WIATR, ENERGIA WIATRU

Wiatr
Podstawowe dane o atmosferze i wietrze
Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce
Aspekty ekologiczne wykorzystania energii wiatru


Wiatr

Energia wiatru jest przekształcona formą energii słonecznej. Wiatr jest wywołany przez różnicę w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę ciśnień między różnymi strefami cieplnymi. Ocenia się, że około 1-2% energii słonecznej dochodzącej do Ziemi ulega przemianie na energię kinetyczną wiatru, stanowi to 2700 TW. 25% tej energii przypada na stumetrową grubość warstwy powietrza atmosferycznego otaczającego bezpośrednią powierzchnię Ziemi.
Jeśli uwzględni się różne rodzaje strat, oraz możliwości rozmieszczenia inastalacji wiatrowych, mają one potencjał energetyczny o mocy 40 TW.


Podstawowe dane o atmosferze i wietrze
 

Prędkość wiatru 
1 m/s = 3.6 km/h = 2.187 mph = 1.944 węzła 
1 węzeł = 1 mila morska/godzinę= 0.5144 m/s = 1.852 km/h = 1.125 mph
Skala prędkości
Prędkość wiatru na wys. 10m
Skala Beauforta 
Wiatr
m/s
węzły
0.0-0.4
0.0-0.9
0
Spokój
0.4-1.8
0.9-3.5
1
Lekki
1.8-3.6
3.5-7.0
2
3.6-5.8
7-11
3
5.8-8.5
11-17
4
Średni
8.5-11
17-22
5
Umiarkowany
11-14
22-28
6
Silny
14-17
28-34
7
17-21
34-41
8
Sztorm
21-25
41-48
9
25-29
48-56
10
Silny sztorm
29-34
56-65
11
>34
>65
12
Huragan

 
Gęstość powietrza i ciśnienie atmosferyczne
Temperatura
[st Celsjusza ]
Temperatura
[ Farenheit ]
Gęstość powietrza
[kg/m3]
Max. zawartość wody [kg/m3]
-25
-13
1.423
-20
-4
1.395
-15
5
1.368
-10
14
1.342
-5
23
1.317
0
32
1.292
0.005
5
41
1.269
0.007
10
50
1.247
0.009
15
59
1.225 *)
0.013
20
68
1.204
0.017
25
77
1.184
0.023
30
86
1.165
0.030
35
95
1.146
0.039
40
104
1.127
0.051
*) Wartości używane przy uśrednianiu pomiarów. wg nich podawane są inne warrtosci w tabelach.

 
Siła wiatru
m/s
W/m2
m/s
W/m2
m/s
W/m2
0
0
8
314
16
2509
1
1
9
447
17
3009
2
5
10
613
18
3572
3
17
11
815
19
4201
4
39
12
1058
20
4900
5
77
13
1346
21
5672
6
132
14
1681
22
6522
7
210
15
2067
23
7452
Dane dla T=15*C i gęstości 1.225 kg/m3

Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce

Aby określić zasobność Polski w energię wiatru opracowano rozpoznanie tego żródła dwuetapowo:

I etap - ocena zasobów energii wiatru w skali regionalnej (mezoskali),
II etap - ocena zasobów energii watru w skali lokalnej uwzględniajšc warunki topograficzne i szorstkość terenu w tej skali.

Przyjęto, że etap pierwszy jest podstawowym, wiarygodnym przybliżeniem umożliwiajacym szacunek zasobów energii w mezoskali. Wynik tego oszacowania upoważnia z kolei do dalszej szczegółowej oceny tych zasobów dla dowolnie wybranego miejsca znajdującego się na obszarze uprzywilejowanym pod względem ilości energii wiatru.
Do oceny zasobów energii wiatru w mezoskali posłużono się użyteczną energią wiatru, która określa dolne ograniczenie prędkości v > 4,0 m/s.
Energię wiatru obliczono następującym wzorem:
 
 

E = 0,5 * r * v3 * t * 2,778 * 10-7

gdzie:

r - gęstość powietrza
v - prędkość
t - czas.
 Do określenia jej na dowolnej wysokości zastosowano wzór, zgodnie z którym stosunek energii E1 na wysokości Z1 do energii E2 na wysokości Z2 wynosi:

E1 / E2 = {Z1 / Z2}3a

gdzie:

E - energia wiatru w kWh * m2 * rok -1 na wysokościach Z1 i Z2,
a - wykładnik potęgowy zależny od szorstkości podłoża, prędkości wiatru, stanu równowagi atmosferycznej i czasu uśredniania prędkości wiatru.

Znając powierzchnię skrzydeł, można już w prosty sposób obliczyć wydajność energetyczną siłowni:
 
 

E(siłowni) = E * A, {w kWh / rok}

gdzie:

E - energia użyteczna wiatru
A - powierzchnia zakreślona skrzydłami wirnika, m2

Analiza map energii użytecznej wykazuje przede wszystkim duże zróżnicowanie przestrzenne wielkości tej energii na obszarze kraju.

"Uprzywilejowanymi " rejonami pod względem zasobów energii wiatru są:

Poniższa mapa przedstawia mezoskalowa rejonizację Polski pod względem zasobów energii wiatru w kWh * m2 / rok. Wydzielono 5 rejonów o różnych zasobach energii dla wysokości 30 m nad pow. grumtu. Z mapy tej wynika, że około 60 % kraju posiada dobre warunki do wykorzystania wiatru, jako źródła czystej energii.
 
Kolor
Lokalizacja
zielony
wybitnie korzystna
żółty
korzystna
pomarańczowy
dość korzystna
czerwony
niekorzystna
brązowy
wybitnie niekorzystna
czarny
tereny wyłaczone, wysokie partie gór

        Kolejnym etapem poznania zasobów energii wiatru jest jej ilościowa ocena dla wybranego w skali regionalnej korzystnego miejsca, uwzględniająca warunki terenowe tego miejsca, by uzyskać jej rzeczywiste wielkości. Problem ten rozwiązuje matematyczno - fizyczny model duński o nazwie WAsP (Wind Atlas Analysys Application Programme). Dany program umożliwia wykorzystanie danych o wietrze w profilu poziomym i pionowym ze stacji meteorologicznej uwzględniając wpływ:

Modelu WAsP zawiera 5 podstawowych podprogramów:

1.  Model zmiany szorstkości podłoża symulujący rodzaj szorstkości podłoża w każdym z 12 uwzględnionych sektorów - kierunków,
2.  Model osłonięcia terenu - uwzględnia stopień zasłonięcia terenu przez różnego rodzaju przeszkody pojedyńcze lub ich zespoły; łącznie model uwzględnia zespół 50 przeszkód,
3.  Model orograficzny - o wysokiej rozdzielczości dla określenia przepływu powietrza w terenie urozmaiconym orograficznie. Wejściem do modelu są izohipsy, przeniesione w systemie cyfrowym ze standardowej mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub 1:50 000 w promieniu do 50 km od miejsca obserwacji i co 10 m wysokości.
4.  Model analizy tzw. "atlasu wiatru", którego efektem jest statystyczny rozkład kierunków i prędkości wiatru obliczony rozkładem Weibulla wraz z parametrami rozkładu w postaci stabelaryzowanej dla wysokości standardowej i uwzględniający parametry szorstkości.
5.  Model aplikacyjny - modyfikujący rozkład kierunków i prędkości wiatru na podstawie danych ze stacji meteorologicznej dla wybranego punktu do lokalizacji siłowni wiatrowej.

Modelu WAsP nie można stosować do oceny ilości energi wiatru w terenach górzystych ze względu na brak pokrycia wartości obliczanych symulacyjnie  z rzeczywistymi.

Po wprowadzeniu do programu wszystkich rzeczywistych parametrów szorstkości danego miejsca lokalizacji, odpowiednich parametrów mapy topograficznej i oczywiście wieloletnich danych meteorologicznych uzyskuje się:

Na tej podstawie, przyszły inwestor wykonuje dokładną analizę ekonomiczną opłacalności proponowanej siłowni wiatrowej w ocenianym przez eksperta IMGW miejscu.

Model ten posiada również inną możliwość oceny energii wiatru:

    Średnią energię wiatru można wówczas wyliczyć stosując następujący wzór:

E = A3 * FE(k)

gdzie:

A - parametr skali obliczony empirycznie,
K - parametr kształtu rozkładu,
FE(k) funkcja - została stabelaryzowana.

Stosując ten wzór można obliczyc E dla którego kierunku na wybranej wysokości i w określonej klasie szorstkości.
Energię całkowitą ze wszystkich kierunków oblicza się, jako sumę ważoną:

E = f1 * E1 + f2 * E2 + ... + f12 * E12Przykładowa róża wiatrów

Przykładowy rozkład Weibulla prędkości wiatru

Przykładowy wykres zależności energii wiatru od wysokości 
n. p. g. w rejonie Nowogardu. Wielkość uzyskiwanej energii zancznie rośnie ze wzrostem wysokości siłowni wiatriwej, ale i ten parametr ma swoje ograniczenia konstrukcyjne.

Ocena potencjalnych zasobów energii wiatru w Polsce

1.  Powierzchnia Polski                                                                312 683 km2
2.  60 % obszaru kraju spełnia minimalne warunki do
wykorzystania wiatru dla celów energetycznych (przy
założeniu v > 4 m/s (średnia rokczna) na wysokości
30 m nad pow. gruntu, co stanowi                                                188 000 km2
3.  Zakładając, że jedna siłownia wiatrowa przypada
na powierzchnię 1 km2  na obszarze uprzywilejowanym
pod względem prędkości wiatru uzyskujemy                                 188 000 siłowni
4.  Średnia produkcja energii jednej siłowni zlokalizowanej
w obszarze uprzywilejowanym wynosi                                          1250 kWh / m2 / rok
5.  Średnia powierzchnia skrzydeł jednej siłowni wynosi                370 m2
6. Teoretyczna produkcja energii przez wykorzystanie
wiatru wynosi zatem                                                                     86 950 GWh / rok
7.  Produkcja energii elektrycznej z zawodowych
elektrowni cieplnych w 1995 r. wg rocznika statystycznego
wynosiła                                                                                       126 857 GWh
8.  Teoretyczny udział produkcji energii wiatru stanowiłby
w tym bilansie zapotrzebowania na energię w Polsce                      68,5 %
9. Zakładając, że 1/4 potencjalnych zasobów energii
wiatru jest rzeczywistą energią użyteczną uzyskujemy                     21 738 GWh / rok,
które możne być teoretycznie uwzględnione w bilansie
energetycznym kraju.

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w rzeczywistych warunkach może osiągnąć 17 % pokrycia bilansu energetycznego kraju. Jak widać energetyka wiatrowa nie osiągnie decydującego udziału w Polskiej energetyce, ale pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie całej Ziemi..


Aspekty ekologiczne wykorzystania energii wiatru

Na aspekty ekologiczne trzeba patrzeć globalnie, gdyż zanieczyszczenia atmosfery nie uznają żadnych granic. Dla przykładu emisje uniknięte poprzez wykorzystanie energii wiatru do produkcji 1 TWh energii elektrycznej to około:
5 500     ton SO2
4 222     ton NOx
700 000 ton CO2
49 000   ton pyłów i żużlu
 
Przy omawianiu zalet energii elektrycznej uzyskiwanej z wiatru należy pamiętać o najważniejszej zalecie, o nie wyczerpalności tego źródła. Przy obecnej eksploatacji złóż energii pierwotnej starczą one jeszczne na tyle lat co przedstawiono obok. Jak widać poszukiwanie i stosowanie odnawialnych źródeł energii jest tendencją przyszłościową.
Często zarzuca się elektrowniom wiatrowym, że  szpecą krajobraz, wytwarzają podczas pracy hałas i mogą spowodować nowe nieznane dotąd zagrożenia ekologiczne. Ale są to wady nie mające dużego zanczenia, gdyż można budować elektrownie wiatrowe na obszarach o dużym potencjale energetycznym i małym zaludnieniu. Energia wiatru jest niezależna, powszechnie dostępna i uniezależniona od wymian handlowych między krajami.

Powrót do początku
 


STRONA GŁÓWNA
WIATR, ENERGIA WIATRU
SIŁOWNIE WIATROWE
ZASTOSOWANIE SIŁOWNI WIATROWEJ W GOSP. ROLNYM
JAKI WIATRAK DLA CIEBIE