XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o.

ogłaszają

XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

 

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

 

I.

1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
  • automatyka,
  • transport szynowy,
  • inżynieria biomedyczna.

 2. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

 

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

1.   Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.

2.   Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, - PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

 

III.

1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
  • rady wydziałów szkół wyższych,
  • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
  • członkowie Jury.

 2.   Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

 

IV.

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

4. Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

                     

      Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

      Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

      z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

 

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury,
Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl, tel: 22 234 75 10.

 

Regulamin

Załączniki do regulaminu

Plakat

      

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!