Informacje o konkursach na projekty badawcze

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że aktualnie można ubiegać się o środki finansowe w następujących konkursach:

a) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  • SYMFONIA 3 - na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce,
  • ETIUDA 3 – konkurs na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 09.03.2015 r.

b) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • GRANTY NA GRANTY- wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej (nabór wniosków w trybie ciągłym).

c) finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

  • LIDER - program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do 09.03.2015 r.

c) finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej:

  • MONOGRAFIE FNP - finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń (nabór wniosków w trybie ciągłym),
  • SKILLS – Coaching – ma na celu udzielenie młodym  naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.

Termin składania wniosków: 12.01.2015 r.

  • SKILLS – Szkolenia - szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, komunikacji naukowej, upowszechniania nauki (nabór wniosków w trybie ciągłym),
  • SKILLS – Mentoring FNP – celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Termin składania wniosków: 12.01.2015 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20.