Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS oraz uregulowanie wszystkich należności finansowych.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów i  przygotowanie pracy zaliczeniowych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów.


Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów podyplomowych.