Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2014-2015               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

prof. dr hab. inż. Wiera Sądej

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

Profesor nauk rolniczych
dyscypliny: inżynieria i ochrona środowiska, agronomia
specjalność: chemia środowiska

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 39 64
Email:
wiera.sadej@uwm.edu.pl

rozprawa doktorska: Badania nad formami związków azotowych, fosforowych i potasowych oraz stratami azotu w czasie przechowywania gnojowicy
Wydział Rolniczy, ART Olsztyn, 1979 r., promotor pracy: prof. dr hab. Teofil Mazur

kolokwium habilitacyjne: Badania nad przemianami fosforu w glebach i jego wykorzystaniem przez rośliny uprawne w warunkach zróżnicowanego nawożenia
UWM Olsztyn, 2001 r.

WYBRANE PUBLIKACJE


 

 1. Sądej W., Żołnowski A.C., Ciećko Z., Grzybowski Ł., Szostek R. 2019. Evaluation of the impact of soil contamination with mercury and application of soil amendments on the yield and chemical composition of Avena sativa L. Journal of Environmental Science and Health, Part A IF: 1.536 10.1080/10934529.2019.1667671

 2. Żołnowski A.C., Sądej W., Suski M.S., Wyrwas A., Skrocki D. 2019. Impact of paper mill waste on physicochemical properties of soil, crop yield, and chemical composition of plants. CLEAN - Soil, Air, Water IF: 1.804  10.1002/clen.201900080

 3. Sądej W., Żołnowski A.C. 2019. Comparison of the effect of various long-term fertilization systems on the content and fractional composition of humic compounds in Lessive soil. Plant Soil and Environment 65: 172-180.  IF: 1.421  10.17221/777/2018-PSE

 4. Sądej W., Żołnowski A.C., Marczuk O. 2016. Content of phenolic compounds in soils originating from two long-term fertilization experiments. Archives of Environmental Protection. 42(4): 104-113. IF: 0.919  10.1515/aep-2016-0047

 5. SĄDEJ W., KOSEWSKA A., SĄDEJ W., NIETUPSKI M. 2012. Effects of fertilizer and land-use type on soil properties and ground beetle communities. Bull. Insectology, 65(2): 239-246.

 6. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Changes in the fractional composition of organic matter in soil caused by long-term organic, mineral and mixed organic and mineral fertilization. Pol. J. Soil Sci., 44(2): 105-116.

 7. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Content of copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 18(9-10): 1327-1338.

 8. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Nitrates (V) content in potato tubers cultivated under various fertilization systems. Ecol. Chem. Eng. A, 18(8): 1-8.

 9. ŻOŁNOWSKI A.C., SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Influence of different fertilization systems and liming on potato tuber yield and yield structure. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 43: 88-97.

 10. SĄDEJ W., ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 11. SĄDEJ W., LULIŃSKI Z., POSŁUSZNY J. 2010. Effects of municipal landfill leachate on the content of nitrogen forms in ground and surface waters. Ecol. Chem. Eng. A, 17(7): 827-835.

 12. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil fertilized with composted municipal waste. Pol. J. Environ. Stud., 19(5): 999-1005.

 13. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of zinc in plants fertilized with municipal solid waste and urban green waste composts. J. Elem., 15(4): 679-692.

 14. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zawartość przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Zesz. Nauk Poł.-Wsch. Oddziału PTIE i PTG Oddział w Rzeszowie: 13: 139-140.

 15. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zmiany zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Rocz. Glebozn., 61(4): 208-216.

 16. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2010. Dinamika izmienienij sodierżanija mineralnych form azota v svetło-seroj poczvie udobraiemoj navozom, navoznoj żiżej i mineralnymi udobrenijami Gorki. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki:181-187.

 17. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. NAMIOTKO A. 2010. Wpływ różnych systemów wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na produkcyjność roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 247-258.

 18. SĄDEJ W., ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 19. SĄDEJ W. 2009. Sewages and waste materials in environment. Wyd. UWM Olsztyn, ISBN: 978-83-929462-1-2: pp.172.

 20. SĄDEJ W., BOWSZYS T., NAMIOTKO A. 2009. Leaching of Nitrogen Forms in Soil Fertilized with Sewage Sludge. Ecol. Chem. Eng. A, 16(8): 1001-1008.

 21. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Gospodarowanie odpadami a ochrona zasobów naturalnych. W: „Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju”. E. Sidorczuk-Pietraszko (red.). Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku: 122-131.  ISBN 978-83-61247-13-5

 22. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Oddziaływanie kompostów z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej na zawartość i plon białka w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 305-316..

 23. SĄDEJ W., POSŁUSZNY J., LULIŃSKI Z. 2009. Impact of municipal landfills on quality of ground and surface waters. In: Sewages and waste materials in environment. Chapter IV. Ed. by Wiera Sądej. Wyd. UWM Olsztyn., ISBN: 978-83-929462-1-2: 71-95.

 24. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., WYSZKOWSKI M. 2008. Niejtralizacija zagriaznjennych poczw (podręcznik). Mieszczerskij Filiał GNU WNIIGiM RSChA. Riazań, Rossija. Ciećko Z., Sądej W., Wyszkowski M. - 185 stron (111-148; 260 -286; 314-334; 397-492): ss. 528.

 25. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Posledstvije primienienija komposta iz gorodskich otchodov na sodierżanije chroma w rastienijach. Sbornik Naucznych Trudov. 2008, 3: 309-313.

 26. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319-328.

 27. SĄDEJ W. 2008. Zakislenije poczv.  Podręcznik pod red. J. Mażajskiego pt. „Niejtralizacja zagrazniennych poczv”,  Wyd. Mieszczerskij f-ł GNU WNIIGiM Rossselschoakademii, Riazań, 2008.Rozdz. 4: 111 – 148.

 28. SĄDEJ W., Namiotko A. 2008. Direct and residual effect of municipal solid waste compost on the lead content of soil and plants. J. Elem., 13(1): 117 – 125.

 29. SĄDEJ W., Namiotko A. 2008. Wlijanije stepieni zrełosti komposta iz komunalnych odchodov na urożajnost gorczycy biełoj (Sinapis alba). Agrochimija i ekologija. Istoria i sovremiennost. Tom 2: 200 – 205. Wyd. Niżegorodskaja Gosudarstvennaja Selskochoziajstviennaja Akademia.

 30. SĄDEJ W., Namiotko A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319 – 328.

 31. SĄDEJ W., Przekwas K. 2008. Fluctuations of nitrogen levels in soil profile under conditions of a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., 54 (5): 197 - 203.

 32. SĄDEJ W., Sądej W., Rozmysłowicz R. 2008. Soil concentration of C and N shaped by long-term unidirectional fertilization versus noxious soil macrofauna. J. Elem. 13(3): 381 – 390.

 33. SĄDEJ W., WYSZKOWSKI M. 2008. Neutralizacja skażeń gleby i utylizacja odpadów. W: Badania naukowe. Przegląd osiągnięć. (red. BIESIADKA E.), Wyd. UWM Olsztyn, 3: 52-56.

 34. Bowszys T., SĄDEJ W., Wierzbowska J., 2007. Use of agricultural and communal waste products in fertilization of oilseed rape grown for biofuel. TEKA, Commission of motorization and power industry in agriculture. OL – PAN, t. VII: 43 – 50.

 35. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W. 2007. Content of available cooper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal waste compost. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 283 – 288.

 36. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W. 2007. Content of Lead, Cadmium and Nickel in Soil Fertilized with Sewage Sludge and Municipal Waste Compost. Pol. J. Environ. Stud., Vol. 16, No,2A, Part III: 763 – 769.

 37. Mazur Z., SĄDEJ W.2007. Effect pf long-term fertilization on the content of mobile aluminium and active manganese in gray – brown podsolic soil and brown soil. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 343 – 347.

 38. SĄDEJ W., Bowszys T., Wierzbowska J. 2007. Kształtowanie właściwości fizykochemicznych gleby płowej nawożonej osadami ściekowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 363 - 369.

 39. SĄDEJ W., POSŁUSZNY J., LULIŃSKI Z., NAMIOTKO A. 2007. Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Brodnicy w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Monografia. Praca zbior. pod red. K.Michałowskiego pt. „Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Wyd. WSE w Białymstoku: Rozdz. 2: 69 – 85.

 40. SĄDEJ W., Namiotko A. 2007. Concentrations of phenolic compounds in municipal waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 389 - 395.

 41. SĄDEJ W., Namiotko A. 2007. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 371-378.

 42. SĄDEJ W., Rozmyslowicz R., Sądej W. 2007. Soil noxious macrofauna shaped by long- term proper crop rotation. Pol. J. Natur. Sc. 22(3): 367-372.

 43. SĄDEJ W., Żołnowski A.C., Przekwas K. 2007. Effects of various fertilization systems on the dynamics of nitrate (V) concentrations in potato tubers after harvest and during storage. Pol. J. Natur. Sc., 22(1): 15-22

 44. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W. 2006. Skład chemiczny roślin uprawianych na glebie użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.I.: 55-61.

 45. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W., Czapla J. 2006. Ocena wpływu kompostów z odpadów komunalnych na plonowanie ziemniaka i jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.I.: 63-70.

 46. HANÁČKOVÁ E., SLAMKA P., LOŽEK O., SĄDEJ W. 2006. Effect of biosludge application on the content of inorganic nitrogen in soil and quality of sugar beet (Beta vulgaris, supsp. altissima, L.) roots. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513:107-119.

 47. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A., 2006. Ocenka wlijanija komposta iz kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Rossijskaja Ekologiczeskaja Akademija, Ekologiczeskij Vestnik Rossii, Nr.1: 16-21.

 48. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2006. Posledstwije kompostow iz komunalnych odchodov na urożaj i chimiczeskij sostav jaczmenia jarogo (Hordeum Vulgare) i facelii piżmolistnoj (Facelia Tanacetifolia). Prijomy powyszenija płodorodija poczv i effektyvnosti udobrenij. Wyd. Belaruskaja Gosudarsvennaja Selskochozajstvennaja Akademia, Gorki: 218-224.

 49. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Effects of point pollution sources on nitrogen concentrations in surface waters. Pol. J. Environ. Stud., Vol. 15, No. 5d, Part II: 401-404.

 50. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Wpływ punktowych źródeł zanieczyszczeń na stężenie form azotu w wodach studziennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 365-372.

 51. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Zanieczyszczenie gleb azotem w pobliżu miejsc składowania obornika. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.II.: 513-520.

 52. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., NAJMOWICZ T. 2005. Ocenka wlijanija zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 172-181.

 53. MAZUR Z., SĄDEJ W., POLIT A. 2005. Fluktuacja zawartości azotu w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Olecku. Monografia pt. “Zanieczyszczenia Środowiska Azotem”. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku: 293-298.

 54. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A. 2005. Wlijanije kompostov iż kommunalnych otchodow na urożajnost i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 164-171.

 55. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2005. Wpływ różnych systemów nawożenia na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby płowej. Roczniki Glebozn. LVI(1/2): 147-153.

 56. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Dynamika zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych. Inż. Ekol., 11: 178-179.

 57. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Zmiany zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. J. Elem., 3;10; cz. II: 787-794.

 58. Ciećko Z., SĄDEJ W., Najmowicz T. 2004. Vozdiejstwije zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004. Ros. Ak. Sel. Nauk. 313-322.

 59. MAZUR Z., SĄDEJ W., MAZUR T. 2004. Gospodarka składnikami pokarmowymi gnojowicy w układzie gleba-roślina. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 239-244.

 60. SĄDEJ W., NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2004. Lead,chromium, cadmium and nickel concentrations in the soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 787-794.

 61. SĄDEJ W., Ciećko Z., Namiotko A. 2004. Ocenka wlijanija komposta iż kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004: 290 – 299.

 62. SĄDEJ W., Namiotko A., Bowszys T. 2004. Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach użyźniania gleb kompostami z odpadów komunalnych. Praca zbiorowa pt. „Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko” pod red. J. Drozda, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, PTSH Wrocław; 255-271.

 63. SĄDEJ W., Sądej W., Waleryś G. 2004. Effect of basic macroelements of horse bean on its resistance towards black bean aphid Aphis fabae Scop. Monograph. Aphids and Other Hemisterous Insects, Polish Aphidological Group. 9: 131-136.

 64. SĄDEJ W., Przekwas K., Bartoszewicz J. 2004. Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia. Annales UMCS, sectio E, 59(1): 83-92.

 65. SĄDEJ W., SĄDEJ W., ROZMYSŁOWICZ R., MAKULEC G. 2004. Zespoły dżdżownic (Oligochaeta: Lumbricidae) warstwy ornej gleby płowej w różny sposób użytkowanej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 498: 193-200.

 66. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 287-293

 67. MERCIK S., MAZUR T., ŁABĘTOWICZ J., URBANOWSKI S., LENART S., STĘPIEŃ W., SĄDEJ W. 2003. Ocena trzech systemów nawożenia stosowanego w 5 wieloletnich doświadczeniach polowych na podstawie plonowania zbóż i wykorzystania składników pokarmowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 295-303

 68. SĄDEJ W., MAZUR T. 2003. Sravnienije vlijanija pazlicznych sistem mnogoletniego udobrenija na urożajnost i kaczestwo zierna jęczmienia jarego jarego pszenicy ozimej. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij i sriedstw zaszczity rastienij (red. Wiłdflusz I.R.), 2: 297-304

 69. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Ocena wpływu różnych systemów wieloletniego nawożenia na wysokość i jakość plonu kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 391-398

 70. SĄDEJ W., NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2003. Agrochemiczna ocena kompostów z odpadów komunalnych w różnych fazach ich dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493/3: 847-852

 71. SĄDEJ W., PRZEKWAS K., BARTOSZEWICZ J. 2003. Porównanie wpływu wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon i jakość bulw ziemniaka jadalnego. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 22: 253-257

 72. SĄDEJ W., ROZMYSŁOWICZ R., SĄDEJ W. 2003. Populacje sprężykowatych Elateridae gleby płowej ukształtowane różnymi sposobami jej użytkowania. Prog. in Pl. Prot. 43(2): 904-906

 73. SĄDEJ W., Sądej W., Waleryś G. 2003. Effect of basic macroelements of horse bean on its resistance towards black bean aphid Aphis fabae Scop. Aphids and Other Hemipterous Insects. Monograph Polish Aphidological Group, “Aphids and other hemipterous insects”,  vol.. 9: 131-136

 74. MAZUR T. SĄDEJ W. 2002. Porównanie stanu zakwaszenia gleb w wyniku wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i nawozami mineralnymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482: 375-383

 75. MAZUR T., SĄDEJ W. 2002. Działanie wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon jęczmienia jarego i pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, cz. I: 377-384

 76. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z., WOJTAS A. 2002. Produkcyjno-ekologiczne skutki nawożenia gnojowicy. Acta Agrophysica, 70: 265-269

 77. SĄDEJ W., MAZUR T., BARTOSZEWICZ J. 2002. Comparison of the Chemical Composition of Soil-Ground Waters from Fields Ferilized with  Liquid Manure and Mineral Fertilizer. Acta Agrophysica, 70: 287-295

 78. MAZUR T., SĄDEJ W. 2002. Działanie wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon jęczmienia jarego i pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, cz. I: 377-384

 79. MAZUR T., SĄDEJ W. 2001. Modifications of soil physico chemical properties as a result of long lasting mineral and organic fertilization. "The Role of Soil in Functioning of Ecosystems" Acta Agrophysica 52: 193-200

 80. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2001. Reakcja jaczmenia jarogo i pszenicy ozimoj wyraszczywajemych na svetłosieroj poczve na mnogoletnee organiczeskoe i mineralnoe udobrenije. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. I, Probliemy wosproizwodstwa poczwiennogo płodorodia (red. Worobiew W.B.): 147-153

 81. SĄDEJ W., MAZUR T. 2001. Wpływ 29 letniego nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość potasu i magnezu w roślinach oraz ich bilans w glebie płowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 480: 317-327

 82. SĄDEJ W., SĄDEJ W. 2001. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na liczebność populacji mszycy burakowej Aphis fabae scop. na bobiku. Prog. in Pl. Prot. 41(2): 555-558

 83. SĄDEJ W. 2000. Badania nad przemianami fosforu w glebach i jego wykorzystaniem przez rośliny uprawne w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Wydawnictwo UWM, Olsztyn. Rozprawy i monografie, 33: 1-78

 84. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2000. Zawartość dwutlenku węgla w zależności od nawożenia. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 435-439

Ostatnia aktualizacja: