Możliwość składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o  możliwości składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019.
Program ma na celu wspieranie mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.
Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.
DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.
Termin składania wniosków mija 30.06.2017. Realizacja projektu rozpoczyna się 2.01.2018.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html
W przypadku pytań należy kontaktowac się z:
Jan Calak
MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: 48 22 5292 372
fax: 48 22 50 17 130
E-mail: jan.calak@mnisw.gov.pl
Internet: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/