Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Opis przedmiotów kształcenia

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Opis przedmiotów kształcenia

 

Nazwa

przedmiotu

Semestr

Krótka charakterystyka

 

 

 

Prawne aspekty realizacji remontów obiektów zabytkowych

 

I

Prawo budowlane polskie i międzynarodowe – polskie prawo budowlane z obowiązującymi zmianami, akty prawne UNESCO, instytucji europejskich i innych organizacji między-narodowych. Dokumenty doktrynalne i formy ochrony zabytków. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Konserwacja zabytków – aspekty praktyczne

 

I

Konstrukcja i struktura formalna obiektów architektonicznych. Koncepcje konserwacji zabytków Charakterystyka metod konserwacji i restauracji struktury historycznej obiektów budowlanych oraz analiza praktycznych efektów ich zastosowania w kontekście ratowania substancji zabytkowej. Wybrane doktryny, strategie i postawy konserwatorskie w ujęciu historycznym. Analiza etapów postępowania w odniesieniu do konserwowanego obiektu (program konserwacji, prace przygotowawcze, realizacja, komisje konserwatorskie, dokumentacja). Metody pracy w konserwacji architektury (cegły i kamienia), oraz detalu rzeźbiarskiego. Podstawowe jej etapy: konserwacja techniczna, rewaloryzacja i zabezpieczanie zabytku. Przedstawienie podstawowych elementów warsztatu pracy konserwatora..

Stany awaryjne obiektów budowlanych

I

Ogólna charakterystyka awarii i katastrof budowlanych, ich przyczyny
i mechanizmy powstawania oraz zasady rozpoznawania, zabezpieczania
i oznakowania miejsca zdarzenia. Przykłady typowych i najczęstszych awarii, uszkodzeń konstrukcji budowlanych, typowe błędy popełniane
w cyklu życia obiektów budowlanych.

Zasady oceny stanu technicznego konstrukcji i obiektów budowlanych. Podstawowe przy-czyny katastrof i awarii budowlanych obiektów o konstrukcji betonowej, metalowej, drewnianej i murowej. Procedury prawne w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej. Tymczasowe zabezpieczenia przed postępującą awarią budowli.

Fizyka budowli (w tym docieplanie budynków historycznych  i projektowanie numeryczne)

I

Przegląd podstawowych zagadnień współczesnej fizyki budowli w zakresie niezbędnym do projektowania obiektów budowlanych. Podstawy fizyki materiałów budowlanych. Mikroklimat wnętrz. Zagadnienia cieplnowilgotnościowe przegród budowlanych. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w budynku. Akustyka budowlana i światło we wnętrzach. Termomodernizacja budynków. Trwałość obiektów budowlanych i ich ochrona przed korozją. Ochrona budynków przed wilgocią i woda gruntową. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w budynkach. Zasady kształtowania obiektów energooszczędnych. Szczelność budynku.

Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji budowlanych i podstawy mykologii

I

Ogólne zasady diagnostyki stanu technicznego konstrukcji. Typy diagnostyki i metody oceny stanu konstrukcji. Metody opracowania oraz wiarygodność wyników badań. Metody pomiarów geometrii konstrukcji. Zasady badań niszczących materiałów budowlanych: drewna, muru, betonu, stali. Obciążenia próbne konstrukcji budowlanych. Mikro-organizmy niszczące materiały budowlane: grzyby domowe, grzyby – pleśnie, owady, glony, bakterie oraz mechanizmy ich destrukcyjnego oddziaływania. Szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt. Identyfikacja zagrożeń biologicznych. Zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej
i eksploatacyjnej. Metody i środki chemiczne do robót impregnacyjno-odgrzybieniowych. Zasady sporządzania ekspertyz mikologicznych, organizacja nadzoru i odbioru prac.

 

Nieniszczące badania konstrukcji  1

 

I

Ogólne zasady nieniszczących i seminiszczących badań konstrukcji budowlanych. Ogólne zasady badań nieniszczących w zakresie określenia wytrzymałości materiałów. Badania wytrzymałości betonu z zastosowaniem metody odwiertów rdzeniowych. Badania wytrzymałości betonu z zastosowaniem metody wskaźnika dojrzałości. Badania wytrzymałości betonu z zastosowaniem metody sklerometrycznej. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie z zastosowaniem metody PULL–OUT. Badania wytrzymałości betonu na odrywanie z zastosowaniem urządzenia Dyna PULL–OFF. Badania wytrzymałości betonu metodą ultradźwiękową z zastosowaniem betonoskopu. Wpływ istotnych czynników na wielkości pomiarowe. Zasady opracowania wyników badań oraz skalowania przyrządów do badań. Praktyczne ćwiczenia w zakresie seminiszczących i nieniszczących badań.

Materiały budowlane do wzmocnień i renowacji

II

Ogólna charakterystyka współcześnie produkowanych materiałów budowlanych we wszystkich grupach: metale, ceramiki i szkła, betony, polimery i elastomery. Procesy korozyjne i destrukcja konstrukcji budowlanych. Właściwości i metody stosowania środków specjalistycznych do modyfikacji parametrów technicznych materiałów budo-wlanych (domieszki i dodatki do betonów, zaprawy naprawcze szpachlówki, taśmy i materiały uszczelniające, powłoki ochronne, impregnaty, środki iniekcyjne, membrany hydroizolacyjne). Zabezpieczenie materiałów i konstrukcji przed procesami korozyjnymi. Ćwiczenia z zakresu badań właściwości tradycyjnych
i nowoczesnych materiałów budowlanych.

Nowoczesne metody inwentaryzacji budowlanej

II

Bezpośredni pomiar konstrukcji budowlanej współczesnej i zabytkowej: metodyka, zasada działania mierników automatycznych, stosowany sprzęt. Geodezyjne pomiary obiektów budowlanych. Fotogrametria: podstawy metody, metodyka i stosowany sprzęt, zasady opracowania wyników. Trójwymiarowa identyfikacja obiektów budowlanych za pomocą skanerów laserowych lub tachimetrów skanujących: podstawy metody, metodyka i opracowanie wyników, stosowany sprzęt. Ćwiczenia praktyczne w zakresie nowoczesnych metod inwentaryzacji budowlanej.

Dobre praktyki w renowacji i wzmacnianiu budynków

II

Przyczyny uszkodzeń obiektów budowlanych. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej, osuszanie budynków. Nowoczesne metody wzmacniania fundamentów. Wzmacnianie konstrukcji murowych. Sposoby naprawy i wzmacniania elementów i konstrukcji żelbetowych. Wzmacnianie, naprawa i zabezpieczanie konstrukcji drewnianych. Naprawa elementów wykończeniowych (tynki renowacyjne).Określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynku, inwentaryzacja uszkodzeń, opracowanie sposobu wzmocnienia. Nadzór i odbiór robót. Ocena trwałości przyjętych rozwiązań.

 

Bezwybuchowe wyburzanie konstrukcji

II

Zapotrzebowanie na bezwybuchowe i bezwibracyjne kruszenie konstrukcji, materiały i metody bezwybuchowego wyburzania konstrukcji, zastosowanie i zalety bezwybuchowego wyburzanie konstrukcji. Dzielenie bloków czy urabianie masy skalnej przy pomocy materiału pęczniejącego

Klejenie konstrukcji żelbetowych

II

Charakterystyka konstrukcji żelbetowych; Rozwiązania do ochrony i naprawy betonu, Rodzaje systemów naprawczych betonu spełniających najwyższe wymagania; Zaprawy do naprawy betonu Ochrona antykorozyjna i mostki sczepne

Nieniszczące badania konstrukcji  2

 

II

Badania zarysowań konstrukcji murowanych i z betonu. Monitoring zarysowań elementów konstrukcyjnych. Lokalizacja wad w betonie metodami: wizualną, ultradźwiękową, młoteczkową, termograficzną. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem metody Impact – Echo, ultradźwiękowej, termograficznej i użyciem kamery termowizyjnej. Określanie lokalizacji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych metodami: elektromagnetyczną, radarową z zastosowaniem georadaru, radiologiczną, ultradźwiękową. Praktyczne ćwiczenia określania lokalizacji zbrojenia w konstrukcji z betonu. Określanie wytrzymałości stali zbrojeniowej: zasady wykonywania odkrywek, ocena wizualna na podstawie użebrowania, badania wytrzymałościowe. Metody elektrochemiczne badania korozji zbrojenia w betonie. Zagrożenie korozyjne żelbetu.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych

II

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych współczesnych i zabytkowych: podstawowe pojęcia, system prawny. Stany krytyczne pożaru. Klasyfikacja ogniowa materiałów i wyrobów budowlanych. Funkcje elementów budynku podczas pożaru oraz ich klasyfikacja. Zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego. Efekty oddziaływań termicznych na materiały konstrukcyjne. Odporność ogniowa konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych. Wymagania dotyczące odporności ogniowej, kryteria oceny, metody zapewnienia odporności ogniowej. Przegrody oddzieleń przeciwpożarowych. Systemy wentylacji pożarowej. Pożarowe części Eurokodów konstrukcyjnych – obliczeniowe metody oceny nośności konstrukcji w przypadku pożaru.

 

Kosztorysy prac renowacyjnych i modernizacyjnych

II

Podstawy kalkulacji kosztów (specyfikacja techniczna, przepisy prawne, podstawy rzeczowe cenowe).Zasady kalkulacji kosztów robót remontowych i konserwatorskich. Metody analizy ekonomicznej remontów budynków z uwzględnieniem kosztów docelowych. Wykonanie kosztorysu remontu wybranego budynku lub jego fragmentu, wykonanie oceny analizy ekonomicznej.

.