Copyright©2009 - Paweł Sulima

khrin

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W KATEDRZE
pod redakcją dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

 

 

W Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa realizowanych jest łącznie 37 przedmiotów na sześciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, w tym 25 przedmiotów na I oraz 12 przedmiotów na II stopniu kształcenia.

Grono nauczycieli akademickich składające się z 13 osób (w tym 6 profesorów i doktorów habilitowanych) tworzy cztery zespoły dydaktyczne:

  1. Zespół genetyki i biotechnologii roślin;

  2. Zespół hodowli roślin;

  3. Zespół nasiennictwa i roślin energetycznych;

  4. Zespół statystyki i doświadczalnictwa.

 

Członkowie poszczególnych zespołów prowadzą wykłady i ćwiczenia z przedmiotów typowo związanych z reprezentowanym przez siebie zespołem, jak też uzupełniają się w realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych przez inne zespoły katedralne i pozakatedralne.

 

Studenci kierunków Rolnictwo oraz Ogrodnictwo mają możliwość wyboru realizacji w naszej Katedrze pracy dyplomowej inżynierskiej i magisterskiej z zakresu genetyki i biotechnologii roślin, hodowli roślin, nasiennictwa, doświadczalnictwa rolniczego i ogrodniczego oraz z zakresu roślinnych surowców energetycznych. Z udziałem tych studentów prowadzone jest kształcenie specjalizacyjne w formie seminariów i zajęć terenowych.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów oraz osoby odpowiedzialne z ich realizację:

 

Nazwa przedmiotu

Stopień kształcenia

Studia:

Osoba odpowiedzialna

S*

N*

KIERUNEK ROLNICTWO

Informatyka

I

+

+

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Rolnicze bazy informatyczne

I

+

+

Dr hab. inż. Dariusz Załuski

Genetyka roślin

I

+

+

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Hodowla roślin

I

+

+

Prof. dr hab. Marian Wiwart

Nasiennictwo

I

+

+

Prof. dr hab. Józef Tworkowski

Metodologia badań rolniczych

II

+

+

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Postęp biologiczny

II

+

+

Dr hab. Danuta Packa

Agrobiotechnologie

II

+

+

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Jakość płodów rolnych a bezpieczeństwo żywności

II

+

+

Dr hab. Danuta Packa

Paliwa II generacji z biomasy

II

+

+

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

Odnawialne źródła energii

II

+

+

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

Wieloletnie uprawy energetyczne

II

+

+

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

KIERUNEK OGRODNICTWO

Technologie informacyjne

I

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Doświadczalnictwo ogrodnicze

I

+

-

Dr Elżbieta Januszewicz

Genetyka roślin

I

+

-

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Hodowla roślin

I

+

-

Prof. dr hab. Marian Wiwart

Biotechnologia w ogrodnictwie

I

+

-

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Nasiennictwo roślin ogrodniczych

I

+

-

Prof. dr hab. Józef Tworkowski

Wykorzystanie komputerów w ogrodnictwie

I

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Statystyka i doświadczalnictwo

II

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Biologia molekularna

II

+

-

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Techniki informatyczne

I

+

+

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Statystyka

I

+

+

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Grafika inżynierska

I

+

+

Dr hab. inż. Dariusz Załuski

Technologie bioenergetyczne

I

+

+

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku

II

+

+

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Genetyka a środowisko

II

+

+

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Bioenergia

II

-

+

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Technologie informacyjne

I

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Statystyka

I

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Bazy informatyczne w naukach o środowisku

I

+

-

Dr hab. inż. Dariusz Załuski

Grafika inżynierska

I

+

-

Dr hab. inż. Dariusz Załuski

Rośliny rekultywacyjne

I

+

-

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

MAKROKIERUNEK INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA

Technologie informacyjne

I

+

-

Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo

I

+

-

Prof. dr hab. Józef Tworkowski

KIERUNEK BIOLOGIA

Genetyczne podstawy hodowli roślin

I

+

-

Prof. dr hab. Marian Wiwart

*- S – studia stacjonarne; N – studia niestacjonarne