Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendia naukowe przeznaczone na realizację staży naukowych przez młodych badaczy z krajów Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Termin pobytu naukowego na uczelni w Polsce: wrzesień 2016 - czerwiec 2017.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe (przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie,  socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii  społecznej, administracji i zarządzaniu,  prawie  oraz kierunkach zbliżonych) oraz znają język polski na poziomie gwarantującym możliwość swobodnej rozmowy na tematy z danej dziedziny oraz korzystanie z literatury przedmiotu. Wiek kandydatów: do 35 lat.
Wysokość stypendium wynosi 1350,- PLN. W jego ramach stypendysta pokrywa koszty pobytu w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).
Dokumenty należy złożyć osobiście  lub  przesłać pocztą (z dopiskiem  na kopercie  „Program  Stypendialny dla Młodych Naukowców") do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP  oraz przesłać na adres e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca  2016 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.studium.uw.edu.pl/?content/347