Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się szeroko pojętą gospodarką komunalną, samorządach gminnych i terytorialnych, wykonujących zadania organów administracji publicznej. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

·         odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami;

·         znaczenia zrównoważonego rozwoju w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów;

·         kwalifikowania odpadów;

·         decyzji administracyjnych;

·         prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów;

·         obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi;

·         gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi;

·         weryfikacji odbiorcy odpadów;

·         zasad funkcjonowania regionalnych systemów gospodarki odpadami,

·         biologicznych metod przetwarzania bioodpadów;

·         procesów związanych z odzyskiem, recyklingiem i termicznym przekształcaniem odpadów;

·         zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych;

·         procedur i wymogów formalno-prawnych oraz zasad sporządzania raportu stosowanych w ocenie oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowisko;

·         wprowadzania danych do BDO.

Utrwalenie przekazanej wiedzy nastąpi poprzez wyjazdy terenowe, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się Słuchacze studiów podyplomowych w codziennej pracy. Absolwent  będzie w stanie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie, będzie potrafił analizować i pracować z planami gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego, wprowadzać rozwiązania systemowe w gospodarce odpadami z udziałem społeczeństwa oraz organizować i nadzorować gospodarkę odpadami w każdej jednostce administracyjnej lub zakładzie produkcyjnym. Pracownik przedsiębiorstwa komunalnego pozna mechanizm tworzenia opłat za odbiór i przetworzenie odpadów oraz cały z tym związany proces, począwszy od udziału w przetargach a kończąc na instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Absolwent studiów potrafi:

·         określić i wskazać źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach gospodarki odpadami,

·         przeanalizować i pracować z planami gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego;

·         zorganizować działania i optymalnie zarządzać gospodarką odpadami w jednostce samorządu terytorialnego i w przedsiębiorstwie;

·         selekcjonować i porządkować pomysły dotyczące gospodarki odpadami oraz wskazać najlepsze rozwiązania dla społeczności lokalnych;

·         wypracować właściwe kierunki działań władz gminnych w zakresie aprobaty społecznej w odniesieniu do planowanych inwestycji związanych z gospodarką odpadami;

·         kompleksowo korzystać z instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej;

Ponadto absolwent studiów ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami w celu efektywnego wykonywania zawodu, znaczenia badań monitoringowych, rozumie skutki wpływu infrastruktury technicznej związanej z gospodarką odpadami na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów podyplomowych będzie sprzyjać lepszej współpracy wewnątrz przedsiębiorstw i zmniejszeniu ryzyka zarządzania firmą do spraw gospodarki odpadami. Dla pracodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego absolwent studiów będzie w stanie bardziej sprawnie i efektywnie organizować system gospodarki odpadami w gminie.