Komunikaty UKW od 28 lutego do dnia 10 czerwca 2020 roku

Komunikat z dnia 10 czerwca 


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. odbyły się wybory Rektora na kadencję 2020-2024. Rektorem - Elektem został wybrany dr hab. inż. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM.

Wyniki wyborów staną się ostateczne po upływie 7 dni od ich ogłoszenia w dniu dzisiejszym.

 

Iwona Konopka
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

 


 Komunikat z dnia 5 czerwca 2020

ws. wyborów do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


 

Zgodnie z Rozdziałem 6; § 14; ust. 6 Ordynacji wyborczej UWM kandydat na członka Senatu z tej grupy pracowników UWM musi uzyskać poparcie minimum 30 osób z tej grupy.

Bierne prawo wyborcze przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydatką/-em nie może być również osoba, która była członkiem Senatu w ostatnich dwóch kadencjach (od 2012 roku). 
W nowym Senacie, który będzie liczyć 50 osób będzie 3 przedstawicieli tej grupy pracowników.

Wybory odbędą się w sposób zdalny z wykorzystaniem 
MS Teams oraz systemu do głosowania glosuj24.pl w ostatnim tygodniu czerwca. 

W związku z tym proszę o dostarczenie list poparcia (kandydat osobiście lub przedstawiciel osób popierających) najpóźniej do dnia 23 czerwca br. na adres:

Iwona Konopka

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Wydział Nauki o Żywności

Pl. Cieszyński 1

10-957 Olsztyn

 

 


 Komunikat z dnia 2 czerwca 2020


 

Wybory Rektora na kadencję 2020-2024 odbędą się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11.

Komunikat UKW UWM

 


 Komunikat z dnia 28 Kwietnia 2020


 

Na podstawie uchwały nr 686 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory Rektora UWM w Olsztynie na kadencję 2020-2024 odbędą się 10 czerwca 2020 r.

 


Komunikat z dnia 21 Kwietnia 2020


 

Uprzejmie informujemy, że wybory Rektora UWM z dnia 28 kwietnia 2020 r. zostają przeniesione na późniejszy termin, który zostanie wyznaczony w przeciągu najbliższych 5 dni roboczych.

 

W związku z koniecznością dokonania ww. zmiany kalendarza wyborczego kandydaci podjęli decyzję o przesunięciu na późniejszy termin spotkań wyborczych ze społecznością akademicką zaplanowanych na dni 22 i 23 kwietnia 2020 r. Nowe terminy spotkań zostaną wskazane przez kandydatów i podane do wiadomości za pośrednictwem uczelnianej strony internetowej po ustaleniu nowego terminu wyborów.

 

Powyższe zmiany stanowią konsekwencję nowelizacji przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 19 września 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów Rektora wyłącznie na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 z późn. zm.). W świetle powyższego konieczna jest zmiana Statutu UWM i Ordynacji wyborczej (załącznik nr 3 do Statutu UWM), które umożliwią przeprowadzenie wyborów Rektora UWM w za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Władze Uczelni wdrożyły już odpowiednią procedurę.


Komunikat z dnia 15 Kwietnia 2020


 

Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów na stanowisko Rektora UWM na kadencję 2020-2024
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Uczelniane Kolegium Elektorów - Pełna lista członków >>  


Komunikat z dnia 2 Kwietnia 2020


 

W związku z treścią § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 z późn. zm.), które umożliwiają organom uczelni oraz kolegium elektorów podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła zawieszone procedury wyborcze, wznowiła bieg terminów wyborczych oraz ustaliła nowy terminarz wyborczy związany z wyborem Rektora UWM i Członków Senatu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 7/2020

z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie podjęcia zawieszonych procedur wyborczych oraz wznowienia biegu terminów kalendarza wyborczego ustalonego Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu prac wyborczych zatwierdzonego uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 

Działając na podstawie:

- § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

-zarządzenia Rektora UWM nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2;

- zarządzenia Rektora UWM nr 35/2020 z dnia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego z późniejszymi zmianami;

- zarządzenie Rektora UWM nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433);

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 z późn. zm.);

- informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 w sprawie wyboru władz uczelni (dostęp: 18 III 2020 https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wyboru-wladz-uczelni);

 

po dokonaniu konsultacji z organami Uczelni w tym w szczególności Rektorem UWM oraz przewodniczącym Rady Uczelni UWM, w związku z treścią § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 z późn. zm.), które umożliwiają organom uczelni oraz kolegium elektorów podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów, Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Podejmuje się zawieszone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim procedury wyborcze w szczególności:

1) procedurę wydania opinii przez Senat UWM o kandydatach na Rektora,

2) prezentację programów wyborczych kandydatów na rektora na zebraniach wyborczych z udziałem członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;

3) zebranie elektorów w celu wyboru Rektora UWM.

2. Ustala się nowy harmonogram wyborów Rektora UWM w ten sposób, że:

1) zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat zostanie przeprowadzone w dniu 
7 kwietnia 2020 r.;

2) przekazanie informacji wspólnocie Uniwersytetu o kandydatach zgłoszonych na rektora nastąpi do dnia 14 kwietnia 2020 r.;

3) wybór Rektora UWM zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2020 r.;

4) zatwierdzenie wyników wyboru Rektora przez Uczelnianą Komisję Wyborczą nastąpi do dnia 5 maja 2020 r.

3. Ustala się nowy termin wyboru elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród doktorantów, który ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

§ 2. Traci moc uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 6/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia procedur wyborczych oraz biegu terminów kalendarza wyborczego ustalonego Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramów prac wyborczych, zatwierdzonego w zakresie wyborów Rektora uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024;

 

§ 3.1. Zmienia się załącznik 1 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w ten sposób, że wiersze 4-5 oraz 7-8 otrzymują brzmienie:

Lp.

Etap

Organ odpowiedzialny

Termin

4.

Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat (wg Ustawy; Art. 28. 1. Do zadań senatu należy: 5) opiniowanie kandydatów na rektora)

Senat;

Przewodniczący Senatu UWM

07.04.2020 r.

5.

Przekazanie informacji wspólnocie Uniwersytetu o kandydatach zgłoszonych na rektora

Przewodniczący UKW

Do 14.04.2020 r.

7.

Wybory Rektora

Przewodniczący UKE – najstarszy wiekiem samodzielny nauczyciel akademicki spośród obecnych na zebraniu wyborczym elektorów – Przewodniczącego UKE wskazuje Przewodniczący UKW

28.04.2020 r.

8.

Zatwierdzenie wyników wyboru Rektora przez UKW

Przewodniczący UKW

(7 dni od ogłoszenia wyników wyboru)

 

2. Pozostałe wiersze załącznika nr 1 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. pozostają bez zmian.

3. Jednolity tekst załącznika nr 1 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.1. Zmienia się załącznik 2 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w ten sposób, że w tabeli:

WYBRANI CZŁONKOWIE UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

(zgodnie z Uchwałą nr 618 SENATU UWM w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r.)

zmienia się wiersz 4, który otrzymuje brzmienie:

4.

Wybory członka UKE (poza Senatem) z grona doktorantów Uniwersytetu

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWM;

zebranie wyborcze wszystkich doktorantów Uniwersytetu

Do 15.04.2020 r.

 

oraz w tabeli:

WYBORY CZŁONKÓW SENATU

zmienia się wiersze 1-3, które otrzymują brzmienie:

1.

Wybory członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 30.04.2020 r.

2.

Wybory 2 kandydatów na członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 30.04.2020 r.

3.

Wybory 2 kandydatów na członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnionych w każdej jednostce ogólnouczelnianej UWM

Przewodniczący UKW

Do 15.05.2020 r.

 

2. Pozostałe elementy załącznika nr 2, do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. pozostają bez zmian.

3. Jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz podmiotom i organom UWM właściwym do podjęcia poszczególnych czynności.

 

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Harmonogram wyborów załącznik nr 1  

Harmonogram wyborów załącznik nr 2


Komunikat z dnia 2 Kwietnia 2020


  

Komunikat nr 5/2020

Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Wydany na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 188 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz §2 ust. 16 pkt. 4 Uchwały NR 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w związku z §1 ust. 3 Uchwały nr 7/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej ws. podjęcia zawieszonych procedur wyborczych oraz wznowienia biegu terminów kalendarza wyborczego ustalonego Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu prac wyborczych zatwierdzonego uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024, zwołuje się Zebranie Wyborcze w sprawie wyboru Elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona doktorantów na dzień 9 kwietnia 2020 roku. Zebranie wyborcze odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uczelniana Komisja Wyborcza w porozumieniu z Władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapewni odpowiednie środki techniczne umożliwiające udział wszystkich doktorantów Uczelni, prezentację kandydatów i zadawanie pytań, a także przeprowadzenie w pełni tajnego i anonmiowego głosowania nad kandydatami.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyboru elektora z grona doktorantów dokonuje sie spośród przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów. 

Prezydium Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dalszym komunikacie przedstawi niezbędne informacje organizacyjne, pozwalające odpowiednio przygotować się do udziału w zebraniu wyborczym. 

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                                                                                                                                                                                                                                    mgr Jakub Goerick

 


 Komunikat z dnia 20 Marca 2020


 

 W związku z zagrożeniem epidemicznym Uczelniana Komisja Wyborcza zawiesza bieg procedur wyborczych oraz terminarze wyborcze związane z wyborem Rektora i Członków Senatu na kadencję 2020-2024.


Komunikat z dnia 19 Marca 2020


 

Uchwała nr 6/2020

Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia procedur wyborczych oraz biegu terminów kalendarza wyborczego ustalonego Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramów prac wyborczych, zatwierdzonego w zakresie wyborów Rektora uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 

Działając na podstawie:

- § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

-zarządzenia Rektora UWM nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2;

- zarządzenia Rektora UWM nr 35/2020 z dnia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego;

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433);

- informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 w sprawie wyboru władz uczelni (dostęp: 18 III 2020 https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wyboru-wladz-uczelni);

 

po dokonaniu konsultacji z organami Uczelni, w tym w szczególności z Rektorem UWM oraz przewodniczącym Rady Uczelni UWM, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze całego Państwa, odwołaniem posiedzenia Senatu UWM zaplanowanego na dzień 20 marca 2020 r., na którym zgodnie z terminarzem wyborczym mieli być zaopiniowani kandydaci na rektora oraz dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala co następuje:

 

§1. Zawiesza się bieg terminów kalendarza wyborczego stanowiącego załącznik do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2020 r.  w sprawie harmonogramów prac wyborczych, zatwierdzonego w zakresie wyborów Rektora uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

 

§ 2. Zawiesza się trwające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim procedury wyborcze w szczególności:

1) wybór elektora spośród doktorantów;

2) procedurę wydania opinii przez Senat UWM o kandydatach na Rektora,

3) prezentację programów wyborczych kandydatów na rektora na zebraniach wyborczych z udziałem członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;

4) zebranie elektorów w celu wyboru Rektora UWM;

5) zebrania wyborcze organizowane przez wydziałowe komisje wyborcze oraz Uczelnianą Komisję Wyborczą mające na celu wybór członków Senatu na kadencję 2020-2024.

 

§ 3. 1. W najbliższym możliwym terminie Uczelniana Komisja Wyborcza ustali nowy terminarz wyborczy oraz podejmie decyzję o podjęciu zawieszonych procedur, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną podjęte z uwzględnieniem założenia, że przeprowadzenie wyborów na Rektora UWM oraz członków Senatu nowej kadencji zostanie przeprowadzone w sposób umożliwiający zachowanie zasad bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkich uczestników procedur wyborczych.

 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


 Komunikat z dnia 28 Lutego 2020 (z późn. zm. 6 marca 2020)


  

 Wybory REKTORA 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE

na kadencję 2020-2024

 

 

 

____________________________ 

____________________________

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 10, 11, 12 i 13 marca br. w godz. 10.00-12.00 będzie prowadzić dyżury w sali 102 Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2, podczas których członkowie Senatu mogą zgłaszać kandydatów na rektora na kadencję 2020-2024. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwisko i imię kandydata na funkcję rektora

2. Nazwiska i imiona osób zgłaszających wraz z podpisami (minimum 15 podpisów)

3. Oświadczenie kandydata na rektora o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadanym biernym prawie wyborczym – na druku zgodnie z ordynacją wyborczą

4. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo oświadczenie lustracyjne lub informację o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia - złożone w oddzielnej zaklejonej kopercie - druki pism dostępne w Biurze Rektora

 ____________________________

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 4 marca 2020 roku (środa), o godz. 11:00, w Auli Kongresowej (I piętro) Centrum Konferencyjnego w Olsztynie, przy ul. Dybowskiego 11 odbędą się wybory:

• uzupełniające do Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020 z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

• bezpośrednio po tych wyborach w tej samej grupie pracowników odbędą się wybory członka Uczelnianego Kolegium Elektorów.

____________________________

Wejście na salę zebrania wyborczego będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem oraz podpisaniu listy obecności, prosimy o przybycie nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zebrania wyborczego.

____________________________

 

 

TERMINARZ WYBORCZY:

 

Lp.

Etap

Organ odpowiedzialny

Termin

1.

Zatwierdzenie przez Senat UWM terminarza wyborczego przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (dalej UKW) (wg zał. 3 do Statutu; § 16; ust. 1)

Senat;

Przewodniczący Senatu UWM

Do 29.02.2020 r.

2.

Wskazanie minimum dwóch kandydatów na rektora przez Radę Uczelni (wg zał. 3 do Statutu; § 16; ust. 3)

Przewodniczący Rady Uczelni – zgłoszenie do Przewodniczącego Senatu

Do 13.03.2020 r.

3.

Wskazanie kandydatów na rektora przez członków Senatu; kandydat musi mieć poparcie minimum 15 członków Senatu (wg zał. 3 do Statutu; § 16; ust. 2; pkt. 2)

Zgłoszenia do Przewodniczącego UKW – zgłoszenie wraz z imienną listą Senatorów popierających kandydata

Do 13.03.2020 r.

4.

Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat (wg Ustawy; Art. 28. 1. Do zadań senatu należy: 5) opiniowanie kandydatów na rektora)

Senat;

Przewodniczący Senatu UWM

20.03.2020 r.

5.

Przekazanie informacji wspólnocie Uniwersytetu o kandydatach zgłoszonych na rektora

Przewodniczący UKW

Do 27.03.2020 r.

6.

Prezentacja programów wyborczych kandydatów na rektora na zebraniach wyborczych z udziałem członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (dalej UKE)

Przewodniczący UKW

Zebrania organizowane w terminie 5 dni roboczych poprzedzających datę wyborów; nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów (wg zał. 3 do Statutu; § 6; ust. 1; pkt. 8)

7.

Wybory Rektora

Przewodniczący UKE – najstarszy wiekiem samodzielny nauczyciel akademicki spośród obecnych na zebraniu wyborczym elektorów – Przewodniczącego UKE wskazuje Przewodniczący UKW

7.04.2020 r.

8.

Zatwierdzenie wyników wyboru Rektora przez UKW

Przewodniczący UKW

14.04.2020 r. (7 dni od ogłoszenia wyników wyboru)

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Iwona KONOPKA prof. UWM


 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 6 marca 2020 roku wpłynął protest wyborczy, który będzie rozpatrywany przez UKW i Senat UWM na najbliższym posiedzeniu. Na podstawie Uchwały Senatu nr 678 z dnia 7 kwietnia  2020 r. oraz Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 4 z  dnia 13 marca 2020 r. protest wyborczy został w całości odrzucony.