Stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

Szanowni Państwo,

informujemy, iż archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii mogą ubiegać się o Stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016. Tematyka badań podjętych przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinna w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo do innych ośrodków naukowych w Europie. Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu. Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania.

W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU.

Wnioski o stypendia na rok 2016 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków) oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca.