Informacja z Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że aktualnie można ubiegać się o środki finansowe w następujących konkursach:

a) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  • OPUS 9 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 9 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 9 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 11.06.2015 r.

a) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Projekty mają służyć stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego, mających uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników badań oraz zakresu oddziaływania.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, które swoim oryginalnym rozwiązaniem istotnego merytorycznie i aktualnego społecznie problemu polskiej kultury w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju myśli humanistycznej.

Projekty muszą mieć charakter naukowy i innowacyjny, a ponadto powinny spełniać co najmniej jedno z kryteriów a-d:
a) wypracowywać nową formułę badawczą (powtarzalną procedurę, niebędącą aplikacją istniejących metod lub teorii);
b) promować i w sposób twórczy rozwijać nowe subdyscypliny badań humanistycznych;
c) proponować nową dziedzinę przedmiotową lub subdyscyplinę badawczą;
d) w twórczy sposób podejmować tradycje polskich badań humanistycznych o wartości bezspornej w perspektywie porównawczej;
oraz
e) wspierać współpracę między różnymi środowiskami i/lub generacjami w wymiarze krajowym i/lub międzynarodowym;
f) dotyczyć problemów o pierwszorzędnym znaczeniu dla budowania wiedzy zorientowanej na przyszłość;
g) promować formacyjną rolę humanistyki.

Obejmuje wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym  projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze łączące w sposób merytorycznie uzasadniony dyscypliny humanistyczne, humanistykę oraz inne dziedziny nauki, humanistykę i sztukę, a także innowacyjne koncepcje badań transdyscyplinarnych, które są propozycjami rozwiązywania problemów wykraczających poza jedną dyscyplinę naukową, a w szczególności:
- projekty zawierające propozycje nowych teoretycznych narzędzi niezbędnych w pracy na pograniczach różnych nauk i sztuki; 
- projekty metodologicznych koncepcji prowadzenia badań integracyjnych;
- projekty  włączające  kulturę polską w badania zespołów międzynarodowych a humanistykę polską w główne nurty badań nad kulturą;
- projekty badań, których efektem jest wyłonienie  nowej transdyscypliny.

Projekty muszą mieć charakter naukowy, nowatorski oraz integracyjny, a ponadto powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) proponować nowe koncepcje badań  polskiej humanistyki/ kultury/życia kulturalno-społecznego;
b) wnosić oryginalny wkład w rozwój integracji badań humanistycznych z innymi dziedzinami wiedzy lub sztuką;
c) proponować rozwiązania problemów wykraczających poza kompetencje jednej dyscypliny naukowej;
d) rozwijać perspektywę badań partycypacyjnych włączających do projektu podmioty pozaakdemickie;
e) przyczyniać się do tworzenia nowych zespołów  oraz kompetencji badawczych.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 11.05.2015 r.

c) finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej:

  • MONOGRAFIE FNP - finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń (nabór wniosków w trybie ciągłym),
  • SKILLS – Szkolenia- szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, komunikacji naukowej, upowszechniania nauki (nabór wniosków w trybie ciągłym),

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę z zasadami konkursowymi.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20.