Badania

Badania

Tematyka badawcza realizowana w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej:

     Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół zagadnień związanych z najnowszymi trendami w inżynierii żywności i przetwórstwie spożywczym, a dotyczą specyfiki przebiegu wybranych operacji jednostkowych i kształtowania fizykochemicznych właściwości układów dyspersyjnych. Zadania szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

 • reologiczne i fizyko-chemiczne właściwości układów spożywczych i biologicznie aktywnych składników żywności,
 • zastosowanie komputerowej analizy obrazu i „elektronicznego nosa” do oceny jakości żywności,
 • badania szybkości i oporów permeacji w procesach separacji membranowej,
 • mieszadła statyczne, mieszanie cieczy w przepływie, mieszanie materiałów ziarnistych,
 • mikropartykulacja białek,
 • mikrokapsułkowanie lotnych i biologicznie aktywnych składników żywności,
 • badania kinetyki suszenia produktów spożywczych,
 • zagadnienia związane z procesem emulgowania membranowego.

Wybrane dzieła pracowników Katedry

 1. Limanowski J., 2016, Mieszadło statyczne czterokanałowe niesymetryczne. Patent-Polska nr 220957 z dnia 29.02.2016
 2. Zając T., Zając P., Zander Z., Zander L., Dajnowiec F., Banaszczyk P.,2016, Health-giving foodstuff containing ethyl esters of fatty acids, namely of linen oil, and method for obtaining the same. Australian Patent nr.  2012263081 z dnia 8.09.2016
 3. Zając T., Zając P., Zander Z., Zander L., Dajnowiec F., Banaszczyk P., 2016,Ozdorowotnyj piszczewoj produkt, sodzierżajuszczij słożenyje etilowyje efiry żyrnych kisłota imenno lnianoje masło i sposob połyczenia danowo piszczewowo produkta. Patent Rosja RU 2574 798 C2 z dnia 14.01.2016
 4. Dajnowiec F., Banaszczyk P., Kubiak A., 2016, Sposób formowania biopolimerowych kapsułek. Zastrzeżenie P.416136 z dnia 16.02.2016
 5. Limanowski J., 2016, Znak towarowy TECHMILK, nr 282749 z dnia 15.06.2016, znak wdrożony podczas Seminarium TECHMILK organizowanym przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej UWM

Prezentacja wyników badań

 1. Mickiewicz D., Zander L., 2016, Zastosowanie mikroreologii pasywnej w badaniach właściwości lepkich i lepko-sprężystych roztworów białek serwatkowych, V Sympozjum Inżynierii Żywności, SGGW w Warszawie, Warszawa 21-23.06.2016 r., mat. konf. s. 92
 2. Warechowski J., Zander L., 2016, Wpływ wiatru jonowego na szybkość parowania wody z powierzchni swobodnej układu modelowego, XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 2016-09-05 do 2016-09-09