PROMIENIOWANIE SŁONECZNE W ATMOSFERZE

 

W drodze przez atmosferę ziemską promieniowanie słoneczne ulega częściowemu rozproszeniu i pochłonięciu przez gazy atmosferyczne i aerozole. Zmienia się też skład widmowy promieniowania: promieniowanie o różnej długości fali jest bowiem w atmosferze niejednakowo pochłaniane i rozpraszane.

W atmosferze zachodzą złożone procesy rozpraszania, pochłaniania i odbijania, a także występuje skomplikowany układ wymiany energii między składnikami atmosfery a powierzchnią Ziemi i przestrzenią kosmiczną.

Osłabienie promieniowania słonecznego przez uwzględnienia długości drogi w atmosferze określa się przez wprowadzenie pojęcia optycznej masy atmosfery (air mass). Wartość masy optycznej atmosfery na poziomie morza równa się 1, gdy Słońce jest w zenicie, wzrastając do 2, gdy wysokość Słońca nad horyzontem równa się 30° . Masa optyczna atmosfery jest niezbędna do oceny przezroczystości atmosfery.

Zmiany wielkości promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi przy niebie bezchmurnym mogą być spowodowane zarówno przyczynami naturalnymi (np. erupcjami wulkanów), jak i działalnością człowieka (np. wskutek spalania surowców energetycznych, zapylenia itp.)

Promieniowanie słoneczne jest charakteryzowane różnymi wielkościami (w literaturze występuje nawet pewna niezgodność pojęć i oznaczeń), z których trzy są (w pewnym uproszczeniu) najbardziej istotne:

Całkowite promieniowanie słoneczne najczęściej określa się jako natężenie

promieniowania słonecznego na płaską, poziomą powierzchnię, dochodzące z całej

półkuli niebieskiej (2p ).

Natężenie promieniowania słonecznego lub napromieniowanie może być odnoszone do powierzchni poziomej lub nachylonej do poziomu.

Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania potencjalnych i rzeczywistych zasobów energii słonecznej w danym rejonie i parametryzacji warunków meteorologicznych dostosowanej do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania słonecznego.

 

 

 

Strona tytułowa ˝ Spis treści ˝ Wstecz