Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

CEL

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej, jak również przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami zarówno w jednostkach samorządowych, administracyjnych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe z zakresu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, organizacją gospodarki odpadami na poziomie gmin, regionów i kraju, zakresem monitoringu w gospodarce odpadami, sposobami odzysku i recyklingiem odpadów, technologiami zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych, biologicznymi i termicznymi metodami przetwarzania lub przekształcania odpadów, funkcjonowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, eksploatacją i rekultywacją składowisk oraz procedurami oceny oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.