Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia

Proponowane studia znajdują się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=166749

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK       https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP2013N/?from=registration:REK_18_19_SP

i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

·         podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z IRK),

·         odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

·         jedna fotografia (35/45 mm) podpisana na odwrocie,

·         kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w sposób ciągły.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Katedra Chemii Środowiska,

10-721 Olsztyn,

Pl. Łódzki 4,

z dopiskiem: "Studia podyplomowe Gospodarowanie odpadami"

 

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Katedra Chemii Środowiska, 10-721 Olsztyn, Pl. Łódzki 4 (p. 5).

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie, w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów.

 

Miejsce i czas trwania studiów

Większość zajęć przewidzianych w programie studiów będzie realizowana w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, za wyjątkiem ćwiczeń terenowych, które odbywać się będą na terenie ZGOK Olsztyn, ZUOK Rudno i ZUOK Spytkowo.

 

Studia trwają dwa semestry, obejmują 240 godzin.

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w październiku 2018 r.

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania odpadami zostanie potwierdzone świadectwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Warunki uzyskania świadectwa

Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem, 80% uczestnictwo w zajęciach (rozpatrując każdy moduł oddzielnie).

 

Zasady ustalania końcowej oceny ukończenia studiów

Na podstawie średniej ocen z przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiera Sądej, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-721 Olsztyn tel.: 89-523-39-64, 512-206-305,
e-mail: wiera.sadej@uwm.edu.pl

Sekretarz studiów: dr inż. Elżbieta Rolka, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-721 Olsztyn tel.: 89-523-39-13, 501-586-391,
e-mail: elzbieta.rolka@uwm.edu.pl 

 

W przypadku dużej ilości chętnych - przyjęcia na Studia realizowane będą wg kolejności zgłoszeń, a w razie potrzeby uruchomione zostaną następne Studia Podyplomowe.

 

Zajęcia odbywać się będą 7 razy w semestrze w łącznym wymiarze 240 godzin.

 

Koszt uczestnictwa w Studiach  - 3800,00 zł od osoby (łącznie za 2 semestry).