Publikacje

2019

Sierota Z., Grodzki W.,, Szczepkowski A., (2019) Abiotic and biotic disturbances affecting forest health in Poland over the past 30 years: Impacts of climate and forest management. Forests 10 (1): 1-17. DOI: 10.3390/f10010075.

Bielinis E., Bielinis L., Krupińska-Szeluga S., Łukowski A., Takayama N., (2019) The effects of a short forest recreation program on physiological and psychological relaxation in young Polish adults. Forests 10 (1): 1-9. DOI: 10.3390/f10010034.

 

2018

Sierota Z., Żółciak A., Małecka M., Sikora K., Damszel M. (2018) An approach to calculate CO2 release through Norway spruce wood decay by Heterobasidion parviporum. Dendrobiology 79: 91-96. DOI: 10.12657/denbio.079.008.

Kubiak K., Wrzosek M., Przemieniecki S. W., Damszel M., Sierota Z .2018. Bacteria Inhabiting Wood of Roots and Stumps in Forest and Arable Soils. Endophytes of Forest Trees: Biology and Applications. Forestry Sciences 86: 319-342. URL: http://10.1007/978-3-319-89833-9.

Piętka S, Sotnik A., Damszel M., Sierota Z. (2018) Coarse woody debris and wood-colonizing fungi differences between a reserve stand and a managed forest in the Taborz region of Poland. Journal of Forestry Research. s. 1-11. DOI: 10.1007/s11676-018-0612-y.

Węgiel A., Małek S., Bielinis E., Grebner D. L., Polowy K., Skonieczna J., (2018) Determination of elements removal in different harvesting scenarios of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Scandinavian Journal of Forest Research 33 (3): 261-270. DOI: 10.1080/02827581.2017.1352019.

Węgiel A., Bielinis E., Polowy K. (2018) Heavy metals accumulation in Scots pine stands of different densities growing on not contaminated forest area (northwestern Poland). Austrian Journal of Forest Science 135 (3): 259-281.

Baeten L., Bruelheide H., Van der Plas F., Kambach S., Ratcliffe S., Chećko E. and others (2018) Identifying the tree species compositions that maximize ecosystem functioning in European forests. Journal of Applied Ecology s. 1-12. DOI: 10.1111/1365-2664.13308.

Misiukiewicz W., Piętka S., Bielinis E. (2018) Impact of the European beaver Castor fiber on deadwood resources in lowland river valley – a case study in Wigry National Park (NE Poland). Polish Journal of Ecology 66 (3): 270-285. DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.007.

Robakowski P., Bielinis E., Sendal K. (2018) Light energy partitioning, photosynthetic efficiency and biomass allocation in invasive Prunus serotina and native Quercus petraea in relation to light environment, competition and allelopathy. Journal of Plant Research 131 (3): 505-523. DOI: 10.1007/s10265-018-1009-x.

Węgiel A., Bielinis E., Polowy K..2018. Macronutrient stocks in scots pine stands of different densities. Forests, 593 (9): 1-11. DOI: 10.3390/f9100593.

Szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., Chećko E., Zaremba J., Tomski A. (2018) Natural regeneration following wind disturbance increases the diversity of managed lowland forests in NE Poland. Journal of Vegetation Science 29 (5): 898-906. DOI: 10.1111/jvs.12672.

Verheyen K., Bazany M., Chećko E. and others (2018) Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29 (5): 812-823. DOI: 10.1111/jvs.12673.

Szmidla H., Tkaczyk M., Sierota Z. (2018) Ocena liczebności pędraków Melolonthinae w pułapkach trocinowych w uprawach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). (Assessing the number of Melolonthinae larvae in the sawdust traps in young Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations). Sylwan 162 (7): 590-597.

Bielinis E., Bielinis L., Boiko S., Omelan A. A, Zawadzka A. (2018) Przydatność lasów podmiejskich sąsiadujących z olsztyńskim kampusem “Kortowo” do prowadzenia terapii lasem (The usefuln ess of suburban forests adjacent to the Olsztyn campus “Kortowo” to conduct forest therapies). Kapitał ludzki w terapii zajęciowej a turystyka zdrowotna na wsi i obszarach leśnych / red. nauk. Antoni Roman. rozdział (fragment) w monografii naukowej.

Bielinis E., Bielinis L., Boiko S., Omelan A. A, Zawadzka A. (2018) Relaksacja psychologiczna w środowisku miejskim i leśnym (Psychological relaxation in the urban and forest environment). Kapitał ludzki w terapii zajęciowej a turystyka zdrowotna na wsi i obszarach leśnych / red. nauk. Antoni Roman. Białystok : Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, 2018, s. 390-397.

Bielinis E., Takayama N., Boiko S., Omelan A.A., Bielinis L. (2018) The effect of winter forest bathing on psychological relaxation of young Polish adults. Urban Forestry and Urban Greening 29: 276-283. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.12.006.

Banul R., Kosewska A., Borkowski J. (2018) Występowanie zwierząt w pofragmentowanym środowisku leśnym – wpływ czynników w skali wyspy i krajobrazu (Animal occurence in fragmented forest habitats – important factors at the patch and landscape scale). Leśne Prace Badawcze 79 (1): 89-100. DOI: 10.1515/frp-2018-0010.

 

2017

Kubiak K., Żółciak A., Damszel M., Lech P., Sierota Z. (2017) Armillaria Pathogenesis under Climate Changes. Forests 8 (4): 1-15. DOI: 10.3390/f8040100.

Apollonio M., Belkin V.V., Borkowski J., Borodin O. and others (2017) Challenges andscience-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations. Mammal Research 62: 209−217. DOI: 10.1007/s13364-017-0321-5.

Kubiak K., Damszel M., Sikora K., Przemieniecki S.W.,Małecka M., Sierota Z. (2017) Colonization of fungi and bacteria in stumps and roots of scots pine after thinning and treatment with rotstop. Journal of Phytopathology 165 (3): 143-156. DOI: 10.1111/jph.12534.

Robakowski P., Bielinis E. (2017) Needle age dependence of photosynthesis along a light gradient within an Abies alba crown. Acta Physiologiae Plantarum 39 (3): 1-12. DOI: 10.1007/s11738-017-2376-y.

Kubiak K., Tkaczyk M., Małecka M., Sierota Z. (2017) Pine sawdust as stimulator of the microbial community in post-arable afforested soil. Archives of Agronomy and Soil Science 63 (3): 427-441. DOI: 10.1080/03650340.2016.1213816.

Nowakowska J. A., Łukaszewicz J., Borys M., Tereba A., Konecka A., Zawadzka A., Sułkowska M., Zajączkowski P. (2017) Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA (Origin of the Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands from Białowieża Forest at the level of Białystok Regional Directorate of the State Forests based on mitochondrial DNA analysis). Sylwan 2017, 161 (1): 40-51.

Zawadzka A. (2017) Promocja drewna – zagadnienie, które powinno być poruszane w edukacji leśnej? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 19 (1): 168-175.

Wrzosek M., Ruszkiewicz-Michalska M., Sikora K., Damszel M., Sierota Z. (2017) The plasticity of fungal interactions. Mycological Progress 16 (2): 101-108. DOI: 10.1007/s11557-016-1257-x.

Sierota Z., Ukalska J., Zagożdżon M., Boiko S., Damszel M., Zawadzka A., Bystrowski C. (2017) Variation of bud flushing in Larix decidua clones. Dendrobiology 77: 91-103. DOI: 10.12657/denbio.077.008.

Borkowski J., Dobrowolska D., Dąbrowski W., Banul R., Załuski D. (2017) Young conifer stands form a deer browsing refuge for an oak admixture: silvicultural implications for forest regeneration under herbivore pressure. European Journal of Forest Research 136, 787–800. DOI: 10.1007/s10342-017-1070-3.

 

2016

Żółciak A., Sikora K., Nowakowska J. A., Małecka M., Borys M., Tereba A., Sierota Z. (2016) Antrodia gossypium, Phlebiopsis gigantea and Heterobasidion parviporum: in vitro growth and Norway spruce wood block decay. Biocontrol Science and Technology 26 (12): 1706-1718. DOI: 10.1080/09583157.2016.1236365.

Sierota Z., Wrzosek M, Małecka M., Żółciak A. (2016) Decay indices for evaluating wood decomposition activity. Biocontrol Science and Technology 26 (2): 163-173. DOI: 10.1080/09583157.2015.108500.

Kwaśna H., Małecka M., Sierota Z., Jaworski T. (2016) Effects of sawdust amendment on forest soil fungal community and infestation by cockchafers. Dendrobiology 75: 87-97. DOI: 10.12657/denbio.075.009.

Żółciak A., Małecka M., Sikora K., Tarwacki G., Sierota Z. (2016) Fibroporia gossypium in northeastern Poland – a preliminary study. Acta Mycologica 51 (2): 1-7. DOI: 10.5586/am.1082.

Borkowski J., Ukalska J., Jurkiewicz J., Chećko E. (2016) Living on the boundary of a post-disturbance forest area: The negative influence of security cover on red deer home range size. Forest Ecology and Management 381: 247–257. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.09.009.

Damszel M., Przemieniecki S. W., Sierota Z., Kurowski T. P. (2016) Mikroorganizmy zasiedlające korzenie i pniaki sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) po zastosowaniu preparatu ROTSTOP. XV Konferencja : Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami, Bydgoszcz, 20-21 pażdziernika 2016. XV Konferencja : Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami ; Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Robakowski P., Bielinis E., Stachowiak J., Mejza I., Bułaj B. (2016) Seasonal changes affect root prunasin concentration in prunus serotina and override species interactions between P. serotina and Quercus petraea. Journal of Chemical Ecology 42 (3): 202-214. DOI: 10.1007/s10886-016-0678-y.

Sierota Z., Damszel M., Borys M., Nowakowska J. A. (2016) The couch grass rhizome with Heterobasidion annosum fruiting bodies in afforested post-agricultural land. Forest Pathology 46 (4): 376-379.

Sierota Z., Wrzosek M., Sikora K., Biedunkiewicz A., Pawłowska J., Tarwacki G., Małecka M., Żółciak A. (2016) The impact of Phlebiopsis gigantea treatment on bacterial and fungal communities inhabiting Norway spruce stumps (Die Auswirkungen einer Phlebiopsis gigantea-Behandlung auf Bakterien-und Pilzgemeinschaften an Fichtenstümpfen). Austrian Journal of Forest Science. 2016, 133 (3): 203-222.

Bielinis L, Bielinis E., Zawadzka A., Omelan A. A., Makowska M., Kuszewska K. (2016) Wykorzystanie terenów przyrodniczo cennych województwa warmińsko-mazurskiego w terapii lasem: konteksty, możliwości, ograniczenia (The use of environmentally valuable areas in the province of Warmia and Mazury in forest therapy: contexts, possibilities, limitations). Ekonomia i Środowisko 2016 (1): 236-245.

 

2015

Bielinis E., Jóźwiak W., Robakowski P. (2015) Modelling of the relationship between the SPAD values and photosynthetic pigments content in Quercus petraea and Prunus serotina leaves. Dendrobiology 73: 125-134. DOI: 10.12657/denbio.073.013.

Mańko P., Bączek B., Jankowska E., Boiko S., Borkowski J.. 2015. Porównanie cech hodowlanych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z odnowienia naturalnego i sztucznego (The comparison of the features of Scots pine (Pinus sylvestris L.) natural and artificial regeneration.) XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych : Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, Olsztyn 27-28 kwietnia / pod red. Joanny A. Pawłowicz, Elżbiety Szafranko.

Krasnov V., Shelest Z., Boiko S, Gulik I., Sieniawski W. (2015) Radioaktywne skażenie składu pokarmu sarny europejskiej Capreolus capreolus na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy (Radioactive contamination of dietary components of the roe deer in the forests of Zhytomirske Polesie of Ukraine). Leśne Prace Badawcze 76 (3): 221-228. DOI: 10.1515/frp-2015-0021.

Bielinis L., Bielinis E., Zawadzka A., Omelan A. A., Makowska M. (2015) Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców (The touristic, recreational and natural assets of Olsztyn city and its neighbouring area in the opinion of the residents). Ekonomia i Środowisko 4 (55): 235-242.

Krasnov V., Shelest Z., Boiko S., Gulik I., Sieniawski W. (2015). Zróżnicowanie sezonowe składu pokarmu sarny europejskiej na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy (The diet of the roe deer (Capreolus capreolus) in the forest ecosystems of Zhytomirske Polesie of the Ukraine). Leśne Prace Badawcze 76 (2): 184-190. DOI: 10.1515/frp-2015-0018.

Obidziński A., Kiełtyk P., Borkowski J., Bolibok L., Remuszko K. (2013) Autumn-winter diet overlap of fallow, red, and roe deer in forest ecosystems, Southern Poland. Central European Journal of Biology 8 (1): 8-17. DOI: 10.2478/s11535-012-0108-2.

Gotkiewicz W., Makowska M., Mickiewicz B. (2013) Charakterystyka funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na obszarze natura 2000 na przykładzie OSO “Doliny Omulwi i Płodownicy”( Characteristics of the functioning of farms located in natura 2000 area on the example of the SPA “Valley Omulew and Płodownica”) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 11: 129-139.

Trzciński G., Sieniawski W., Moskalik T. (2013) Effects of timber loads on gross vehicle weight.      Folia Forestalia Polonica, Ser. A, 55 (4): 159-167. DOI: 10.2478/ffp-2013-0017.

 

2013

Obidziński A., Kiełtyk P., Borkowski J., Bolibok L.,  Remuszko K. (2013) Autumn-winter diet overlap of fallow, red, and roe deer in forest ecosystems, Southern Poland.Central European Journal of Biology 8: 8-17.