W imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”

 Uchwalona w 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwoliła uporządkować wiele istotnych kwestii w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe realizują liczne projekty na rzecz społeczeństwa, często podejmując współpracę z samorządami. Powstało wiele opracowań wdrożenia oraz popularyzacji wiedzy z obszaru przepisów prawnych, regulujących funkcjonowanie i współpracę organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych i wolontariatu, a rok 2013 był ustanowiony Europejskim Rokiem Obywatela. Jednak praktyka wskazuje, że pojawiają się nowe wyzwania, wymagające zarówno teoretycznych rozważań, jak również wsparcia konkretnego, w tym poszukiwania nowych rozwiązań legislacyjnych, usprawniających kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie z problemami, jakie towarzyszą funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz rozwiązaniami prawnymi i systemowymi w zakresie ich funkcjonowania.

Proponujemy skoncentrowanie uwagi w następujących obszarach:

  • kontraktacja usług społecznych – outsourcing
  • regranting
  • inicjatywa lokalna
  • zagadnienia prawne w zakresie sektora organizacji pozarządowych
  • współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  • rola organizacji pozarządowych w podejmowaniu inicjatywy uchwałodawczej
  • rola organizacji pozarządowych w ochronie środowiska
  • inne

Nasza konferencja będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w bezpośredni sposób na rozwój wspólnot samorządowych, kształtowanie postaw obywatelskich i upowszechnienie obowiązujących praw obywatelskich.

Termin konferencji: 23-24 października 2014 r.

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Centrum Humanistyczne – Aula Teatralna, ul. Obitza 1, 10-719 Olsztyn