Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2014-2015               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

dr inż. Anna Skorwider-Namiotko

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

doktor nauk rolniczych
dyscyplina naukowa:
ochrona i kształtowanie środowiska
specjalność: gospodarowanie odpadami
 UWM w Olsztynie

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 39 13
Email:
anna.namiotko@uwm.edu.pl

rozprawa doktorska: Ocena przydatności kompostów z nieselekcjonowanych odpadów komunalnych do przyrodniczego wykorzystania
UWM Olsztyn, 2006 r. promotor pracy: dr hab. Wiera Sądej, prof. UWM

PUBLIKACJE


 

 1. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Changes in the fractional composition of organic matter in soil caused by long-term organic, mineral and mixed organic and mineral fertilization. Pol. J. Soil Sci., 44(2): 105-116.

 2. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Content of copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 18(9-10): 1327-1338.

 3. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Nitrates (V) content in potato tubers cultivated under various fertilization systems. Ecol. Chem. Eng. A, 18(8): 1-8.

 4. ŻOŁNOWSKI A.C., SĄDEJ W. NAMIOTKO A. 2011. Influence of different fertilization systems and liming on potato tuber yield and yield structure. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 43: 88-97.

 5. SĄDEJ W. ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 6. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil fertilized with composted municipal waste. Pol. J. Environ. Stud., 19(5): 999-1005.

 7. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of zinc in plants fertilized with municipal solid waste and urban green waste composts. J. Elem., 15(4): 679-692.

 8. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zawartość przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Zesz. Nauk Poł.-Wsch. Oddziału PTIE i PTG Oddział w Rzeszowie: 13: 139-140.

 9. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zmiany zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Rocz. Glebozn., 61(4): 208-216.

 10. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. NAMIOTKO A. 2010. Wpływ różnych systemów wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na produkcyjność roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 247-258.

 11. SĄDEJ W., ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 12. SĄDEJ W., BOWSZYS T., NAMIOTKO A. 2009. Leaching of Nitrogen Forms in Soil Fertilized with Sewage Sludge. Ecol. Chem. Eng. A, 16(8): 1001-1008.

 13. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Gospodarowanie odpadami a ochrona zasobów naturalnych. W: „Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju”. E. Sidorczuk-Pietraszko (red.). Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku: 122-131.  ISBN 978-83-61247-13-5

 14. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Oddziaływanie kompostów z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej na zawartość i plon białka w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 305-316..

 15. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Posledstvije primienienija komposta iz gorodskich otchodov na sodierżanije chroma w rastienijach. Sbornik Naucznych Trudov. 2008, 3: 309-313.

 16. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319-328.

 17. Sądej W., NAMIOTKO A. 2008. Direct and residual effect of municipal solid waste compost on the lead content of soil and plants. J. Elem., 13(1): 117 – 125.

 18. Sądej W., NAMIOTKO A. 2008. Wlijanije stepieni zrełosti komposta iz komunalnych odchodov na urożajnost gorczycy biełoj (Sinapis alba). Agrochimija i ekologija. Istoria i sovremiennost. Tom 2: 200 – 205. Wyd. Niżegorodskaja Gosudarstvennaja Selskochoziajstviennaja Akademia.

 19. Sądej W., NAMIOTKO A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319 – 328.

 20. Sądej W., NAMIOTKO A. 2007. Concentrations of phenolic compounds in municipal waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 389 - 395.

 21. Sądej W., NAMIOTKO A. 2007. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 371-378.

 22. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A. 2006. Ocenka wlijanija komposta iz kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Rossijskaja Ekologiczeskaja Akademija, Ekologiczeskij Vestnik Rossii, Nr.1: 16-21.

 23. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2006. Posledstwije kompostow iz komunalnych odchodov na urożaj i chimiczeskij sostav jaczmenia jarogo (Hordeum Vulgare) i facelii piżmolistnoj (Facelia Tanacetifolia). Prijomy powyszenija płodorodija poczv i effektyvnosti udobrenij. Wyd. Belaruskaja Gosudarstvennaja Selskochozajstvennaja Akademia, Gorki: 218-224.

 24. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A. 2005. Wlijanije kompostov iż kommunalnych otchodow na urożajnost i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 164-171.

 25. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Dynamika zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych. Inż. Ekol., 11: 178-179.

 26. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Zmiany zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. J. Elem., 3;10; cz. II: 787-794.

 27. SĄDEJ W. NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2004. Lead,chromium, cadmium and nickel concentrations in the soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 787-794.

 28. Sądej W., Ciećko Z., NAMIOTKO A.2004. Ocenka wlijanija komposta iż kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004: 290 – 299.

 29. Sądej W., NAMIOTKO A., Bowszys T. 2004. Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach użyźniania gleb kompostami z odpadów komunalnych. Praca zbiorowa pt. „Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko” pod red. J. Drozda, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, PTSH Wrocław; 255-271.

 30. SĄDEJ W., NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2003. Agrochemiczna ocena kompostów z odpadów komunalnych w różnych fazach ich dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493/3: 847-852

Ostatnia aktualizacja: