Nabór wniosków w Programie transnarodowym INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Szanowni Państwo,

informujemy o trwającym I naborze wniosków w Programie transnarodowym INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO. Nabór projektów obejmuje 3 Osie priorytetowe Programu:
- POTENCJAŁ DLA INNOWACJI,
- EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI,
- ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT.

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu.
Obszar Programu  to jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji).

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem.
Dofinansowanie dla partnerów polskich wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych.

Nabory wniosków w Programie są dwuetapowe. I etap naboru potrwa do 02.02.2015. Dotyczy on tzw. not koncepcyjnych projektów (bardziej ogólnych niż właściwy wniosek).
Wnioskodawcy, których noty koncepcyjne zostaną ocenione pozytywnie będą mogli wziąć udział w drugim etapie naboru.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Pierwszy_nabor_projektow_programu_Interreg_Region_Morza_Baltyckiego_otwarty_021214.aspx[1]
a także na stronie Programu http://www.interreg-baltic.eu/home.html [2] .

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z: panem Karolem Ostrowskim  z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, e-mail: k.ostrowski@warmia.mazury.pl, lub z panią Moniką Strojecka-Gevorgyan z  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl