z-plusem.pl

 

Piotr Sołowiej
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Piotr Sołowiej prof. UWM

pokój: E204 WNT
pit@uwm.edu.pl
89 523 36 21

 

Magisterium:

Uzyskany tytuł: magister inżynier mechanik; specjalność: energetyka.
Wydział Mechaniczny
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

 

Doktorat:

Uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: inżynieria rolnicza,
Temat: Wybrane aspekty wykorzystania energii słonecznej w rolnictwie.
Wydział Techniki Rolniczej
Akademia Rolnicza w Lublinie

 

Zakres zainteresowań naukowych:

-Niekonwencjonalne źródła energii – energetyka słoneczna
-Utylizacja i energetyczne wykorzystanie odpadów biologicznych
-Zastosowania technik informatycznych w rolnictwie.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

-
-

Prowadzone przedmioty

-niekonwencjonalne źródła energii
-seminarium techniki rolniczej


Wybrane publikacje naukowe:


1. Przykład zastosowania języka Jawa w systemach informacyjnych. Inżynieria Rolnicza 2000 3(14) Warszawa s. 143-147.
2. Porównanie rocznego zużycia oraz kosztów energii gospodarstw domowych w domach jednorodzinnych i budownictwie wielorodzinnym. Inżynieria rolnicza 2001 1(21). Warszawa. S. 293-302.
3. Badania modelowe ulowej osłony płaskiego kolektora słonecznego. Inżynieria Rolnicza 2002 2(35) Warszawa s. 291-296.
4. Analiza możliwości zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w wybranym gospodarstwie agroturystycznym. Problemy Inżynierii Rolniczej 2003 1(39). Warszawa s 57-64.
5. Konceptualizacja platformy wymiany informacji i dokumentów student-wykładowca z wykorzystaniem PHP. Inżynieria Rolnicza 2003 12(54) str. 367-372.
6. Poliwęglanowy kolektor słoneczny do podgrzewania wody użytkowej. Inżynieria Rolnicza 2004 4(59) str.209-214.
7. MySql i PHP jako narzędzia do tworzenia baz danych w internecie. Inżynieria Rolnicza 2005 8(68) str. 359-365.
8. Analiza ilościowo-jakościowa odpadów z gospodarstw rolnych na przykładzie gminy. Inżynieria Rolnicza 2005 1(61) str. 155-163.
9. Wpływ wybranych czynników na sprawność poliwęglanowego kolektora słonecznego. Inżynieria Rolnicza 2005 1 (61) str. 145-153.
10. Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w wybranym gospodarstwie rolnym.  Inżynieria Rolnicza 2006 11(86). Str. 447-454.
11. Poziom wykorzystania sprzętu komputerowego i znajomość  oprogramowania użytkowego przez studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna na UWM w Olsztynie.” Inżynieria Rolnicza 2007 2 (90) s. 293-300.
12. Sieci Neuronowe jako narzędzie umożliwiające prognozowanie zapotrzebowania na wodę w uprawach rolnych. Inżynieria Rolnicza 2007. 2 (90) s. 205-210.
13. Konceptualizacja zastosowania pryzmy kompostu jako nisko-temperaturowego źródła ciepła w produkcji warzyw. Inżynieria Rolnicza 2007.6(94) s. 241-247.
14. Sołowiej P. 2007. Przykład wykorzystania pryzmy kompostu jako niskotemperaturowego źródła ciepła. Inżynieria Rolnicza 8(96) s. 247-253.
15. Sieci neuronowe jako narzędzie umożliwiające prognozowanie zapotrzebowania na wodę w uprawach rolnych. Inżynieria Rolnicza 2007, 11 (2), s. 205-210
16. Poziom umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego i znajomość oprogramowania użytkowego studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Poziom umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego i znajomość oprogramowania użytkowego studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna 2007, 11 (2), s. 293-299
17. Przykład wykorzystania energii wodnej na terenie Polski północnej. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (9), s. 277-282
18. Próba określenia terminów zabiegów agrotechnicznych na plantacjach wierzby energetycznej przy pomocy modeli matematycznych i sieci neuronowych. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (7), s. 159-166
19. Metodyka badań małych siłowni wiatrowych. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (2), s. 209-213
20. Koncepcja i budowa gruntowego wymiennika ciepła, jako elementu systemu wentylacyjnego budynku mieszkalnego. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (2), s. 203-208
21. Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na podstawie wybranego obiektu. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (6), s.181-185
22. Dobór pomp ciepła z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych dla domów jednorodzinnych dla pełnych i niepełnych zbiorów danych. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (11), s. 205-212
23. Analiza energetyczno-ekonomiczna produkcji energii cieplnej w kotłowniach na zrębki drewna. Inżynieria Rolnicza 2008, 12 (2), s. 263-267
24. Wykorzystanie mikrokontrolera jednoukładowego do sterowania optymalnym ustawieniem płaszczyzny ogniwa fotowoltaicznego w stosunku do słońca Inżynieria Rolnicza 2009, 13 (8), s. 127-132
25. Wykorzystanie algorytmów samouczących się do sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego. Inżynieria Rolnicza 2009, 13 (8), s. 147-153
26. Koncepcja wykorzystania logiki rozmytej do sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego z jednoczesnym odbiorem ciepła. Inżynieria Rolnicza 2009, 13 (8), s. 139-145
27. Wpływ napowietrzania złoża na przebieg pierwszej fazy procesu kompostowania. Inżynieria Rolnicza. 2010, 14 (3), s. 193-198
28. Wpływ dodatków i napowietrzania na dynamikę procesu kompostowania. Inżynieria Rolnicza 2010, 14 (5), s. 259-265
29. Predykcja zmian temperatury dla złoża kompostu w zależności od stopnia napowietrzenia przy pomocy sztucznych sieci neuronowych. Inżynieria Rolnicza 2010, 14 (3), s.151-157
30. Ogniwo paliwowe źródłem energii w gospodarstwie rolnym. Inżynieria Rolnicza 2010, 14 (3), s. 165-170
31. Gazyfikacja biomasy odpadowej z produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza 2010, 14 (5), s. 219-224
32. Budowa stanowiska do badania energetycznych aspektów kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego. Inżynieria Rolnicza 2010, 14 (5), s. 207-211
33. Przewidywane możliwości wykorzystania potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii dla wybranego regionu województwa warmińsko-mazurskiego. Inżynieria Rolnicza 2011, 15 (5), s. 237-242
34. Porównanie możliwości odzyskania nadwyżek ciepła w procesie kompostowania wybranych odpadów z przetwórstwa owocowo-warzywnego. Inżynieria Rolnicza 2012, 16 (2), s. 287-294
35. Optimization with the use of genetic algorithms of the location depth of horizontal ground heat exchangers. nżynieria Rolnicza 2012, 16 (4), s. 89-97
36. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania cieczowych kolektorów słonecznych w obiekcie agroturystycznym. Inżynieria Morska i Geotechnika 2012, 33 (5), s. 582-585
37. Energetic efficiency of the sewage sludge composting process in dependence on structure of the additives. Technical Sciences 2013, 16 (1), s. 5-11
38. Hybrid renewable energy systems for north-eastern Poland. Cappadocia -Turkey, 2014, s. 178-182
39. Fuzzy control for the process of heat removal during the composting of agricultural waste. Journal of Material Cycles and Waste Management 2014, 16 (2), s. 291-297
40. Control of heat collection and airing process during composting with CompactRIO controller. Agricultural Engineering 2014, 18 (3), s. 111-118
41. The project of autonomous power single-family home with the use of renewable energy sources in the conditions of the Poland. Proceedings of the Union of Scientist - Rousse 2015, s. 469-475
42. The use of biomass for electric power production in Polish power plants. Hungarian Agricultural Engineering 2015, 28, s. 19-22
43. Zasoby odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Inżynieria Rolnicza - Nauka i Praktyka, Wydział Nauk Technicznych UWM 2016
44. Impact of coffee grounds addition on the calorific value of the selected biological materials. Agricultural Engineering 2016, 20 (1), s. 177-183
45. Dynamics of temperature changes in thermophille phase of composting process in the aspect of sanitary condition of obtained material. Agricultural Engineering 2016, 20 (4), s. 69-75
46. Usage of waste whey as mono-substrate in continuous fermentation process. Albena, BG, 2016.06.30, 2016.07.06
47. The dependence on the dynamics of the composting process and greenhouse gas emissions from the amount of maize straw addition to sewage sludge. Albena, BG, 2016.06.30, 2016.07.06
49. Energy efficiency of composting sewage sludge with the addition of maize straw. Albena, BG, 2016.06.30, 2016.07.06
50. Complex energetic systems: case analysis of connected greenhouse and biogas plant. Albena, BG, 2016.06.30, 2016.07.06
51. Porównanie uzysków energii elektrycznej z poziomych polikrystalicznych i pionowych monokrystalicznych instalacji fotowoltaicznych w warunkach północno-wschodniej Polski. Przegląd Elektrotechniczny 2017, 93 (7), s. 52-55
52. The use of green waste to overcome the difficulty in small-scale composting of organic household waste. Journal of Cleaner Production 2017, 156, s. 865-875
53. The influence of weather conditions and operating parameters on the efficiency of solar power collectors based on empirical evidence. Krynica-Zdrój, PL, 2017.06.20, 2017.06.23 Krynica-Zdrój, 2017, s. 73-73
54. The influence of the C: N ratio on the composting rate. International Journal of Smart Grid and Clean Energy 2017, 6 (1), s. 54-60
55. The influence of substrate C: N ratios on heat generation during the composting process of sewage sludge. International Journal of Smart Grid and Clean Energy 2017, 6 (1), s. 61-66
56. The use of neural networks to determine the correlation between accumulated temperature and heat generation during waste biomass composting Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 629-634
57. The quality of electricity generated by inverters in photovoltaic systems. Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 23-28
58. The comparative investigation of flat and vacuum solar collectors efficiency in climatic conditions of north-eastern Poland. Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 343-348 ; bibliogr. 59. Laboratory tests of the stone heat exchanger simulator. Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 691-696.
60. Biogas market in Brazil, Ukraine and Poland: actual state, energetic potential and outlook for the future. Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 530-535
61. Application of agri-food industry waste to biogas production in Poland. Porto : School of Economics and Management, 2017, s. 603-608
62. SOFTROL advisory system for agri - energy complexes. Chania, 2017, s. 116-127
63. A fuzzy model for controlling an on - grid LED lamp with a battery bank, powered by renewable energy. Chania, 2017, s. 401-407
64. Artificial neuron network modeling as a prediction models of water quality in the lakes subjected to the technical treatments. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2017, s. 51-58
65. V2G and G2V as elements of smart grid and the way of balancing electric power system in Poland. Vienna, A, 2017.11.27, 2017.11.29
66. Project for the reconstruction of a small hydropower plant. Vienna, A, 2017.11.27, 2017.11.29
67. An analysis of electricity gains from horizontal polycrystalline and vertical monocrystalline photovoltaic installations under the real-world conditions of north-eastern Poland. Vienna, AT, 2017.11.27, 2017.11.29
68. The influence of weather conditions and operating parameters on the efficiency of solar power collectors based on empirical evidence. Krynica-Zdrój, PL, 2017.06.20, 2017.06.23
69. A fuzzy model of the composting process with simultaneous heat recovery and aeration rate control. Krynica-Zdrój, PL, 2017.06.20, 2017.06.23
70. Logistyka zagospodarowania odpadów opakowaniowych - studium przypadku Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2018, 3 (1), s. 801-813
71. Development in energy generation technologies and alternative fuels for agriculture Advances in Agricultural Machinery and Technologies 2018
72. The use of a fuzzy model of phosphorus concentration distribution in a statified lake water for prediction of water quality. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2018, s. 759-765
73. Hydrological modeling of water flow in the river using artificial neural network. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2018, s. 365-370
74. An Analysis of Electricity Gains from Various Photovoltaic Installations Under The Real-World Conditions of North-Eastern Poland. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 603-609
75. Recycling expired photovoltaic panels in Poland. Bazylea : Springer International Publishing, 2020, s. 459-470
76. Fuzzy model of wind turbine control. Bazylea : Springer International Publishing, 2020, s. 541-550
77. The concept of a passive heat transport system from solar collectors. E3S Web of Conferences 2020, 154 (5), s. 1-7
78. Assessment of options to reduce pollutant emissions in single-family houses in north-eastern Poland. E3S Web of Conferences 2020, 154, s. 1-6

Patenty i wzory użytkowe:

Przenośny wymiennik ciepła. Numer patentu/prawa ochronnego: 67800, 2015 WUP 05/15
Bioreaktor do kompostowania odpadów organicznych. Numer patentu/prawa ochronnego: 222375, 2016 WUP 07/16
Sonda do pomiaru temperatury w warstwach. Numer patentu/prawa ochronnego: 070390, 2018 WUP 11/2018

 

>
Copyright © 2011 KEiE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Z-PLUSEM.PL