie, Gliwicach, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, instytucje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie, European Association for Security w Krakowie, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służby BHP. Swoją obecnością Konferencję uświetnili: Pan Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Pani Wiesława Bojarska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz władze Dziekańskie Wydziału Nauk Technicznych UWM.

W czasie trwania Konferencji wygłoszono 29 referatów oraz zaprezentowano 19 posterów. Obrady pierwszego dnia Konferencji rozpoczął dr inż. Andrzej Kozak z Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie referatem pt: Kompleksowa ocena bezpieczeństwa procesu produkcji w zakładach przemysłu spożywczego. To nowe podejście do bezpieczeństwa produkcji budzi coraz większe zainteresowanie. Następnie Pan ambasador Krzysztof Paturej, Prezes Zarządu ICCSS, przedstawił najistotniejszy dorobek prawny UE w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz ukazał miejsce Polski w zapewnieniu unijnego bezpieczeństwa produkcji, transportu i wykorzystania substancji chemicznych. Zwrócił uwagę na niedostatek udziału polskich naukowców w zintegrowanej ocenie skutków stosowania substancji chemicznych. Zagrożenia wywiadowcze dla NATO i UE były tematem podjętym przez dr hab. Mirosława Minkinę z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wykład swój rozpoczął krótkimi rozważaniami nt. współpracy różnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i wyraził pogląd, ze choć trudno będzie znaleźć wspólny język, należy poszukiwać platformy porozumienia. Przedstawiciel Centralnego Instytutu Bezpieczeństwa Pracy, dr hab. inż. Marek Dźwiarek, omówił Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w bezpieczeństwie pracy. Sesję zakończył referat dr. Mariana Lutostańskiego z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie O dylematach polskiej klasyfikacji nauk w zakresie bezpieczeństwa.

Ważnym punktem Konferencji był Panel dyskusyjny nt. Miejsce inżynierii bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie. Podczas obrad poruszony był niezwykle istotny temat znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia między naukami o bezpieczeństwie w naukach społecznych a bezpieczeństwem technicznym.

Prof. Dt.S., Ph.D. Viacheslav Berezutskyi z National Technical University w Charkowie na Ukrainie przedstawił referat dotyczący podejścia do zarządzania ryzykiem na wczesnym etapie jego identyfikacji. Materiały i układy energetyczne a przeciwdziałanie zagrożeniom były tematem wystąpienia dr hab. Andrzeja Paplińskiego. Referat poświęcony zastosowaniu ekologicznej oceny cyklu życia w projektowaniu technologii produkcji polimerów wygłosiła dr hab. Wioletta Bajdur z Politechniki Częstochowskiej, natomiast dr hab. inż. Jan Stabryła omówił metody diagnostyki stosowane w badaniach awarii konstrukcji spawanych.

Niezwykle interesujące referaty przedstawili: dr hab. Elżbieta Bondar-Nowakowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odnośnie bezpieczeństwa ekologicznego oraz dr Romuald Grocki o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych w sytuacjach zagrożenia. Sieciowanie procesów produkcyjnych w technologii augmented reality było tematem referatu wygłoszonego przez dr hab. Wojciecha Cieślińskiego oraz Piotra Bernata z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Bezpieczeństwu terenów wiejskich poświęcone były referaty: dr Katarzyny Kocur-Bera (Bezpieczeństwo przestrzeni wiejskiej w aspekcie zmian klimatu) oraz prof. dr hab. Krystyny Skibniewskiej ( Bezpieczeństwo żywności).

Omówienie sesji posterowej przeprowadziła prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska. Ogółem przedstawiono 19 posterów, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa żywności (3), oceny ryzyka zawodowego (3), bezpieczeństwa pracy (3), bezpieczeństwa ekologicznego (6), działań antykryzysowych (4).

Pierwszy dzień konferencji zakończył się spacerem po Kortowie. Goście mogli usłyszeć niezwykłą historię Kortowa oraz informacje o początkach i dniu dzisiejszym olsztyńskiej Uczelni.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęła dr inż. Joanna Hałacz referatem dotyczącym miejsca ergonomii w życiu człowieka. Prof. dr hab. inż. Józef Jasiński przedstawił temat Technika fluidalnej obróbki cieplnej – wyzwania i potrzeby w sektorze metalowym. Następnie młodzi pracownicy nauki i doktoranci zaprezentowali 11 krótkich doniesień.

Drugiego dnia, równolegle do Sesji Młodych, miała miejsce ogólnie dostępna impreza towarzysząca przeznaczona dla pracowników zajmujących się problemami bezpieczeństwa pracy w miejscu swego zatrudnienia. Imprezę odwiedziło również około 100 uczniów ostatnich klas techników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wygłoszono cztery wykłady: temat Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych przy obsłudze maszyn przedstawił mgr inż. Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor PIP w Olsztynie, Przykłady niebezpiecznych uszkodzeń i nieszczęśliwych wypadków podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych - mgr inż. Czesław Koczan, Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych Oddziału UDT w Olsztynie, Profilaktyka jako najskuteczniejsze przedsięwzięcie zapobiegawcze powstawania wypadków.– mgr inż. Jerzy Macek, V-ice Prezes Oddziału SIMP w Olsztynie i, jako ostatni temat, Audyt jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej zaprezentował dr inż. Przemysław Drożyner, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Swoje stoiska zaprezentowały firmy działające na rzecz bezpieczeństwa w przemyśle: Elokon Polska, Automatic Systems Engineering, Pneumatyka Plus (Schneider Electric), Protekt, Filter Service, Metalzbyt Olsztyn. Podczas imprezy towarzyszącej wygłoszone zostały prezentacje tematyczne - Jak sprawdzić czy mamy„bezpieczną maszynę”? Metodologia oceny ryzyka - mgr inż. Adrian Gierjatowicz

z Elokon Polska, - Specjalistyczne systemy detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle przetwórczym - mgr inż. Konrad Ciebień z Automatic Systems Engineering,
- Przemienniki częstotliwości w bezpieczeństwie maszynowym - mgr inż. Bartłomiej Tekliński z firmy Schneider Electric oraz - Ochrona własności intelektualnej a postęp w inżynierii bezpieczeństwa - mgr Jerzy Siwkiewicz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.

Dorobek Konferencji w istotny sposób powiększył wiedzę o naukach o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego. W dyskusji podkreślono potrzebę organizacji wspólnych konferencji dla nauk społecznych oraz nauk technicznych. Podkreślano chęć nawiązania międzydyscyplinarnej współpracy oraz stworzenia czasopisma o tematyce związanej z inżynierią bezpieczeństwa. W przygotowaniu jest monografia z pracami prezentowanymi na konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                 Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr inż. Krzysztof Dutka                                                prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska