Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Zasady i tryb przyjmowania kandydatów

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów

Zasady rekrutacji

Zasady są zgodne z §5 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, z dnia 27 marca 2015  roku.

Kryteria rekrutacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Procedura rekrutacji:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przesyłają następujące dokumenty do Sekretarza studiów na adres e-mail: d.wisniewska@uwm.edu.pl

  1. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym - wzór dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/zboifb zakładka Studia Podyplomowe,
  2. odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

Po otrzymaniu informacji od Sekretarza studiów należy dokonać rejestracji w systemie IRK.


INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW dostępna jest pod adresem:

Opens external link in new windowhttps://irk.uwm.edu.pl/sp.Po dokonaniu rejestracji w IRK należy wydrukować podanie z systemu IRK, wypełnić brakujące miejsca, dołączyć wymagane załączniki (odpis dyplomu ukończenia studiów- oryginał, 2 podpisane fotografie).


Wskazane podanie z załącznikami należy przesłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć Sekretarzowi studiów  podyplomowych do Instytutu Budownictwa, pok.2,4, ul. Heweliusza 4, tel. 89 523 38 18, (kom. 665-192-189), z dopiskiem na kopercie:


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Budownictwa
Studia Podyplomowe - Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych
ul. Heweliusza 4
10-724 Olsztyn