Zaproszenie na konferencję naukową

  • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
  • i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. "Samorząd i rozwój lokalny w XXI w. – doświadczenia i perspektywy", która odbędzie się w dniach 21–22 września 2017 r. w Olsztynie.

Planowane wydarzenie umożliwi wymianę poglądów naukowych oraz rozwiązań praktycznych w zakresie dotychczasowych doświadczeń i działań ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego służącego wspieraniu rozwoju lokalnego w oparciu o zróżnicowane narzędzia – szczególnie innowacyjne. Upowszechnione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu NCN pn. Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy (DEC-2013/09/B/HS4/03039). Raport z badania

Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw aktualnym problemom określonym na podstawie dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce, przed którym stoją liczne wyznawania w najbliższej perspektywie. Na konferencję w szczególności zapraszamy przedstawicieli nauki, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych przewodnim tematem konferencji.

W ramach konferencji proponowane są trzy bloki tematyczne:

  1. Rozwój lokalny (m.in.: aspekty teoretyczne, szanse i bariery, źródła finansowania rozwoju lokalnego, innowacyjność w prowadzeniu gospodarki lokalnej, prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu rozwojem lokalnym).
  2. Sprawność instytucjonalna samorządu lokalnego (sprawne i efektywne działanie samorządów w sferach: gospodarczej, przestrzennej, finansowej, administracyjnej, zarządzania kadrami, w obszarze usług społeczno-kulturalno-oświatowych, działania na rzecz poprawy świadczenia usług publicznych).
  3. Samorząd lokalny i jego otoczenie (odziaływanie polityki kształtowanej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym na rozwój lokalny, kreowanie przestrzeni wspierającej rozwój, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju w ujęciu regionalnym i lokalnym, rola i znaczenie instytucji otoczenia biznesu, uwarunkowania i rozwój współpracy samorządu lokalnego z przedsiębiorcami).